Verschillende gemeenten hebben recent hun stedenrelatie met Chinese steden heroverwogen of opgezegd. Gemeenten zoeken soms naar hoe een stedenrelatie met China kan worden ingericht en welke positie ze hierin moeten innemen. Voor vragen hierover kunt u terecht bij het Informatie- en Contactpunt China.
In het ontwerp-Koninklijk Besluit dat minister De Jonge vandaag heeft aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer is 1 januari 2024 als de inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet opgenomen. Als de Kamers op korte termijn groen licht geven, is hiermee geborgd dat gemeenten voldoende voorbereidingstijd hebben.
De Tijdelijke Adviescommissie Asiel & Migratie kan van start. De 20 leden zijn vandaag benoemd door het VNG-Bestuur. De Amsterdamse wethouder Rutger Groot Wassink is voorzitter van deze tijdelijke commissie. De commissie gaat aan de slag met de vraagstukken van asiel en migratie.
Mbo-studenten zijn onmisbaar voor de toekomst van Nederland. Soms hebben ze echter extra ondersteuning nodig om zich goed te ontwikkelen. De publicatie 'Mbo-student centraal' is bedoeld om mbo-instellingen, gemeenten en hun partners inspiratie en richting te geven om nog beter met elkaar samen te werken.
De minister van BZK stuurde 20 januari de Actieagenda Sterk Bestuur naar de Tweede Kamer. De agenda bevat onder meer de Uitvoerbaarheidstoets Decentrale Overheden en de geactualiseerde Code Interbestuurlijke Verhoudingen. De VNG geeft een eerste reactie op de plannen en komt met een aantal aandachtspunten.
Documenten die ter kennisgeving of mededeling vooralsnog fysiek ingezien mogen worden, moeten vanaf 1 juli 2023 ook digitaal ter inzage worden gelegd. Deze vereiste uit de Wet elektronische publicaties (Wep) was uitgesteld om betrokkenen de gelegenheid te geven zich hierop voor te bereiden.
De VNG wil voor eind januari een plan van aanpak van het rijk voor ruim 4700 derdelanders die nu in de gemeentelijke opvang voor Oekraïense vluchtelingen verblijven. Al sinds de zomer 2022 heeft de VNG stelselmatig aangedrongen op een plan van aanpak voor de situatie na 4 maart 2023.
Gemeenten zijn volop aan de slag met het omgevingsplan. De VNG ondersteunt hen daarbij met online informatie, tools, werkplaatsen en bijeenkomsten. Aan de hand van een interactieve infographic geven we een samenhangend overzicht wat gemeenten te doen staat en hoe de VNG daarbij kan helpen.
Gemeenten hebben ongeveer 90% van de inwoners met een laag inkomen weten te ondersteunen met de energietoeslag. Uit de peiling van Divosa blijkt verder dat bijna de helft van de gemeenten niet uitkomt met de middelen die het rijk beschikbaar heeft gesteld.
Afbouw van de salderingsregeling is nodig, maar zonder concreet alternatief kan dit leiden tot een kopersstaking met vertragende gevolgen voor de klimaatambities. Het gaat de bereidheid om te investeren in zonnepanelen verminderen.