Op 19 oktober 2021 vond de plenaire vergadering van het EP plaats en werd het werkprogramma van de commissie gepresenteerd.
De op dit moment geldende EU-luchtkwaliteitsrichtlijnen (‘Ambient Air Quality Directives’), waarin voor de EU-lidstaten bindende maximale concentraties van de belangrijkste luchtvervuilende stoffen zijn bepaald, worden in de komende jaren herzien.
De Europese Commissie heeft op 19 oktober 2021 haar werkprogramma voor 2022 gepubliceerd. In het jaarlijkse werkprogramma geeft zij aan welke wetsvoorstellen zij zal publiceren. Ook bevat het programma welke bestaande voorstellen zij zal herzien en welke overbodige voorstellen zij zal terugtrekken.
Veel gemeenten en ketenpartners delen signalen van vermoedelijke fraude met het Informatieknooppunt Zorgfraude (IKZ). Samen geven die inzicht in fraudetrends. Op het signalendashboard van het IKZ worden alle ontvangen signalen gebundeld, geanalyseerd en op verschillende manieren gepresenteerd.
Den Haag, Altena en Hollands Kroon zijn begin oktober gestart met een werkplaats om hun DSO-keten (Digitaal Stelsel Omgevingswet) werkend te krijgen. Andere gemeenten zullen komende maand(en) volgen.
De nieuwe verdeling van het gemeentefonds is beter dan de oude, maar kent nog steeds problemen. De herverdeling kan slechts onder voorwaarden en is voor beperkte tijd aanvaardbaar. Dat schrijft de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) in zijn advies. De VNG neemt dit mee in de consultatieronde met gemeenten.
Gemeenten worden met de inwerkingtreding van de Wet inburgering 2021 verantwoordelijk voor de begeleiding bij de afname van de Leerbaarheidstoets. Dit is onderdeel van de brede intake. De toetsbegeleider van de gemeente - die de toets afneemt - volgt hiervoor een training Toetsbegeleiding Leerbaarheidstoets.
De Centrale Raad van Beroep heeft in een uitspraak van 24 augustus bepaald dat bij een uitkeringsgerechtigde die bijstand ontvangt, en die daarnaast inkomsten heeft, eerst moet worden gekeken hoe hoog dat inkomen wordt na aftrek van een genoten inkomensvrijlating.
Hoe regel je een geschikt aanbod van dagactiviteiten voor (thuiswonende) mensen met dementie? Waar moet je rekening mee houden? Welke ervaringen zijn er in de praktijk zoal mee opgedaan? Het kwam aan de orde in het webinar 'Focus op dementie: het belang van zinvolle activiteiten'.
Werken vanuit de Bedoeling. Het is een veelvuldig omarmd idee, maar hoe kan de gemeente de omslag maken naar opgavegericht werken? Wat is er te leren van de aanpak in andere gemeenten? VNG Risicobeheer en Verdraaide Organisaties (Wouter Hart) beginnen samen het Leernetwerk Leiderschap en de Bedoeling.