Wat is de rol van gemeenten?

Pleegzorg valt onder de Jeugdwet en is daarmee sinds 2015 een gemeentelijke verantwoordelijkheid. Volgens de Jeugdwet moeten kinderen bij uithuisplaatsing zo thuis mogelijk worden opgevangen. Pleegzorg is daarom een belangrijke vorm van jeugdhulp voor gemeenten.

Gemeenten kunnen pleegzorg inzetten bij een uithuisplaatsing, maar ook preventief om te zorgen dat kinderen uiteindelijk weer thuis kunnen wonen.

Als oplossing voor gezins- en opvoedproblemen kan de gemeente in het vrijwillig kader een pleegzorgplaatsing aanwijzen. In overleg tussen VNG en Jeugdzorg Nederland is hiervoor een richtlijn opgesteld, die aangepast is aan de actuele wetgeving. Voor het gedwongen kader is de veldnorm beschikbaar.


Wat doet de VNG?

Gemeentelijke werkgroep

Samen met het NJi faciliteert de VNG de gemeentelijke werkgroep Jeugdhulp in gezinsvormen. Iedere 8 tot 10 weken komt een groep gemotiveerde beleidsmedewerkers van gemeenten samen om een thema verder uit te diepen.

  • Heeft u interesse in deelname aan deze werkgroep? Neem contact op met de VNG via info@vng.nl.

Actieplan Zorg voor de Jeugd

Minister Hugo de Jonge en de VNG hebben pleegzorg opgenomen in het Actieplan Zorg voor de Jeugd 

 


Pleegzorg standaard tot 21 jaar

Sinds 1 juli 2018 is een bestuurlijke afspraak tussen de VNG, Jeugdzorg Nederland en het Rijk (VWS) van kracht die regelt dat pleegzorg voortaan standaard tot 21 jaar ingezet wordt, tenzij het pleegkind aangeeft geen gebruik meer te willen maken van pleegzorg.Het ministerie van VWS bereidt een wetswijziging voor, waardoor in de Jeugdwet komt te staan dat pleegzorg standaard tot 21 jaar wordt aangeboden.

Er kunnen zich verschillende scenario’s voordoen, afhankelijk van het moment waarop het pleegkind 18 jaar wordt. Hiervoor zijn verschillende scenario's uitgewerkt 

Voortgezette jeugdhulp

Ook na hun 21e verjaardag hebben sommige pleegkinderen behoefte aan ondersteuning en begeleiding. Ze kunnen tot hun 23e jaar een beroep doen op voortgezette jeugdhulp. Deze is altijd vrijwillig. De gemeente beslist over voortgezette jeugdhulp. De pleegzorgbegeleider en/of (gezins)voogd kunnen hierbij helpen. Zolang er sprake is van voortgezette hulp voor een pleegkind, zorgt de pleegzorgorganisatie voor begeleiding van pleegouders en jongere en een pleegvergoeding voor de pleegouders.


Collectieve zorgverzekering

Voor de collectieve zorgverzekering van voogdijpupillen heeft Jeugdzorg Nederland een contract met VGZ. Gemeenten kunnen kiezen of zij de verzekering voor jeugdigen met een voogdijmaatregel op deze wijze blijven financieren.

De collectieve aanvullende ziektekostenverzekering geldt zowel voor kinderen die onder voogdij staan van een Gecertificeerde Instelling (GI), als voor kinderen die onder toezicht staan van een GI en uit huis geplaatst zijn. Individuele GI's hebben de kosten versleuteld met gemeenten in het tarief bij de inkoop. De GI's zijn ook de partij die de kinderen bij zorgverzekeraar VGZ aandragen om verzekerd te worden.


Opvoedingsbesluit

De plaatsing van een kind in een pleeggezin heeft in eerste instantie een tijdelijk karakter. Hulpverleners onderzoeken of het pleegkind terug kan naar huis, naar een ander pleeggezin moet of dat de plaatsing een permanent karakter krijgt. Het besluit hierover heet een opvoedingsbesluit. Het nemen van een opvoedingsbesluit is een ingewikkeld proces waar vele factoren invloed op hebben. 


Meer informatie

Handreikingen, factsheets en websites

Pleegzorg 18-/18+

Pleegvergoeding

Kamerbrieven

Relevante organisaties