In 2022 krijgen gemeenten de regie op de nieuwe Wet inburgering. Het doel van het nieuwe inburgeringsstelsel is dat statushouders snel en volwaardig mee kunnen doen in de maatschappij. (Betaald) werk en participatie speelt daarin een centrale rol.
De VNG heeft een rekenmodel laten ontwikkelen waarmee gemeenten eenvoudig de jaarlijkse kapitaallasten (rente en afschrijving) van het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed kunnen berekenen. Het model is vandaag gepresenteerd tijdens het jaarlijkse congres over gemeentefinanciën.
Door digitalisering krijgen gemeenten te maken met nieuwe vraagstukken. Hoe voorkomen we dat AI discrimineert? Zijn we te afhankelijk van externe partijen bij digitale verstoringen? Om bestuurders een goed beeld te geven van de huidige ontwikkelingen, brengt de VNG een eerste Trendrapport...
Het rapport ‘Een wereld te winnen | Over zorgfraude Wmo 2015 en Jeugdwet’ legt een groot aantal methoden bloot waarmee malafide zorgaanbieders frauderen. In een serie artikelen gaan gemeenten onder meer in op een van deze zogenoemde fraudetactieken en hun fraudeaanpak. Deze keer is het de beurt aan Almelo.
De VNG heeft het initiatief genomen tot een wet op het decentraal bestuur om de interbestuurlijke verhoudingen weer in balans te brengen. Douwe Jan Elzinga, hoogleraar staatsrecht en gespecialiseerd in lokaal bestuur, heeft hiervoor een proeve geschreven. Deze is tijdens de Bestuurdersdag gepresenteerd.
Gemeenten kunnen eenmalig € 10.000 rijksgeld ontvangen in het kader van de wintereditie van Jeugd aan Zet. Het Veiligheidsberaad onder leiding van voorzitter Hubert Bruls roept per brief alle burgemeesters op om hieraan mee te doen.
Rijksbouwmeester Floris Alkemade besprak in zijn lezing op de VNG Bestuurdersdag de verschillende punten van de VNG-inzet voor de komende verkiezingen, waaronder de woonopgave. Hij deed ook een oproep aan het Rijk om ruimtelijke vraagstukken gecoördineerd in plaats van versnipperd te benaderen.
Het weerstandsvermogen van gemeenten loopt sterk uiteen. In de ene gemeente is er voldoende financiële ruimte om risico’s op te vangen, in andere nauwelijks. Dit blijkt uit een vergelijkende onderzoek door VNG Risicobeheer van de weerstandsparagrafen van alle 355 gemeenten.
Nu Nederland te maken heeft met een tweede coronagolf en er weer aangescherpte maatregelen gelden, is besloten om de regeling doorbetaling niet-geleverde zorg opnieuw in te voeren. De regeling geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober, voor het pgb Wmo, het pgb Jeugd en het pgb Wlz.
Wordt het niet eens tijd dat wij het gesteggel over financiën en verantwoordelijkheden achter ons laten en onze energie steken in waar het echt om gaat: onze inwoners bijstaan? Jan van Zanen brengt deze boodschap op de Bestuurdersdag van 27 november.