VTH Netwerkbijeenkomsten

Naast de Actualiteitensessies verstuurt VTH met regelmaat actualiteitenmails, bijvoorbeeld over wijzigingen in het Omgevingsloket of over veelgestelde vragen die naar boven zijn gekomen. Dit was de mail van 26 januari.  

Regels op de kaart: transparantie kaartlagen 

Op dit moment is het niet mogelijk om de transparantie van kaartlagen aan te passen binnen de functionaliteit Regels op de kaart, zoals dat op ruimtelijkeplannen.nl wel mogelijk was. Met deze functionaliteit is het mogelijk om exact te zien hoe het verloop van een perceel is (zoals bijvoorbeeld sloten, greppels, bomen, opstallen). 

De functionaliteit om de transparantie van kaartlagen aan te passen wordt geïmplementeerd in een volgende software update van het Omgevingsloket. Naar verwachting is deze release in februari. 
 


Het ontbreken van informatie bij een melding

Bij dit onderwerp lijkt het om drie issues te gaan:
1.  Er komen vragen binnen over het ontbreken van vragen in de meldingsformulieren, waar eigenlijk wordt gedoeld op vragen die horen bij een aparte informatieplicht. Waar men in het verleden één melding deed voor de gehele inrichting, is dat nu opgesplitst in verschillende milieubelastende activiteiten. Daarnaast is de informatie die opgestuurd moet worden ook verdeeld over meldingen en informatieplichten (en soms ook vergunningen uiteraard). Ook de manier waarop een initiatiefnemer bij de formulieren komt, is anders dan in de AIM. De initiatiefnemer kan nu ook direct naar de formulieren toe zonder eerst een check te doorlopenzoals in de AIM. Het idee van het Omgevingsloket is dat als een bedrijf weet voor welke activiteiten ze wat moet doen, dit dan direct ingediend kan worden. Als de initiatiefnemer dat niet weet, adviseren wij eerst de Vergunningcheck te doen. Dan kan men kijken voor welke activiteiteneen vergunningplicht, meldingsplicht of informatieverplichting geldt. Ook kan men vanuit de uitkomst van de Vergunningcheck gelijk door naar de juiste formulieren bij het onderdeel ‘Aanvragen’.

 2. Er zijn signalen ontvangen van omgevingsdiensten die gegevens missen voor een juiste beoordeling van de melding, maar waarbij de gegevens volgens de regelgeving (indieningsvereisten) niet zijn vereist. Het IPLO heeft dit signaal al neergelegd bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Als we een reactie hebben ontvangen, komen we hier zo snel mogelijk op terug.

 3.  We zien dat initiatiefnemers niet alle vragen beantwoorden of bijlagen toevoegen, omdat de keuze is gemaakt om te werken met zo weinig mogelijk verplichte velden. Ten aanzien van het eventueel verplicht invullen van e-mailadres en/of telefoonnummer loopt op dit moment eenanalyse of dit op korte termijn alsnog gerealiseerd kan worden.

Voorbeeld: het vragen naar een startdatum van de activiteit
Een voorbeeld zoals hierboven bedoeld voor wat betreft het ontbreken van vragen, is het vragennaar een startdatum van de activiteit. Deze vraag is niet opgenomen in de meldingen voor de milieubelastende activiteiten Lassen van Metalen, Opslaan van goederen, Mechanisch bewerkenvan andere materialen dan steen en metalen en Mechanisch en thermisch bewerken van metalen, omdat dit geen indieningsvereiste voor deze meldingen is op grond van de betreffende artikelen in BAL:
- Lassen van metalen: BAL, artikel 4.263
- Opslaan van goederen: BAL, artikel 4.1054
- Mechanisch bewerken van andere materialen dan steen en metalen: BAL, artikel 4.321
- Mechanisch en thermisch bewerken van metalen: BAL, artikel 4.289

