VTH Netwerkbijeenkomsten

Naast de actualiteitensessies verstuurt VTH met regelmaat actualiteitenmails, bijvoorbeeld over wijzigingen in het Omgevingsloket of over veelgestelde vragen die naar boven zijn gekomen. Dit was de mail van dinsdag 28 mei. 

In deze mail de volgende onderwerpen:  

• OLO en AIM stoppen definitief:  

Sla alle gegevens op in uw eigen systemen 
Doorverwijzing initiatiefnemers in het OLO  
Aanvullingen indienen op aanvragen die zijn ingediend vóór 1 januari 2024 

 • Stand van zaken ‘Verken uw idee’  

• Overgangsrecht voor de Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets  

• Verzoek in kader van evaluatieonderzoek 

 _____________________________________________ 

OLO en AIM stoppen definitief 

Op 1 juli 2024 stoppen OLO en AIM definitief. Het is dan niet meer mogelijk om aanvullingen in te dienen via OLO. Ook is het dan niet meer mogelijk behandeltaken uit te voeren. Voor zowel overheden als initiatiefnemers is het vanaf 1 juli 2024 niet meer mogelijk om aanvragen of meldingen in te zien. De aanvragen en meldingen worden verwijderd. Als overheid moet u dus alle gegevens uit OLO vóór 1 juli 2024 opslaan in uw eigen systemen. De ftp-server blijft na 1 juli nog een week beschikbaar.  

Sla alle gegevens op in uw eigen systemen 

Controleer binnen uw (beheer)organisatie of alle informatie uit OLO wordt overgehaald en de koppelingen met OLO op de juiste manier worden beëindigd. Meer informatie leest u op de pagina  OLO en AIM stoppen op 1 juli 2024

Doorverwijzing initiatiefnemers in het OLO  

In het OLO staan meerdere tekstblokken die de initiatiefnemers wijzigen op het feit dat het OLO op 1 juli 2024 stopt. Bij het toevoegen van een bijlage wordt een popup getoond die nogmaals extra aangeeft dat aanvullingen op een eerder gedane aanvraag na 1 juli niet meer via het OLO kan. Er wordt verwezen naar de overheid die de aanvraag behandelt. Die overheidsorganisatie geeft aan hoe aanvullingen kunnen worden ingediend. 

Na 1 juli linken de URL’s van OLO en AIM direct door naar een pagina in het Helpcentrum van het nieuwe Omgevingsloket. Daar staat uitgelegd dat het OLO en AIM niet meer bestaan en dat nieuwe aanvragen en meldingen via het nieuwe Omgevingsloket worden opgesteld en ingediend.  

Voor het aanvullen van een aanvraag ingediend vóór 1 januari 2024 verwijst ook hier de tekst naar de overheid die de aanvraag behandelt. En dat overheidsorganisatie aangeeft hoe aanvullingen kunnen worden ingediend. 

Aanvullingen indienen op aanvragen die zijn ingediend vóór 1 januari 2024 

Aanvragen ingediend via het OLO kunnen ook nog na een half jaar worden aangevuld. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als de behandeling is verlengd of als er nog detailinformatie moet worden ingediend bij de realisatie van bijvoorbeeld bouwwerken. 
Er zijn twee manieren waarop initiatiefnemers de ‘OLO-aanvragen’ kunnen aanvullen: 

-       Via een eigen methode van bevoegd gezag: via het zaaksysteem, de website, beveiligde transfer of op andere wijze 

-       Via het nieuwe Omgevingsloket in het DSO: via de activiteit ‘Wabo aanvraag of besluit aanvullen’. Deze activiteit is van het type ‘Informatieplicht’. 

Informeer de initiatiefnemers of gemachtigden van de dossiers waar u nog aanvullingen op verwacht over de wijze waarop u de aanvullingen wilt ontvangen. U kunt hierbij gebruik maken van de ‘handleiding’ die u vindt op deze Infomil pagina. U kunt de inhoud van deze handleiding gebruiken voor uw eigen communicatie.  

De activiteit is vanaf 1 juni beschikbaar op de  productieomgeving. De activiteit is nu al beschikbaar op de  oefenomgeving. Controleer of u de aanvullingen kunt ontvangen en wat u eventueel in de processen kunt aanpassen om de documenten aan de juiste dossiers kunt koppelen. 

Meer informatie leest u op de pagina  Aanvullingen doen op een OLO-aanvraag na 1 juli 2024

_____________________________________________ 


Stand van zaken ‘Verken uw idee’  

De ontwikkeling van ‘Verken uw idee’ heeft een aantal weken vertraging opgelopen. Naar verwachting is de functionaliteit ‘Verken uw idee’ medio augustus 2024 (ipv juni 2024) beschikbaar. Het is voor iedere gemeente mogelijk om de functionaliteit aan of uit te zetten. Standaard staat de optie uitgeschakeld. Wij adviseren om alvast Dna te denken over of u de functionaliteit straks wil gebruiken, en of hierover afspraken gemaakt dienen te worden met uw Provincie of Waterschap. Ook deze organisaties krijgen straks de mogelijkheid om deze functionaliteit te activeren.  

 
Aanvullende uitgebreide informatie hierover volgt in de juni 2024 via uw RIO of DSO-expert. Woensdag 3 juli om 12.30 uur organiseert de VNG een VTH netwerksessie over dit onderwerp. 

_____________________________________________ 
 

Overgangsrecht voor de Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets  

De helpdesk van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) ontvangt regelmatig vragen over OBM’s die alleen golden voor oprichten of veranderen, maar niet voor in werking zijn. Bijvoorbeeld hoe het zit met lopende aanvragen voor zo’n OBM en wat de status is van al verleende OBM’s. Op deze pagina vindt u nadere informatie over dit thema. Daarnaast zal via het VTH netwerk begin juli een VTH netwerksessie worden aangeboden, waarin o.a. Krystof Krijt het een ander zal toelichten over overgangsrecht milieuvergunningen. 

 ______________________________________________ 
 

Evaluatieonderzoek ‘BOPA’ en ‘gebruik decentrale regels’ 

De Evaluatiecommissie Omgevingswet heeft KWINK groep en KoxkDeVoogd gevraagd een onderzoek uit te voeren naar de werking van het instrument buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA) in de praktijk. Met het instrument BOPA beoogt de regering flexibiliteit aan het omgevingsplan mee te geven en besluitvorming te versnellen. De onderzoekers komen bij gemeenten graag in contact met medewerkers die betrokken zijn bij het instrument BOPA. De onderzoekers zullen deze medewerkers benaderen voor een informatie uitvraag, een enquête en mogelijk een gesprek.  

Parallel aan het onderzoek naar de BOPA voert KokxDeVoogd een onderzoek uit naar het gebruik ‘decentrale regels’ door decentrale overheden en de effectiviteit hiervan, gelet op de verbeterdoelen van de Omgevingswet. Zij zullen bij een selectie van gemeenten een enquête uitvoeren en interviews afnemen. Mogelijk wordt u in dat kader benaderd door KokxDeVoogd. 

Als u ervaring heeft met de BOPA binnen uw gemeente en/of de decentrale regels, wilt u dan in dit formulier uw naam en contactgegevens achterlaten? Dan kunnen de onderzoekers contact met u opnemen.