Veel regio’s werken zo goed mogelijk door aan de RES (regionale energiestrategie). Tegelijkertijd staat het democratische en participatieve proces onder druk vanwege het coronavirus. De planning is daarom aangepast.
Het Rijk stelt eenmalig € 11 miljoen beschikbaar aan huis-aan-huiskranten en lokale publieke omroepen.
De Eerste Kamer heeft vandaag ingestemd met de spoedwet digitale besluitvorming, die bij publicatie in het Staatsblad direct in werking treedt. Dankzij deze wet kunnen binnenkort onder meer gemeenteraden tijdelijk rechtsgeldige besluiten nemen via een digitale vergadering.
In 2019 heeft VNG samen met negen gemeenten, het Ministerie van BZK en enkele marktpartijen (softwareleveranciers) een praktijkproef uitgevoerd. Het eindverslag staat nu online, met onder meer tips voor gemeenten om zelf te gaan oefenen met het maken van een stukje omgevingsplan.
Een huishouden met een eigen woning betaalt dit jaar gemiddeld € 776 aan de gemeente. Dat is 5 % meer dan vorig jaar, wat neer komt op een stijging van € 36 euro. Er gaat € 295 euro naar de OZB, € 283 naar de afvalstoffenheffing en € 199 naar de rioolheffing.
De VNG en VNG International hebben in een Kamerbrief aandacht gevraagd voor de rol van lokale overheden in de respons op de coronacrisis, voorafgaand aan een extra Europese Raad over corona in landen buiten Europa.
Gemeenten ondervinden bij het afhandelen van vergunningaanvragen geen noemenswaardige hinder van de coronamaatregelen. Wel zien ze het aantal nieuwe vergunningaanvragen voor kleine verbouwingen teruglopen. Inwoners stellen het plaatsen van dakkapellen en uitbouwen uit.
De minister van Milieu en Wonen, Stientje van Veldhoven, heeft de VNG gevraagd om gemeenten op te roepen bewoners van vakantieparken niet op straat te zetten. De VNG ondersteunt deze oproep.
We zijn blij dat we in Luuk Heijlman een nieuwe hoofd Concernstaf voor de VNG hebben gevonden. Heijlman is al lange tijd actief in het lokaal bestuur: als wethouder, griffier en gemeentesecretaris. Hij volgt per 1 juni aanstaande Jan van der Voet op die met pensioen gaat.
Gemeenten worden gecompenseerd voor het doorbetalen van de ouderbijdrage voor voorschoolse educatie, een peuteraanbod en voor kinderen met een sociaal-medische indicatie (SMI). Het ministerie van OCW heeft in een brief aan de Tweede Kamer toegezegd dat gemeenten hiervoor extra middelen krijgen van het Rijk.