VNG Homepage

Extra geld Rijksbegroting 2017 goed terecht laten komen

Het kabinet trekt in de Rijksbegroting 2017 extra geld uit voor veiligheid, zorg en armoedebestrijding: gemeenten zijn daar blij mee. In de afgelopen jaren is op deze gebieden fors bezuinigd, gemeenten ervaren in de praktijk dat extra aandacht nu nodig is.

Filmpjes verduidelijken rol gemeenteraad bij Omgevingswet

Wat betekent de komst van de Omgevingswet voor u als gemeenteraadslid? In twee korte filmpjes geven VNG-omgevingsexpert Marco Lurks en raadsgriffier Pascale Georgopoulou uitleg.

Discussieer mee over een vitale lokale democratie!

De VNG-werkgroep Democratie en Bestuur roept raadsleden, wethouders en burgmeesters op om mee te discussiëren over de urgentie van het vitaliseren van een krachtige lokale democratie en bestuur.

Leerkring Ontwikkelen visie op wonen, begeleiding en zorg

We willen er met elkaar voor zorgen dat kwetsbare inwoners met lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen zoveel mogelijk in hun eigen leefomgeving wonen en zelfredzaam zijn. Daarvoor ligt een belangrijke verantwoordelijkheid bij gemeenten en partners. Maar hoe pakt u dit aan? 

Terugblik cie. Dienstverlening en Informatiebeleid september

De commissie Dienstverlening en Informatiebeleid heeft gesproken over een eerste uitwerking van de collectiviseringsbeweging, de VNG-reactie op de AMvB’s Omgevingswet en het vaststellen van uniforme ICT-inkoopvoorwaarden.

Hét VNG Congres Gemeentefinancïen 2016

Bitcoin en blockchain als onderwerp voor het VNG Congres Gemeentenfinanciën? Jazeker want het is deze onderliggende technologie Blockchain die de komende jaren voor baanbrekende innovaties kan gaan zorgen.

Uitwerking 'geld volgt statushouder' gereed

In het uitwerkingsakkoord verhoogde asielinstroom is afgesproken dat het partieel effect op het accres plus de extra participatie- en integratiemiddelen verdeeld zouden worden volgens de formule 'geld volgt statushouder'. Rijk en VNG hebben afspraken gemaakt over de nadere uitwerking hiervan.

Aftrap bijeenkomsten Leernetwerken Banenafspraak

'Een aha erlebnis, voor het eerste het gevoel iets concreets terug te krijgen, verrek dat heb jij ook.' Zo maar wat opmerkingen aan het einde van de eerste bijeenkomst van het leernetwerk Banenafspraak. In het statige provinciehuis kwam het leernetwerk Friesland voor het eerst bij elkaar.

VNG Magazine

Lees het nieuwste nummer, nr. 14, september 2016