VNG Homepage

Invoering verplicht beschut werk haaks op Participatiewet

Het kabinet wil via een aanpassing op de Participatiewet gemeenten verplichten om beschut werk in te voeren. Daarmee wordt een, ook door het kabinet bekritiseerde regeling, de Wet sociale werkvoorziening (Wsw), in een nieuw jasje opnieuw ingevoerd.

Uit de media: regionale economie & arbeidsmarkt

Een selectie uit het nieuws van de afgelopen drie weken (5 augustus t/m 26 augustus). De VNG stimuleert regionale economische ontwikkeling via het ondersteuningsprogramma Regionale Economische Ontwikkeling en Arbeidsmarkt.

Ministeriële regeling Jeugdwet in werking getreden

Welke persoonsgegevens mogen jeugdhulpverleners en gemeenten uitwisselen? Gegevensuitwisseling heeft nu een wettelijke grondslag in de wijziging van de Regeling Jeugdwet. Gegevensverwerking voor bekostiging, controle, privacy en fraudebestrijding is hiermee wettelijk geregeld.

Ontwikkelingen sinds inwerkingtreding Woningwet

Welke ontwikkelingen zijn er sinds de inwerkingtreding van de Woningwet 2015? We zetten ze voor u in een ledenbrief op een rij. Ook geven we aan wat u de komende maanden op dit terrein nog kunt verwachten.

Terugblik commissie Dienstverlening & Informatiebeleid juli

De commissie Dienstverlening en Informatiebeleid sprak over de ‘visie’ op dienstverlening in 2025, het jaarverslag van de Visitatiecommissie Informatieveiligheid, ENSIA en de aansluiting van gemeenten op de landelijke voorziening WOZ. 

Deadline aanleveren gegevens cliëntervaringsonderzoek nadert

De deadline waarop gemeenten de resultaten van hun cliëntervaringsonderzoeken Wmo en Jeugd kunt aanleveren komt in zicht. Het ministerie van VWS heeft de uiterste datum voor het aanleveren van de gegevens dit jaar bepaald op 1 september.

Impactanalyse uitspraken Wmo-huishoudelijke hulp: oproep

De Centrale Raad van Beroep (CRvB) deed op 18 mei richtinggevende uitspraken over de Wmo-huishoudelijke hulp. Naar aanleiding van deze uitspraken moeten gemeente analyseren of (de uitvoering van) hun beleid aanpassing behoeft en zo ja, hoe dat dan moet gebeuren.

Praktijkondersteuning Samen aan de slag met Omgevingswet

Heeft u een initiatief waarbij u werkt aan de doelen van de Omgevingswet, zoals het versnellen van de vergunningverlening of het verbeteren van de omgevingsinformatie? Het programma Aan de slag met de Omgevingswet stelt kennis en budget beschikbaar, via praktijkondersteuning.