Het kabinet heeft onlangs een economisch noodpakket aangekondigd. Eén van de maatregelen is de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo). Hierover is nu informatie beschikbaar voor gemeenten.
De Nederlandse Verenging van Reinigingsdiensten (NVRD) roept gemeenten op knelpunten of uitdagingen rondom afvalinzameling en beheer van de openbare ruimte te melden. Ze hebben daarvoor een meldpunt geopend.
Vandaag stemde het kabinet in met de Spoedwet Digitaal vergaderen die het eenvoudiger maakt om online raads- en commissievergaderingen te houden. De VNG is nauw betrokken bij het opstellen van de tekst voor de wet.
Gemeenten moeten in deze coronacrisis alle zeilen bijzetten. Vragen over continuering van de Wmo en jeugdzorg, ondernemers die bij het gemeenteloket aankloppen voor bijstand, de opvang van kwetsbare personen, de handhaving: het vraagt van onze medewerkers en bestuurders een uiterste krachtinspanning.
De VNG heeft de handreiking 'Wie vooraf goed oplet, blijft steeds aan zet: contracteren voor de gemeentelijke praktijk' opgesteld. Er komen onderwerpen aan bod die voor het sluiten van de overeenkomst een goede afweging vragen.
De Spaanse krant El País publiceerde onlangs een artikel over de stad Arsal (Libanon), winnaar van de UCLG Peace Prize 2019. Hierin wordt uiteengezet hoe de stad lokale vrede en dialoog heeft bereikt in de context van een gewelddadig conflict.
Een aantal verhuurders (Aedes, IVBN, Kences, Vastgoed Belang) publiceerde vandaag, met oog op de coronacrisis, een statement tegen huisuitzetting. De VNG steunt deze oproep.
De Omgevingswet vraagt om integrale benadering van de fysieke leefomgeving. Waarbij gemeenten tot nu toe gewend waren om vaak thematisch beleid en visies op te zetten op bijvoorbeeld het vlak van groen, verstedelijking, gezondheid, mobiliteit, energietransitie. wordt er nu verwacht dat dit samen gaat komen in...
Deze week zijn vier webinars live uitgezonden. U kunt deze nu online terugkijken. De webinars 'ontwerpvragen en staalkaarten omgevingsplan', 'verordeningen in het omgevingsplan' en ‘overgangsfase omgevingsplan’ zijn onderwerpen die tijdens de wetgevingsupdate aan bod zouden zijn gekomen. Daarnaast kunt u een...
De VNG-commissie Economie, Klimaat, Energie en Milieu (EKEM) besprak tijdens de vergadering van 12 maart onder meer een recente CPB-publicatie over recycling, de Regionale Energie Strategie en Route 35, de bestuurlijke afspraken Bodem 2020 en de Ja-Ja sticker.