In april is gestart met het inrichten van het testtraject Indringend Ketenteksten. Hierin testen medewerkers van bevoegde gezagen samen met testexperts in verschillende rondes wat er goed werkt in de gehele keten van het DSO en wat nog niet.
Gemeenten die actief aan de slag zijn met de CO2-reductie van hun eigen bedrijfsvoering bereiken goede resultaten. Dat resultaat is toe te schrijven aan de invoering van de CO2-Prestatieladder, blijkt uit onderzoek van CE Delft.
Als werkgevers van boa’s zijn gemeenten volgens de Wet politiegegevens (WPG) verplicht om iedere 4 jaar een externe audit te laten uitvoeren en de resultaten te delen in een Wpg-auditrapport met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De AP herinnert gemeenten graag aan de deadline van 31 december 2022.
De VNG stelt in reactie op de wijziging van de woningbouwimpulsregeling de financiering ter discussie. Ook het maximeren van het aantal aanvragen per gemeente en de knip tussen grote en kleine gemeenten draagt volgens de VNG niet bij aan een versnelling van de woningbouwopgave.
Dit jaar is de nieuwe Wet Inburgering 2021 in werking getreden. Binnen het nieuwe inburgeringsstelsel is een belangrijke rol weggelegd voor de monitoring en evaluatie ervan. Hierdoor is de Statistiek Wet Inburgering (SWI) ontstaan. CBS is de organisatie die de gegevens verzameld van gemeenten, DUO, COA en IND
Wilt u onzichtbare drempels wegnemen voor jongeren met een beperking op het gebied van onderwijs, opleiding en werk? Het ZonMW-programma 'Onbeperkt meedoen!' heeft subsidie beschikbaar voor projecten gericht op inclusief onderwijs, inclusief werkgeverschap en de soepele transitie tussen beide.
De VNG heeft ingestemd met het voorstel van de fondsbeheerders om het volume-accres gemeentefonds voor 2022, 2023, 2024 en 2025 te bevriezen. Daarmee is er ook duidelijkheid over de methode voor het afsplitsen van het deel van het accres voor de compensatie van de loon- en prijsontwikkeling bij gemeenten.
Minister Schouten presenteerde 21 juni een vervolgaanpak om de Participatiewet aan te passen. De wet is uit balans geraakt en er zijn maatregelen nodig, met oog voor de eenvoud en de menselijke maat. Ook is meer aandacht nodig voor de uitvoering en de rol van de professionals hierbij.
Doorbreekt uw stad barrières voor personen met een beperking? En heeft uw stad meer dan 50.000 inwoners? Meld uw gemeente dan uiterlijk 8 september aan voor de editie 2023 van de Access City Award. Misschien treedt uw stad dan wel in de voetsporen van de winnaar van de Access City Award 2022, Luxemburg.