Het betreft hier allemaal meldingen voor activiteiten uit hoofdstuk 4 van het BAL. De initiatiefnemer moet in combinatie met een melding voor een BAL hoofdstuk 4 activiteit ook vrijwel altijd eeninformatieplicht voor een BAL hoofdstuk 3 activiteit indienen. Dat is de informatieplicht voor het bedrijf waar het lassen etc. plaatsvindt. Als de initiatiefnemer eerst een vergunningcheck doet voor bijvoorbeeld Lassen van metalen, dan wordt deze informatieplicht voor de gebruiker klaargezet bij Aanvragen. De Startdatum van de activiteit is wel een indieningsvereiste bij de informatieplicht van de betreffende Hoofdstuk 3 activiteit van het BAL. Bijvoorbeeld voor de activiteit Garage, autoschadeherstelbedrijf, autowasstraat en carrosseriebouw op grond van BAL, artikel 3.279.

Vooralsnog adviseren we om zoveel mogelijk de initiatiefnemers te stimuleren om via de Vergunningcheck de verplichtingen na te lopen en in te dienen. Ook bekijken we met Omgevingsdienst Nederland of we wat meer generieke communicatie beschikbaar kunnen stellenaan omgevingsdiensten en gemeenten, en bespreken we dit ook met het ministerie van Binnenlandse Zaken. We blijven eventuele knelpunten monitoren rondom dit issue.
 


Niet mogelijk om melding aan te vullen via Omgevingsloket 

Bij onder andere de VTH-netwerksessie over overgangsrecht is aangegeven dat zowel in het oude als in het nieuwe recht een onvolledige melding geen melding is. Na 1 januari hoeft de initiatiefnemer echter alleen nog maar gegevens aan te leveren wanneer de nieuwe regels daarom vragen. Al eerder aangeleverde gegevens (bijvoorbeeld bij een onvolledige melding) hoeft eeninitiatiefnemer niet nog een keer aan te leveren. De melding is vormvrij. Het aanvullen van de melding door de initiatiefnemer via het Omgevingsloket is niet mogelijk. Het is wel mogelijk dat de initiatiefnemer de melding kopieert en zo hergebruikt, de ontbrekende gegevens kunnen dan worden aangevuld. Het bevoegd gezag krijgt hier een nieuwe melding van binnen. De oude melding kan het bevoegd gezag dan zelf uit het zaak-/ of VTH systeem verwijderen. 

Een andere optie is om de aanvullende informatie te laten mailen en dit als bevoegd gezag zelf in het zaaksysteem op te nemen. Dit heeft echter consequentie voor de geregistreerde datum. In veel zaaksystemen is het echter mogelijk de meldingsdatum aan te houden (zoals dat ook bij vergunningen mogelijk is). Let er dus op dat de indieningsdatum van de melding de datum is waarop álle vereiste informatie binnen is. 

Meer informatie vindt u op: 

Een ingediend verzoek kopiëren - Helpcentrum - Omgevingsloket
 


Losse activiteiten aanvragen mag! Onlosmakelijke samenhang komt te vervallen

De Omgevingswet geeft de initiatiefnemer het recht om alle activiteiten die hij voor zijn initiatief doet en waarvoor een vergunning, meldings- of informatieplicht geldt, deze los in te dienen. De onlosmakelijke samenhang komt te vervallen. De initiatiefnemer is zelf verantwoordelijk om voor alle toestemmingen aanvragen te doen, meldingen te doen of de verplichte informatie te verstrekken. Maar het ontslaat bevoegd gezag niet van de plicht om een initiatiefnemer te wijzenop mogelijke andere verzoeken die hij hiervoor moet doen als je die als bevoegd gezag logischerwijs had kunnen weten. Daarnaast is het net als nu om in voorkomende gevallen altijd in gesprek aan te gaan met de initiatiefnemer.

