De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website. De VNG doet er alles aan deze actueel en juist te houden. De VNG-organisatie en haar medewerkers hebben de inhoud van deze website op zorgvuldige wijze en naar beste kunnen samengesteld. Mocht u op deze website desondanks informatie tegenkomen waarvan u denkt dat deze onjuiste of verouderde informatie bevat of ten onrechte is geplaatst, dan stellen wij uw reactie op prijs.

Ondanks de grote mate van zorgvuldigheid kan de VNG niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie op deze website. (Her)gebruik van informatie van de website vindt dan ook plaats voor eigen rekening en risico. De VNG aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelen en/of beslissingen die zijn gebaseerd op de informatie op deze site.

(Her)gebruik

  • Het staat een ieder vrij de op deze website vermelde content, te kopiëren, te verspreiden, te tonen, op- of uit te voeren of daarvan afgeleide werken te maken. Dit vrije gebruik geldt niet voor content die achter een inlogcode is geplaatst of waaraan uitdrukkelijk verdere gebruiksvoorwaarden zijn verbonden.

Voorwaarden voor (her)gebruik

  • De (her)gebruiker dient bij hergebruik van content de naam van de maker van het werk, de herkomst van het werk en/of de licentiegever te vermelden.
  • Het is een (her)gebruiker niet toegestaan de inhoud van de website voor commerciële doeleinden te gebruiken tenzij daarvoor voorafgaande toestemming van de VNG is verkregen. Aan deze toestemming kunnen nadere voorwaarden worden gesteld.
  • Bij hergebruik of verspreiding dient de gebruiker eventuele aan het werk verbonden licentievoorwaarden kenbaar te maken aan derden.

De (her)gebruiker mag uitsluitend afwijken van een of meerdere van bovengenoemde voorwaarden indien daarvoor voorafgaande toestemming van de rechthebbende is verkregen.

Uitzondering (her)gebruik beeld

Voor foto's, video's, infographics en alle andere vormen van beeldmateriaal gelden verdere voorwaarden voor (her)gebruik.

Het is niet toegestaan om beeldmateriaal te hergebruiken of over te dragen, tenzij bij het beeld expliciet vermeld staat dat dat wél is toegestaan. Bij hergebruik van beeldmateriaal is het vermelden van de naam van de maker – indien vermeld – altijd verplicht.