Gemeenten krijgen de wettelijke bevoegdheid om aanbieders van ongezonde voeding, zoals snackbars, te weren uit de omgeving van scholen en uit wijken waar al een onevenredig aanbod aan fastfood is. Dat is een van de maatregelen waarmee het kabinet overgewicht onder jongeren wil tegengaan.
Het ministerie van BZK lanceerde gisteren, in samenwerking met onder meer het ministerie van VWS, de VNG, Aedes en het IPO, het Online Kennis- en Expertisecentrum Een thuis voor iedereen. Het online platform ondersteunt alle betrokken partijen bij het programma Een Thuis voor iedereen.
De handreiking ‘antidiscriminatiebeleid voor gemeenten’ is vernieuwd. Compleet met huidige wet- en regelgeving en voorbeelden uit de praktijk. De basishandreiking biedt een stappenplan voor iedere gemeente om een antidiscriminatiebeleid te formuleren dat gaat over verschillende gronden van discriminatie.
Om gemeenten nog beter te ondersteunen in de uitvoeringspraktijk, bundelen de VNG-bedrijven Naleving en Realisatie per 1 januari 2023 hun krachten. Met de fusie versterken we de uitvoering en bevorderen we de samenwerking tussen uitvoering en beleid.
De VNG biedt u ter inspiratie voor het opstellen, uitvoeren en doorontwikkelen van uw Lokale Inclusie Agenda de poster 'Toekomstbestendige Lokale Inclusie Agenda' aan. Het doel van de poster is inzicht geven in de succesfactoren van een toekomstbestendige LIA en daarmee aan toekomstbestendig inclusiebeleid.
Na veel schrijven, herschrijven en vooral ook testen onder inwoners, staan er nu 35 voorbeeldbrieven online op de kennisbank beeldtaal. Het gaat hier om veelgebruikte brieven die gemeenten sturen naar inwoners. Nog voor het einde van het jaar zijn er 47 brieven beschikbaar.
Gemeenten hebben met hun ICT- en softwareleveranciers afspraken gemaakt over het jaarlijks aanpassen van tarieven. De VNG heeft van gemeenten signalen ontvangen dat sommige leveranciers eenzijdige, boven-contractuele en structurele tariefsverhogingen doorvoeren.
De Nederlandse Cybersecuritystrategie (NLCS) schetst voor de komende jaren hoe om te gaan met de enorme impact van digitale (on)veiligheid op onze samenleving. Wij zien de strategie als een belangrijke stap vooruit om Nederland digitaal veiliger en weerbaarder te maken.
Er komt ondersteuningsbudget beschikbaar voor gemeenten voor het bevorderen van sport en bewegen, cultuurparticipatie en gezondheid/gezond leven en preventie. U kunt het budget nu aanvragen.
Met een aantal belangrijke wijzigingen in de Gemeentewet wil de minister van BZK de integriteit van het decentraal bestuur bevorderen. De wijzigingen hebben belangrijke gevolgen voor de gemeenteraad, de burgemeester en de wethouders.