De staatssecretaris van Financiën stuurde vandaag een brief aan de Tweede Kamer over de stand van zaken van de herijking van de aanpak hersteloperatie kinderopvangtoeslag. In de brief gaat de staatssecretaris onder meer in op de ambitie en het proces van de herijking, en de oplossingsrichtingen.
De GGD voert in een aantal gemeenten het landelijke programma ‘Nu Niet Zwanger’ uit. Voor 2022 is geld beschikbaar om het programma op basis van cofinanciering in meer centrumgemeenten uit te rollen.
Er is steeds meer aandacht voor het screenen van gemeenteambtenaren. Gemeenten wisselen vaker gevoelige informatie uit waardoor er zorgen kunnen ontstaan over integriteitsrisco’s of ongewenste beïnvloeding.
In Oost-Brabant is een programma ontwikkeld voor depressiepreventie bij jongeren, de aanpak blijkt succesvol. Het programma, 'STORM', loopt via het onderwijs en is opgenomen in de Landelijke Agenda Suïcidepreventie 2021-2025.
Iedere stem van uw inwoners telt. In uw gemeente wonen ook mensen met een visuele beperking, mensen die het belangrijk vinden om zelfstandig te stemmen en daarbij hun stemgeheim te bewaren.
De pensioenpremie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen bij het ABP blijft per 1 januari 2022 25,9%. Hierdoor blijft de pensioenlast in 2022 stabiel. Van deze premie betaalt de werkgever ongeveer 70% en de werknemer ongeveer 30%.
Het whitepaper 'De wereld van aandacht' van stichting Het Vergeten Kind biedt een concreet toekomstperspectief op de jeugdzorg vanuit de inhoud. De VNG onderschrijft dit inhoudelijke appèl en betrekt de lessen uit het whitepaper bij de totstandkoming van de Hervormingsagenda Jeugd.
Het abonnementstarief in de Wmo heeft de balans verstoord om ondersteuning en zorg in te kunnen zetten voor de inwoners die dat echt nodig hebben. Gemeenten komen met een alternatief dat recht doet aan de bedoeling van de Wmo én deugdelijke uitvoering van het Wmo-abonnementstarief.
Het Europees Comité van de Regio’s heeft het advies van wethouder Guido Rink (gemeente Emmen) over kunstmatige intelligentie unaniem goedgekeurd. Dit advies, namens alle lokale en regionale overheden in de EU, is een vervolg op zijn advies over het Witboek Kunstmatige Intelligentie uit 2020.
Tijdens de goed bezochte bestuurlijke sessies van vorige week is een dringend verzoek gedaan om op korte termijn een ALV te houden over de herijking van het gemeentefonds. De extra digitale ALV is donderdag 13 januari 2022.