De 144e plenaire vergadering van het Comité van de Regio’s (CvdR) vond plaats op 5, 6 en 7 mei. Op de agenda stonden onder meer het Portugese voorzitterschap van de Raad van Europa en een advies over de ervaringen van regio’s en steden tijdens de COVID-19-crisis en wat zij hiervan hebben geleerd.
Veel gemeenten zijn nog onvoldoende bekend met de Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast (Wet MBVEO) en de mogelijkheden van deze wet. Dat blijkt uit de tweede evaluatie van de wet.
Een derdenbeding is een afspraak in de zorgovereenkomst die de budgethouder beschermt bij oneigenlijk gebruik van het budget door de zorgverlener. Door deze afspraak kan de gemeente de onterechte betalingen direct bij de zorgverlener terugvragen.
Arbeidsmarktregio’s kunnen projecten gericht op begeleiding naar werk, opleiding en bij- en omscholing indienen voor financiering vanuit het REACT-EU-fonds. Dat is onderdeel van het herstelpakket van de EU om sterker uit de coronacrisis te komen. Voor de arbeidsmarktregio’s is € 133 miljoen beschikbaar.
Binnen de banenafspraak werken in het vierde kwartaal van 2020 119.229 personen. Dit is vergelijkbaar met vorig jaar. In de kwartaalrapportage banenafspraak vindt u de cijfers over de banenafspraak naar aantal (werkzame) personen en banen, ook per arbeidsmarktregio.
Bewindslieden van de ministeries van BZK, JenV en Financiën hebben in het najaar van 2021 bestuurlijk overleg over de Wet WOZ. De inzet van de VNG daarbij is dat er vóór de volgende WOZ-ronde perspectief komt op een oplossing voor de no pay no cure-constructies in de Wet WOZ.
Voor de 14 vacatures in het bestuur en een aantal commissies hebben zich 60 burgemeesters, wethouders, secretarissen, griffiers en raadsleden kandidaat gesteld. De voordrachtscommissie heeft hieruit een keuze gemaakt. In de ledenbrief geven we een toelichting op deze voordracht.
De Alcoholwet bevat ten opzichte van de Drank- en Horecawet een aantal nieuwe onderdelen die gemeenten bij verordening kunnen regelen. De VNG verzond op 4 mei een ledenbrief met uitleg.
De komende 5 jaar worden 4 tot 5 miljoen huizen van glasvezel voorzien. De ACM wil telecomaanbieders en gemeenten graag helpen bij een snelle en efficiënte uitrol van glasvezel. Ze stelde een 'levend document' op met denkrichtingen en wil deze verder verkennen met gemeenten.
De Telecommunicatiewet bevat nieuwe verplichtingen voor gemeenten. Ze moeten instemmen met redelijke verzoeken van telecomaanbieders tot medegebruik van hun publieke infrastructuur voor de plaatsing van kleine antennes (small cells). 2 nieuwe onderzoeken brengen de gevolgen hiervan in kaart voor gemeenten.