Agenda

Een overzicht van alle bijeenkomsten, congressen, seminars etc. die de VNG (mede) organiseert. U vindt hier ook andere bijeenkomsten die we onder de aandacht van gemeenten willen brengen.

februari 2017

Bijeenkomst: Regionaal werkatelier psychische kwetsbaarheid (Middelburg)

Het is belangrijk dat meer mensen met psychische kwetsbaarheid aan het werk komen. In verschillende arbeidsmarktregio’s zijn er werkateliers met als doel het uitwisselen van kennis en kunde tussen de werelden van zorg en werk.

Winterschool: Training lenig denken

Komend jaar krijgt u ongetwijfeld weer nieuwe vraagstukken die een beroep doen op uw creativiteit en probleemoplossend vermogen. Het is aan u daar flexibel op in te spelen, lenig te denken. In deze praktijkgerichte training leert u met technieken voor creatieve denkkracht uw routines te doorbreken.

Compacte Masterclass: De juridische dimensies van het wethouderschap (februari)

Elke beslissing van een wethouder heeft een juridische dimensie. De wet geeft daarvoor spelregels. Enige juridische basiskennis van het recht behoort tot de noodzakelijke bagage van een wethouder die zijn of haar vak serieus neemt. Het komt de bestuurlijke besluitvorming ten goede.

Inspiratiesessies voor sleutelspelers uit de ambtelijke top van gemeenten

Topambtenaren uit de lokale overheid willen overzicht van relevante ontwikkelingen. In vier inspiratiesessies bespreekt u onzekerheden en kwetsbaarheden en hoort u hoe u hier in de praktijk mee om gaat. Al deze zaken zijn steeds gekoppeld aan de grote thema’s voor gemeenten op dit moment.

Informatiebijeenkomsten normalisering rechtspositie ambtenaren

De komende maanden organiseert de VNG samen met de koepelorganisaties van provincies en waterschappen een aantal informatiebijeenkomsten over de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA). De bijeenkomsten worden verspreid over het land gehouden.

Scholingsmodule: Samenwerking regionaal onderwijsbeleid (Volgeboekt)

Sommige jongeren hebben extra hulp nodig om aan het werk te komen. Wat helpt is goede samenwerking tussen gemeenten, scholen en werkgevers. Vanuit ons ondersteunings-programma ROB kunt u deelnemen aan een scholingsmodule over regionale samenwerking tussen gemeenten en onderwijs.

maart 2017

Praktijkontmoeting Banenafspraak en Nieuw Beschut Werk

Hoe organiseren we het werkgeverschap voor mensen met een arbeidsbeperking? Welke arbeidsvoorwaardelijke en arbeidsrechtelijke aspecten zijn hierbij aan de orde? Welke rol heeft de medezeggenschap? En wat is nodig voor een duurzame inclusieve arbeidsorganisatie?

Praktijkdag Programmaraad

De eerste Praktijkdag van 2017 wordt gecombineerd met een bestuurlijke bijeenkomst die het Ministerie van SZW samen met de Programmaraad organiseert.

Bijeenkomst: Samenwerking Burgerzaken en Sociaal Domein (Heerenveen)

Wie geen vaste woon- of verblijfplaats heeft, kan bij de gemeente een briefadres aanvragen. Dat is belangrijk omdat inschrijving in de Basisregistratie Personen voor bijvoorbeeld een zorgverzekering noodzakelijk is. Daarom is er in maart een aantal regionale bijeenkomsten over dit onderwerp.

Eendaagse VNG Training: Financieel inzicht in woningcorporaties 2017 (Utrecht)

Gemeenten, woningcorporaties en huurders zijn partners bij het realiseren van het volkshuisvestingsbeleid. Goede afspraken zijn alleen mogelijk als de partijen dezelfde taal spreken en inzicht hebben in elkaars belangen. Na deze training bent u een betere gesprekspartner voor uw corporatie.

Regiobijeenkomst: Jeugd-ggz van DBC naar Uitvoeringsvariant (Utrecht)

Per 1 januari 2018 wordt de DBC-systematiek niet meer gebruikt voor jeugd-ggz. Gemeenten en aanbieders moeten overstappen op een nieuw bekostigingsmodel voor jeugd-ggz, de uitvoeringsvariant. Meer hierover hoort u tijdens de regiobijeenkomsten.

Informatieronde: Bewonersinitiatief en aanbesteding in het sociale domein (Heerenveen)

Gemeenten besteden sinds 2015 meer contracten aan voor het leveren van diensten rond welzijn en informele zorg. In veel gemeenten ontstaan initiatieven van bewoners die samen in hun wijk aan de slag gaan met welzijn en informele zorg. Tijdens deze informatieronde hoort u meer over die trend.

Informatiebijeenkomsten normalisering rechtspositie ambtenaren

De komende maanden organiseert de VNG samen met de koepelorganisaties van provincies en waterschappen een aantal informatiebijeenkomsten over de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA). De bijeenkomsten worden verspreid over het land gehouden.

Jongeriusconferentie: Zinnige zorg in de wijk

Hoe gaan kwaliteit én effectiviteit van de zorg hand in hand? Dat is de centrale vraag als we spreken over Zinnige zorg. Nog vaak wordt het antwoord op deze vraag gezocht in het medische domein. Welke kansen zijn er in de verbinding met het sociaal domein als het gaat om het welbevinden van mensen?

Leerkring: Ontwikkelen visie op wonen, begeleiding en zorg

We willen er met elkaar voor zorgen dat kwetsbare inwoners met lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen zoveel mogelijk in hun eigen leefomgeving wonen en zelfredzaam zijn. VNG en Platform31 organiseren een vierdaagse Leerkring Ontwikkelen visie op wonen, begeleiding en zorg.

VNG Studiedag: Naar een beter buitengebied

Gemeenten kampen met forse uitdagingen in het buitengebied. Bekende uitdagingen liggen bijvoorbeeld op het vlak van mest- en milieuwetgeving, veehouderij, gezondheid, krimp en voorzieningen. Voor de tweede keer houdt de VNG daarom de studiedag 'Naar een beter buitengebied'.

Netwerkbijeenkomst J42 (Maart)

Gemeenten zijn vanaf 2015 verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Om de continuïteit van zorg samen goed te borgen, overleggen de managers Jeugd van de 42 jeugdregio's regelmatig over concrete uitvoeringszaken in het J42-netwerk.

Informatieronde: Bewonersinitiatief en aanbesteding in het sociale domein (Roosendaal)

Gemeenten besteden sinds 2015 meer contracten aan voor het leveren van diensten rond welzijn en informele zorg. In veel gemeenten ontstaan initiatieven van bewoners die samen in hun wijk aan de slag gaan met welzijn en informele zorg. Tijdens deze informatieronde hoort u meer over die trend.

Leerkring: Ontwikkelen visie op wonen, begeleiding en zorg

We willen er met elkaar voor zorgen dat kwetsbare inwoners met lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen zoveel mogelijk in hun eigen leefomgeving wonen en zelfredzaam zijn. VNG en Platform31 organiseren een vierdaagse leerkring Ontwikkelen visie op wonen, begeleiding en zorg.

Basiscursus voor bestuurders: Europese mogelijkheden (maart)

Het Europees recht brengt belangrijke verplichtingen voor gemeenten met zich mee. Het handelen in strijd hiermee kan aanzienlijke juridische en politieke risico’s hebben. Kennis van Europa leert dat het Europese recht en beleid juist in verschillende zaken voorziet. In de cursus staan die centraal.

Pagina's