Meer informatie vindt u op:

Een incomplete vergunningaanvraag: wat nu? | VNG
Wat indien de aanvrager een aanvraag niet tijdig of onvolledig indient? | VNG
 

TAM gerelateerde verzoeken

Wilt u als bevoegd gezag monitoren of een initiatiefnemer al eerder aanvragen voor activiteitenheeft gedaan, dan kunt u gebruik maken van de mogelijkheid die het loket biedt, namelijk ‘de gerelateerde verzoeken’. Een aantal VTH-systemen is hier inmiddels op aangesloten. Zo ziet u ook of er iets op die locatie eventueel bij een ander bevoegd gezag is ingediend. In uw eigen VTH-systeem kunt u, als uw leverancier dat heeft ingebouwd, activiteiten aan elkaar relateren. Is uw VTH-systeem nog niet hierop aangesloten dan kunt u via de TAM-gerelateerde verzoeken deze gegevens inzien.

Meer informatie vindt u op:
TAM gerelateerde verzoeken | Aan de slag
Update TAM gerelateerde verzoeken | VNG 
 


Lex silencio positivo is vervallen

Bij een vergunningprocedure is het nu als volgt: als een aanvraag ingediend is vóór 1 januari blijft het oude recht van toepassing totdat het besluit onherroepelijk is. Met één uitzondering: lex silencio positivo (de fatale termijn) uit het oude recht is onmiddellijk vervallen sinds 1 januari. Dit betekent dat er vanaf 1 januari geen vergunning van rechtswege meer ontstaat wanneer eenbestuursorgaan niet tijdig beslist op een aanvraag voor een omgevingsvergunning op grond van de Omgevingswet.  

Voor de overgangsperiode geldt daarmee ook dat als mensen een aanvraag hebben gedaan na 6 november 2023 geen beroep meer kunnen doen op deze lex silencio positivo. Wat kan de aanvrager doen bij overschrijding van de beslistermijn? De aanvrager heeft twee opties. De eerste optie is ‘dwangsom bij niet tijdig beslissen’ (paragraaf 4.1.3.2 Awb). Deze kan maximaal oplopentot € 1.442. De tweede optie is beroep instellen bij de rechter bij niet tijdig beslissen (art 6:2 en6:12 Awb).
 


Geen uitgestelde inwerkingtreding 

Onder de Omgevingswet is er geen automatisch uitgestelde inwerkingtreding meer. De vergunning is dus direct geldig. Als het college bijvoorbeeld bij het kappen van bomen niet wil dat dit kappende dag erna gebeurt, dan zal dit in de omgevingsvergunning moeten staan. In dat voorbehoud mag het college (art. 16.79 lid 2 Ow) bepalen dat de omgevingsvergunning ‘pas’ in werking treedt met ingang van de dag waarop vier weken zijn verstreken sinds de dag van bekendmaking of terinzagelegging. Dit mag het college echter alleen doen als naar zijn oordeel:

a. het verrichten van de activiteit die de omgevingsvergunning mogelijk maakt binnen die vier weken kan leiden tot een wijziging van een bestaande toestand die niet kan worden hersteld, en;

b. de regels over het verlenen van de omgevingsvergunning ertoe strekken die bestaande toestand te beschermen. 

Als het college geen bepaling hierover opneemt, dan treedt het besluit direct in werking. Het is dus belangrijk dat u als gemeente helder hebt wanneer er sprake is van onontkoombare gevolgen endat u eventueel een dergelijke bepaling opneemt in het besluit zelf. Of er uitstel is, weten de initiatiefnemer en belanghebbenden pas na het ontvangen van het besluit. Als eenbelanghebbende vervolgens de activiteit wil tegenhouden (schorsen), zal de belanghebbende eenvoorlopige voorziening moeten aanvragen (art. 16.79 lid 4 Ow). Deze voorlopige voorziening moet de belanghebbende binnen 4 weken hebben aangevraagd. De termijn wordt dus korter: geen 6 maar 4 weken. 

Meer informatie vindt u op:
VTH netwerksessie | vergunningverlening onder de Omgevingswet