De VNG adviseert gemeenten ook in de periode 2024-2025 het OVA-percentage toe te passen voor de indexering van Wmo- en Jeugdwettarieven.

Prijsindexcijfers materiële kosten 2025 (voorlopig)

  • Jaar: 2025
  • Prijsindexcijfer: 1.82% 

Prijsindexcijfer personele kosten 2025 (voorlopig)

  • Jaar: 2025
  • Prijsindexcijfer: 4.18 %               

Indexatie met OVA-percentage

Voor de Wmo en de Jeugdwet bestaat er geen apart landelijk indexeringspercentage. Het rijk gebruikt het OVA-percentage om de tarieven in de Zvw en de Wlz te indexeren. Aangezien zorgaanbieders vaak zorg in meerdere zorgdomeinen leveren, is het voor hen van belang dat de tarieven in de verschillende zorgdomeinen zoveel mogelijk op dezelfde manier worden geïndexeerd. Bovendien sluit het percentage waarmee het accres in het gemeentefonds de afgelopen jaren toenam aan bij het OVA-percentage. 

In lijn met de hierover opgenomen bepaling in de op 2 december 2022 door de ALV-VNG algemeen verbindend verklaarde Contractstandaarden Jeugd (voor Wmo zijn deze in ontwikkeling) adviseert de VNG de gemeenten daarom voor 2024 de navolgende indexatie aan te houden.

 WegingIndex 2024 Index 2025 Index 2025
  Voorlopig*Definitief Verschil Voorlopig Aanbieder
Overheidsbijdrage arbeidsontwikkeling (OVA)90,00%4.94%6.00%1.01% 4.18%  
Prijs particuliere consumptie (PCC)10,00%2.51%3.10%0.58%1.82%
Totaal 4.70%5.71%0,97%3.94%4.91%

 Meer informatie

Lees het volledige artikel 'Indexatie bij inkoop Jeugdhulp en Wmo-ondersteuning 2025'