Tussen het rijk, IPO en VNG is afgesproken dat gemeenten in hun meerjarenraming voor de jaarschijven 2024 t/m 2026 rekening mogen houden met de volledige bijdragen uit de Hervormingsagenda Jeugd. Vorig jaar was dat nog 75%.
Naarmate de oorlog in Oekraïne voortduurt en het aantal vluchtelingen toeneemt, zal ook het aantal Oekraïense vluchtelingen dat in ons land komt te overlijden toenemen. Gemeenten kampen met vragen over vluchtelingen die in Nederland komen te overlijden.
Op 19 augustus opent de RVO het loket voor de vierde tranche van de Woningbouwimpuls. Daarnaast start de derde tranche van de Regeling Huisvesting Aandachtsgroepen (RHA). U kunt hiervoor vanaf 19 september een aanvraag indienen.
VWS gaat een aantal uitkeringen bedoeld voor het stimuleren van gezondheid, sport en bewegen, cultuurparticipatie, en het versterken van de sociale basis bundelen in één specifieke uitkering (SPUK). Minister Helder en staatssecretaris Van Ooijen hebben gemeenten hier per brief over geïnformeerd.
Gemeenten kunnen niet langer wachten; de digitale veiligheid moet worden geborgd in het gemeentelijke beleid. In het kader van ‘the time is now’ bieden het CCV en de VNG daarom 5 Cyber Sessions aan om gemeenten verder op weg te helpen.
TAM-IMRO is een van de tijdelijke alternatieve maatregelen voor organisaties die bij de voorbereiding en inwerkingtreding van de Omgevingswet nog geen gebruik kunnen maken van lokale of landelijke onderdelen van het DSO. In augustus en begin september beproeft de VNG samen met een aantal gemeenten deze TAM.
Agenda Stad en Regio’s aan de Grens (BZK) kondigden op 28 juni de Town Deal ‘Sterke Streken’ aan. In een Town Deal werken middelgrote- en kleine gemeenten samen met de rijksoverheid en kennis- en marktpartijen aan een project dat gemeenten zelf inbrengen.
De Regeling Sportakkoord en Leefstijlinterventies 2020-2022 voor gemeenten is gewijzigd. De aanpassing in de regeling betekent dat gemeenten hun uitvoeringsbudget (dat eerder is aangevraagd en toegekend) nu ook kunnen inzetten om speeltuinen toegankelijk te maken.
In het nieuwe schooljaar start het programma School & Omgeving voor het funderend onderwijs. Dat zicht richt op het verkleinen van de kansenongelijkheid in het onderwijs en de omgeving. Na de zomervakantie tot eind september kunnen scholen subsidie aanvragen voor de Rijke Schooldag.
Bij de Informatiepunten Digitale Overheid (IDO’s) in bibliotheken krijgen inwoners hulp bij hun communicatie met de digitale overheid. Per 2023 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de financiering hiervan. Om hen te ondersteunen in deze rol heeft de VNG een nieuw forum opgezet.