Gemeenten hebben een brede taak in de Jeugdwet. Zij geven de toegang tot jeugdhulp vorm, en zorgen ervoor dat kinderen en ouders goede en toegankelijke jeugdhulp krijgen, door contracten aan te gaan met jeugdhulpaanbieders. Ook zijn gemeenten opdrachtgever voor gecertificeerde instellingen, die jeugdbescherming en jeugdreclassering bieden. Verder nemen gemeenten maatregelen om kindermishandeling aan te pakken.

Hervormingsagenda Jeugd 2022-2028

Momenteel werken 5 partijen -waaronder de VNG - aan de Hervormingsagenda Jeugd 2022-2028. Het doel is om de jeugdzorg te verbeteren omdat het jeugdzorgstelsel onhoudbaar is. De Hervormingsagenda is onderdeel van de financiële afspraken van juni 2021 tussen rijk en VNG over de jeugdzorg. 

Ons standpunt

Naast een toename van jongeren in de jeugdzorg, is meer zorg nodig voor mensen met psychische problemen. Dit leidt bij gemeenten, door gebrek aan financiële compensatie door het rijk, tot forse tekorten. Met alle gevolgen van dien: wachtlijsten, bezuinigingen, uitgesteld onderhoud, enzovoort.

Vrijgevestigde jeugdhulpaanbieders

De Jeugd-GGZ maakt deel uit van het totale aanbod van jeugdhulp in de gemeente. Vrijgevestigde aanbieders vormen hiervan een belangrijk onderdeel.

Meer over jeugdhulp

Binnen de jeugdhulp gebeurt veel. Hieronder bieden we u meer informatie over verschillende onderwerpen.

Vraag en antwoord

Ondersteuning van kwetsbare jongeren 16-27 jaar

Hier vindt u kennis, regelgeving en goede voorbeelden bij de ondersteuning aan kwetsbare jongeren tussen de 16 en 27 jaar. Het gaat om een integrale aanpak op alle domeinen waar jongeren mee te maken krijgen: support, wonen, school & werk, inkomen & schulden, en welzijn & gezondheid.

Edgar Oomen is projectleider 16-27 bij de VNG. Wilt u deelnemen aan het Landelijk gemeentelijk netwerk overleg? Meld u aan via edgar.oomen@vng.nl.

Hoe zit het met de jeugdhulp in uw gemeente?

Bekijk de lokale cijfers van uw gemeente in een overzichtelijk dashboard op waarstaatjegemeente.nl

Publicaties & Brieven