De VNG informeert de Tweede Kamer in een position paper over de financiële zorgen van gemeenten. Dit met oog op het algemeen overleg Financiële Verhoudingen op 2 juli aanstaande.
Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) stuurde vandaag het wetsvoorstel Bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg naar de Tweede Kamer. De wet zorgt dat zorgfraude eerder zichtbaar wordt. Zo kan misbruik van zorggeld effectiever bestreden worden. Minister De Jonge: 'Met dit wetsvoorstel...
De ministeries van BZK, Financiën, EZK en Aedes hebben gezamenlijk onderzocht of woningcorporaties hun maatschappelijke opgaven nog kunnen oppakken. De conclusie is kraakhelder: de corporatiesector kan de maatschappelijke opgaven waar hij voor staat bij lange na niet aan.
Het College voor Arbeidszaken vergaderde digitaal op 1 juli. Op de agenda stonden onder andere: kennismaking met de nieuwe voorzitter, cao Gemeenten en cao SGO, Kamer Inclusieve Arbeid en arbeidsomstandigheden.
De bijstandsnormen zijn per 1 juli gewijzigd. Daardoor veranderen ook de normbedragen voor de kosten van bestaan bij de kwijtschelding van belastingen. In het overzicht vindt u alle bedragen.
Gemeenten hebben 2 juli bij de Tweede Kamer aandacht gevestigd op de financiële tekorten in gemeenten en de gevolgen daarvan voor inwoners. Ook via filmpjes en brieven lieten ze weten dat 'het water ons aan de lippen staat.'
Per 1 januari wijzigt de Wet langdurige zorg (Wlz): mensen die vanwege een psychische stoornis blijvend behoefte hebben aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg nabij, kunnen vanaf dat moment ook toegang krijgen tot de Wlz. Wat betekent dit voor uw gemeente?
In verband met de openstelling van de Wet langdurige zorg (Wlz) voor ggz-cliënten per 1-1-2021 vraagt de VNG uw aandacht voor het informeren van cliënten beschermd wonen met een pgb. (Centrum-)gemeenten zijn bij uitstek in staat om deze groep goed te informeren over de wijziging.
'Daadkrachtig samen aan de slag om meer volwassenen vaardig te maken in lezen, schrijven, rekenen en met digitale apparaten.’ Dat was het doel van de Bestuurlijke afspraken laaggeletterdheid 2020-2024 tussen het Rijk en de VNG. Helaas verliep het anders dan verwacht.
VNG International heeft haar jaarbericht gepubliceerd. Daarin schrijft directeur Peter Knip: De coronacrisis laat opnieuw zien hoe verweven we zijn met de rest van de wereld, en dat legitieme nationale én lokale overheden en hun leiders cruciaal zijn voor een effectief antwoord op de crisis.