Voor inwoners met (een risico op) gevaarlijk gedrag door GGZ-problematiek in combinatie met andere problemen ontbreekt vaak een levenslange regie. Doel van de ‘levensloopfunctie’ is een betere samenhang tussen ondersteuning, zorg en veiligheid op het juiste moment.
Vandaag is de digitale marktplaats gelanceerd waar gemeenten uit de regio Gooi en Vechtstreek onderling herbruikbare producten en materialen kunnen aanbieden. Dit voorkomt dat deze materialen als afval verdwijnen en draagt direct bij aan de circulaire economie en het terugdringen van de CO2-uitstoot.
Gemeenten kunnen meer van elkaar leren op het terrein van risicomanagement en het sturen en verantwoorden, gericht op maatschappelijke effecten.
Tussen Rijk en medeoverheden geldt nog steeds de afspraak over reële compensatie van medeoverheden voor door hun gederfde inkomsten en gemaakte kosten. Dit schrijft het kabinet in de Kamerbrief over de economische impact van het coronavirus.
'De regionale samenwerking in het bijzonder met omgevingsdiensten, veiligheidsregio’s en GGD’s is het speelveld waar de raad zich te vaak onzeker en ongemakkelijk bij voelt. Verder dan het verplicht agenderen van de begroting en het jaarverslag van GR-en komen de meeste raden niet.'
Tot op heden konden gemeenten en aanbieders (nieuwe) jeugdhulpaanbieders registeren bij het Inspectieloket Sociaal Domein. Zo kwamen deze aanbieders in beeld bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Deze functie komt te vervallen.
De gemeenteraad wijst bij de inwerkintreding van de Omgevingswet gevallen aan een bindend advies nodig is van de raad om af te wijken van het omgevingsplan. De bestaande ‘verklaring van geen bedenkingen’ vervalt hiermee.
Gemeenten en Veiligheidsregio’s doen sinds de coronacrisis een veel groter beroep op hun team Communicatie. Bijna de helft van de teams bij gemeenten geeft aan overbelast te zijn, bij Veiligheidsregio’s is dat een derde. Dat blijkt uit onderzoek naar de impact van de coronacrisis op communicatieteams.
Van digitale wijkambassadeurs tot een lokale helpdesk bemand door IT-studenten. In de City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime gaan 8 steden, 3 ministeries, veiligheidsorganisaties en kennisinstellingen samen aan de slag om de cyberweerbaarheid te verhogen onder burgers en bedrijven.
Het nieuwe Adviesteam Mantelzorg biedt vanaf vandaag advies aan gemeenten bij vragen over mantelzorg. Gemeenten richten zich op het bereiken en ondersteunen van mantelzorgers en kunnen het team vragen om mee te denken of vraagstukken helpen te versnellen.