VNG Homepage

Invoering verplicht beschut werk haaks op Participatiewet

Het kabinet wil via een aanpassing op de Participatiewet gemeenten verplichten om beschut werk in te voeren. Daarmee wordt een, ook door het kabinet bekritiseerde regeling, de Wet sociale werkvoorziening (Wsw), in een nieuw jasje opnieuw ingevoerd.

Let op: 1 sept. deadline voor plannen Participatieverklaring

Nog niet alle gemeenten hebben een plan van aanpak ingediend voor de uitvoering van het participatieverklaringstraject voor nieuwkomers. Terwijl 1 september de deadline is voor gemeenten om in aanmerking te komen voor het extra budget maatschappelijke begeleiding van € 1370 per statushouder.

Stuur gegevens cliëntervaringsonderzoek voor 1 september

De deadline waarop gemeenten de resultaten van de cliëntervaringsonderzoeken Wmo en Jeugd kunnen aanleveren is a.s. donderdag 1 september. 

Uit de media: regionale economie & arbeidsmarkt

Een selectie uit het nieuws van de afgelopen drie weken (5 augustus t/m 26 augustus). De VNG stimuleert regionale economische ontwikkeling via het ondersteuningsprogramma Regionale Economische Ontwikkeling en Arbeidsmarkt.

Ministeriële regeling Jeugdwet in werking getreden

Welke persoonsgegevens mogen jeugdhulpverleners en gemeenten uitwisselen? Gegevensuitwisseling heeft nu een wettelijke grondslag in de wijziging van de Regeling Jeugdwet. Gegevensverwerking voor bekostiging, controle, privacy en fraudebestrijding is hiermee wettelijk geregeld.

Ontwikkelingen sinds inwerkingtreding Woningwet

Welke ontwikkelingen zijn er sinds de inwerkingtreding van de Woningwet 2015? We zetten ze voor u in een ledenbrief op een rij. Ook geven we aan wat u de komende maanden op dit terrein nog kunt verwachten.

Terugblik commissie Dienstverlening & Informatiebeleid juli

De commissie Dienstverlening en Informatiebeleid sprak over de ‘visie’ op dienstverlening in 2025, het jaarverslag van de Visitatiecommissie Informatieveiligheid, ENSIA en de aansluiting van gemeenten op de landelijke voorziening WOZ. 

Impactanalyse uitspraken Wmo-huishoudelijke hulp: oproep

De Centrale Raad van Beroep (CRvB) deed op 18 mei richtinggevende uitspraken over de Wmo-huishoudelijke hulp. Naar aanleiding van deze uitspraken moeten gemeente analyseren of (de uitvoering van) hun beleid aanpassing behoeft en zo ja, hoe dat dan moet gebeuren.