VNG Homepage

Ledenraadpleging Onderhandelaarsakkoord asiel

VNG-voorzitter Jan van Zanen heeft tijdens de Buitengewone ALV het Onderhandelaarsakkoord Verhoogde Asielinstroom kort toegelicht, dat gemeenten vorige week met het Rijk hebben gesloten. Belangrijk in de gemaakte afspraken is het uitgangspunt van een sluitende aanpak voor de hele keten.

Moties Buitengewone ALV

De Buitengewone ALV van de VNG, vandaag in Utrecht, werd twee moties voorgelegd: een over collectieve inkoop in het sociaal domein en een over de informatieketen Jeugd/Wmo. De eerste motie is aangehouden, de tweede per acclamatie aangenomen.

Thema’s uitgelicht tijdens Buitengewone ALV

VNG-voorzitter Jan van Zanen heeft tijdens de Buitengewone Algemene Ledenvergadering de VNG Agenda 2016 toegelicht. Dit zijn de prioriteiten waarmee de VNG aan de slag gaat. Na Jan van Zanen komen vier sprekers die elk een thema uitlichten.

Doventolk: extra uitname gemeentefonds

Voor het jaar 2016 wordt een extra uitname van € 2,1 miljoen uit het gemeentefonds gedaan, deze uitname is bestemd voor de uitvoering van de regeling doventolk via de VNG.

De Staat van de Gemeenten: editie over vluchtelingen

De hoge instroom van vluchtelingen leidt tot hoog oplopende discussies: landelijk en lokaal. Het is daarbij van groot belang dat alle betrokken partijen beschikken over de juiste informatie.

Financiële ontwikkelingen in gemeenten in 2016

De belangrijke gemeentelijke thema’s voor 2016 komen uitgebreid aan de orde tijdens de BALV. Enkele kernthema's worden nader uitgelicht. Zo schetst Staf Depla, wethouder Eindhoven en voorzitter van de VNG-commissie Financiën, de financiële ontwikkelingen voor 2016.

VNG Agenda 2016: dagelijkse praktijk centraal

Gemeentefinanciën, Omgevingswet,  transformatievernieuwing sociaal domein, regionale economie, digitalisering, veiligheid, het vluchtelingenvraagstuk:
dat zijn dé onderwerpen voor de collectieve agenda gemeenten/VNG voor 2016.

Nieuwe leden VNG-bestuur en commissies benoemd

Tijdens de Buitengewone Algemene Ledenvergadering zijn de nieuwe leden van het bestuur en de huidige commissies benoemd.