VTH Netwerkbijeenkomsten

Naast de actualiteitensessies verstuurt VTH met regelmaat actualiteitenmails, bijvoorbeeld over wijzigingen in het Omgevingsloket of over veelgestelde vragen die naar boven zijn gekomen. Dit was de mail van 19 januari. 

Publiceerbare pdf en xml-bericht van verzoek

Nadat een initiatiefnemer een aanvraag heeft ingediend, ontvangt u als bevoegd gezag eenpubliceerbare pdf en een xml-bericht. Hierin staan de gegevens die zijn ingevuld bij de aanvraag. Het verschil tussen het xml-bericht en de pdf is dat er in de pdf geen privacygevoelige enbedrijfsgevoelige contactgegevens staan. 

Als er geen contactgegevens zichtbaar zijn bij verzoeken in uw VTH-systeem, komt dit waarschijnlijk doordat het VTH-systeem de contactgegevens ophaalt uit de publiceerbare pdf. 
 
Alle gegevens die zijn meegezonden staan wel in het xml-bericht. U kunt het beste contact opnemen met de leverancier van uw VTH-systeem om de instellingen aan te passen, zodat u de contactgegevens uit het xml-bericht ziet. Staan de contactgegevens niet in het xml-bericht? Dan kan het zijn dat de initiatiefnemer ervoor gekozen heeft om ze niet in te vullen. Want dit zijn geenverplichte velden. Zie hiervoor het kopje ‘Telefoonnummer en e-mailadres initiatiefnemer niet verplicht in Omgevingsloket’ in deze e-mail. 
 
Meer informatie vindt u op: 
• Vergunningaanvragen en meldingen ontvangen uit het Omgevingsloket | Informatiepunt Leefomgeving (iplo.nl) 
 


Telefoonnummer en e-mailadres initiatiefnemer niet verplicht in Omgevingsloket    

In het Omgevingsloket zijn bij het invullen van de contactgegevens het telefoonnummer en e-mailadres niet verplicht. Maar veel behandelaars gebruiken het e-mailadres om eenontvangstbevestiging te sturen en te communiceren met de initiatiefnemer. Als een initiatiefnemer ervoor gekozen heeft deze gegevens niet in te vullen, kan dit leiden tot vertraging en extra werk. Vaak zoeken behandelaars daarom na indiening contact met initiatiefnemers om te controleren of ze bewust geen e-mailadres en telefoonnummer hebben ingevuld. 

Naar aanleiding van deze signalen worden de mogelijkheden onderzocht om initiatiefnemers te stimuleren deze gegevens in te vullen. Hierin nemen we alle input mee die inmiddels door bevoegde gezagen is gegeven. Dit onderzoek is nodig omdat eventuele wijzigingen juridisch en op het gebied van de standaarden consequenties kunnen hebben. Bij meer duidelijkheid over de oplossingsrichting en de verwachte realisatie van de oplossing zullen we dit direct communiceren. 

Tot die tijd kunt u als bevoegd gezag communiceren via de Berichtenbox als de initiatiefnemer was ingelogd met DigiD. Of u kunt per post een brief sturen als de initiatiefnemer geen e-mail of telefoonnummer heeft ingevuld. 
 


Aanpassen gegevens basisregistratie door initiatiefnemer

In het Omgevingsloket kunnen initiatiefnemers vooringevulde gegevens aanpassen, bijvoorbeeld de gegevens die worden vooringevuld na inloggen met eHerkenning of DigiD. Deze aanpassingenzijn te zien in het verzoekbericht dat u als bevoegd gezag ontvangt. Inmiddels hebben we van enkele bevoegde gezagen signalen ontvangen dat ze de aangepaste gegevens niet herkennen of dat het niet duidelijk is dat gegevens zijn aangepast.

Op dit moment onderzoeken we deze signalen met verschillende VTH-leveranciers. 
 


Machtiging op papier

Initiatiefnemers kunnen in het Omgevingsloket iemands anders machtigen om een aanvraag voor hen te doen. Hoe dit werkt leest u op Persoon of organisatie machtigen in het Omgevingsloket | Informatiepunt Leefomgeving (iplo.nl). Soms wil iemand liever werken met een machtiging op papier. In het Omgevingsloket is op dit moment geen aparte optie aanwezig om dit in eenaanvraag toe te voegen. In het vorige Omgevingsloket online (OLO) kon dit wel.

Omdat de papieren machtiging juridisch wel is toegestaan, kunnen initiatiefnemers engemachtigden het volgende doen. In stap 7 van de aanvraag is een open tekstveld om het verzoek toe te lichten. In dit tekstveld kan de gemachtigde invullen dat ze het verzoek indienen voor eenandere partij op basis van een papieren machtiging. Deze papieren machtiging kunnen ze ook toevoegen als bijlage, maar hiervoor is geen specifieke vraag voor in het aanvraagformulier. Hiervoor kan de initiatiefnemer een andere bijlage voor gebruiken in afstemming met u als bevoegd gezag 

Heeft u als bevoegd gezag de papieren machtiging niet als bijlage bij een vergunningaanvraag ontvangen? Dan kunt vragen om deze toe te voegen als aanvulling op de vergunningaanvraag. We onderzoeken of er een wijziging in het Omgevingsloket nodig is voor dit onderwerp. 
 


