Van 15 tot en met 17 juni vindt de jaarlijkse bijeenkomst van de Capacity and Institution Building (CIB) Working Group plaats, dit keer in Sint-Niklaas (Vlaanderen). Op de agenda staan onder meer klimaat, gendergelijkheid, innovatieve financiering voor ontwikkelingssamenwerking en burgerparticipatie.
VNG biedt een zogenaamde 'versneller' aan voor het opstellen van een standaard document om Omgevingswetsoftware te verwerven. Dit verwervingsdocument kan gebruikt worden bij contractaanpassingen, enkelvoudig of meervoudig onderhandse offerteaanvragen of Europese aanbestedingen.
De Brede Regeling Combinatiefuncties staat van 16 maart tot en met 30 juni 2020 op het programma bij de 27 regionale bijeenkomsten verspreid over het land. U krijgt inzicht in de actuele landelijke ontwikkelingen op het gebied van sport en cultuur.
20 februari is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot Werelddag van de Sociale Rechtvaardigheid. Op deze datum 20-02-2020, lanceerde zorgorganisatie Tante Louise een serious game tegen ouderenmishandeling tijdens het congres ‘Wie helpt?!’ in Bergen op Zoom.
De minister van OCW wil de specifieke uitkeringen onderwijs aan gemeenten niet indexeren. Zij heeft ook geen index-garantie afgegeven voor de jaren vanaf 2020. Deze maatregel treft kleine kinderen met onderwijsachterstanden, voortijdige schoolverlaters en laaggeletterden in de volwasseneneducatie.
Digitale veiligheid staat steeds hoger op de bestuurlijke prioriteitenlijst. De VNG Agenda Digitale Veiligheid 2020-2024 biedt via 10 actielijnen handelingsperspectief voor de bestuurlijke praktijk.
De VNG-commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs kwam 13 februari bijeen. Een belangrijk agendapunt was de zogenaamde 'Norm voor opdrachtgeverschap'. Er is steun voor deze gemeentelijke norm voor regionale samenwerking jeugd.
Op 13 februari vergaderde de VNG-commissie Participatie, Schuldhulpverlening en Integratie (PSI). De commissie sprak onder andere over het wetsvoorstel passend aanbod, het arbeidsmarktbeleid en het IBO Toeslagen.
De minimale acties Omgevingswet die de VNG beschikbaar stelt aan gemeenten is aangevuld op basis van de laatste stand van zaken van de wetgeving. De aanvullingssporen (geluid, bodem, grondeigendom) zijn erin opgenomen en de acties die voortkomen uit de Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb) zijn verwerkt.
In maart organiseert de VNG weer bijeenkomsten Banenafspraak in de regio. Op die dag krijgt u kort informatie over de stand van zaken na het tekenen van de Bestuurlijke Afspraken en na de Werkagenda.