Hoe de Omgevingswet financieel uitpakt, hangt erg af van de te maken keuzes en de kaders die de raad stelt. Helpen financiële kaders bij het maken van keuzes?
COVID-19 heeft impact op de toekomstige ontwikkelingen in de volksgezondheid. Daarom is het verstandig om als gemeente te onderzoeken of u de koers van uw gezondheidsbeleid moet wijzigen of aanpassen.
De VNG ontvangt verschillende meldingen van ondernemers die buiten de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) vallen. In veel gevallen komt dit door een gebrek aan referentieomzet en/of door een verschil tussen de geregistreerde inschrijvingsdatum bij het KVK en de daadwerkelijke start van de activiteiten.
Minister Ollongren stuurde de Tweede Kamer deze week het rapport ‘Teveel van het goede? De staat van het burgemeestersambt anno 2020’. In reactie hierop zien het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB) en de VNG geen reden voor directe maatregelen ten aanzien van het burgemeestersambt.
De commissie Raadsleden en Griffiers vergaderde op 11 februari 2021 wederom digitaal. De commissie werd bijgepraat door de programmamanager Energie over de Regionale Energiestrategieën en de rol van de gemeenteraden hierin.
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geeft in een recent gepubliceerde circulaire een toelichting op het scholingskader voor politieke ambtsdragers na aftreden of ontslag.
Als raadslid speelt u een belangrijke rol bij het versterken van het toezicht op de zorg en ondersteuning die kwetsbare burgers in uw gemeente vanuit de Wmo ontvangen. De nieuwe e-learning Wmo-toezicht geeft u handvatten om deze rol nog beter in te vullen.
Gemeenten zijn momenteel druk bezig met de uitwerking van de regeling Tijdelijke Ondersteuning voor Noodzakelijke Kosten (TONK). Daarbij komen vragen naar voren over het beschikbare budget en de toepassing van de regeling. Minister Koolmees gaat in een brief aan de colleges van B en W hierop in.
Bij het realiseren van de forse nieuwbouwopgave krijgen corporaties altijd te maken met de gemeente. Hoe kan de corporatie invloed uitoefenen op dat gemeentelijk grondbeleid? Daarover organiseerde Aedes een webinar en ligt er nu een longread.
Minister Ollongren van BZK heeft het ontwerpbesluit kwaliteitsborging en een stand van zaken over de proefprojecten Wkb naar de Eerste Kamer gestuurd. In het ontwerpbesluit zijn de afspraken verwerkt die op 25 november 2020 met de VNG zijn overeengekomen.