Overgangsrecht: hoe om te gaan met lopende aanvragen en mogelijke aanvullingenhierop?

Er zijn diverse vragen gesteld over het overgangsrecht bij aanvragen die onder het oude recht (Wabo) zijn gedaan. Wat te doen als er een vergunningaanvraag vóór 2024 is gedaan, maar de onlosmakelijk verbonden toestemming niet is aangevraagd? Het advies is om de ook niet aangevraagde onlosmakelijk verbonden toestemming op grond van het oude recht af te handelen. Dat is immers onderdeel van de aanvraag die voor inwerkingtreding is ingediend. 

En wat te doen bij niet afgeronde losse meldingen van vóór 2024? Of het bevoegd gezag de melding wel of niet al in behandeling heeft genomen is hierbij niet relevant. Een onvolledige melding is geen melding. Na 1 januari hoeft de initiatiefnemer alleen gegevens aan te leveren voor zover de nieuwe regels daarom vragen. Al eerder aangeleverde gegevens (bijvoorbeeld bij onvolledige melding van vóór 1 januari) hoef je niet nog een keer aan te leveren.

Meer informatie vindt u op:

• Veelgestelde vragen overgangsrecht | Informatiepunt Leefomgeving (iplo.nl)
• VTH Netwerkbijeenkomst - Overgangsrecht
 


Hoe kan het dat ik aanvragen van de pre-productieomgeving ontvang? 

Afgelopen weken hebben een aantal initiatiefnemers aanvragen ingediend via de oefenomgeving (pre-productieomgeving) van het Omgevingsloket. Dat kan als iemand op die omgeving inlogt met eHerkenning of een Omgevingsloket-ID.

Inmiddels is er een pop-up in de pre-productieomgeving om initiatiefnemers daar op te wijzen. De beheerders van het Omgevingsloket onderzoeken hoe ze dit verder kunnen verduidelijken. Daarnaast bleek dat een aantal bevoegd gezagen op hun website de link naar de pre-productieomgeving gebruikten. Deze organisaties zijn voor zover mogelijk door ons benaderd. Dit is de juiste link naar het Omgevingsloket: omgevingswet.overheid.nl 
 


Ontbreken informatieplichten: doe de Vergunningcheck om samenhang te zien en binnen te krijgen 

Vanuit bevoegd gezagen en omgevingsdiensten kregen we het signaal dat bij bepaalde meldingeninformatie ontbrak. Na analyse blijkt dat het in veel gevallen gaat om activiteiten waarvoor eenaparte informatieplicht geldt. Initiatiefnemers moeten daarvoor dus een apart verzoek voor indienen. Dit kan tegelijkertijd, maar veel initiatiefnemers en ook bevoegd gezagen zien dat over het hoofd. Dit komt vaak omdat initiatiefnemers de Vergunningcheck overslaan en direct naar Aanvragen gaan. We raden zeker in deze beginperiode aan om zoveel mogelijk de Vergunningcheck te gebruiken om zo een totaaloverzicht te krijgen van de meldingen en de informatieplichten. 

Daarnaast maken we voorbeeldteksten voor het ontvangen van meldingen en informatie voor de gemeentelijke websites om initiatiefnemers te wijzen op het ontbreken van de informatieplichtige activiteit. Bevoegd gezagen en omgevingsdiensten kunnen deze teksten gebruiken. Ook maken we algemene websiteteksten voor omgevingsdiensten om het gebruik van de Vergunningcheck zoveel mogelijk te stimuleren. Met onze contactpersoon bedrijfsleven stemmen we ook af hoe we dit branchegericht nog verder kunnen stimuleren. 

Tot slot blijven we met onze partners kijken hoe we het Omgevingsloket kunnen verduidelijken. 
 


Kan het sloop/-asbestformulier gesplitst worden? 

Er zijn vragen binnengekomen over het splitsen van het sloop-/asbestformulier voor bedrijven envoor burgers. Dit in verband met het instellen van de behandeldienst conform het basistakenpakket. Sommige omgevingsdiensten en gemeenten geven aan dat dit onhandig is, omdat deze aanvragen soms bij de omgevingsdienst binnen moeten komen en soms bij de gemeente. Dat betekent dat handmatig hiervoor dan via het een samenwerkingsverzoek het verzoek moet worden doorgezet naar de andere partij. We onderzoeken deze behoefte de komende weken en kijken hoe we tot praktische oplossingen kunnen komen.  
 


Asbest: Accepteren van een sloopmelding in DSO bij alleen een LAVS projectnummer  

Asbestverwijderingsbedrijven die een sloopmelding in het Omgevingsloket doen hoeven alleen het LAVS-projectnummer in te voeren uit het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS). Het is niet de bedoeling dat bedrijven ook alle informatie die al in LAVS staat opnieuw moeten invoeren in het Omgevingsloket. Omgevingsdiensten moeten zelf in het LAVS de ontbrekende gegevens opzoeken. Er is in tegenstelling tot vóór inwerkingtreding van de Omgevingswet geenautomatische koppeling meer met het LAVS. Het lijkt erop dat dit nog niet bij alle omgevingsdiensten bekend is.  

Meer informatie vindt u op: 
VTH-netwerkbijeenkomst - Asbest
Sloopmelding LAVS in het nieuwe Omgevingsloket | Informatiepunt Leefomgeving (iplo.nl)