VNG Homepage

Invoering verplicht beschut werk haaks op Participatiewet

Het kabinet wil via een aanpassing op de Participatiewet gemeenten verplichten om beschut werk in te voeren. Daarmee wordt een, ook door het kabinet bekritiseerde regeling, de Wet sociale werkvoorziening (Wsw), in een nieuw jasje opnieuw ingevoerd.

Terugblik commissie Dienstverlening & Informatiebeleid juli

De commissie Dienstverlening en Informatiebeleid sprak over de ‘visie’ op dienstverlening in 2025, het jaarverslag van de Visitatiecommissie Informatieveiligheid, ENSIA en de aansluiting van gemeenten op de landelijke voorziening WOZ. 

Deadline aanleveren gegevens cliëntervaringsonderzoek nadert

De deadline waarop gemeenten de resultaten van hun cliëntervaringsonderzoeken Wmo en Jeugd kunt aanleveren komt in zicht. Het ministerie van VWS heeft de uiterste datum voor het aanleveren van de gegevens dit jaar bepaald op 1 september.

Impactanalyse uitspraken Wmo-huishoudelijke hulp: oproep

De Centrale Raad van Beroep (CRvB) deed op 18 mei richtinggevende uitspraken over de Wmo-huishoudelijke hulp. Naar aanleiding van deze uitspraken moeten gemeente analyseren of (de uitvoering van) hun beleid aanpassing behoeft en zo ja, hoe dat dan moet gebeuren.

Praktijkondersteuning Samen aan de slag met Omgevingswet

Heeft u een initiatief waarbij u werkt aan de doelen van de Omgevingswet, zoals het versnellen van de vergunningverlening of het verbeteren van de omgevingsinformatie? Het programma Aan de slag met de Omgevingswet stelt kennis en budget beschikbaar, via praktijkondersteuning.

Nieuwe collectieve zorgverzekering gemeenten 2017

Per 1 januari 2017 gaat een nieuwe collectieve zorgverzekering voor gemeenten in. Deze is met IZA, CZ en Menzis. De huidige collectieve zorgverzekering is met IZA en Zilveren Kruis en loopt 1 januari 2017 af.

Verzamelwet VWS 2016 in werking: Jeugdwet wijzigt ook

Op 1 augustus 2016 traden de meeste bepalingen van de Verzamelwet VWS 2016 in werking, waardoor ook de Jeugdwet is gewijzigd. In dit bericht leest u meer over de veranderingen.

Past Right to Challenge binnen het staats- en bestuursrecht?

'Het Right to Challenge past in de huidige tijd van decentralisaties, een terugtredende overheid en een grotere rol voor de burger. In staatsrechtelijk opzicht past de bepaling overwegend goed. Het juridische kader loopt echter nog achter op de maatschappelijke ontwikkelingen.'

Routerplanner Implementatie Omgevingswet


Lees verder