Nieuws
De per 1 januari gewijzigde bijstandsnormen zijn met terugwerkende kracht aangepast. Dit om de verhoging voor de kosten van bestaan als de AOW-gerechtigde leeftijd is bereikt, mee te nemen. Daarmee veranderen de normbedragen voor de kosten van bestaan bij de kwijtschelding van belastingen.
Meer dan 240 gemeenten hebben een Kerkenvisie voor de toekomst van kerkgebouwen. Voor de uitvoering ervan ontbeert het aan voorbeelden. Daarom zetten de VNG, Federatie Grote Monumentengemeenten (FGM) en Programma Toekomst Religieus Erfgoed dit jaar in op kennisdeling, -uitwisseling en ondersteuning.
Per 1 mei 2024 staan de vragen over bouw- en sloopveiligheid in een nieuw formulier in het Omgevingsloket. Dit geldt ook voor vragen over stikstofemissies. Zo zijn de informatieplichten voor bouw- en sloopwerkzaamheden apart in te dienen. Controleer als bevoegd gezag en omgevingsdienst de routering hiervan.
Op 1 januari 2027 moeten gemeenten beschikken over een omgevingsvisie die voldoet aan de eisen van de Omgevingswet. De visie moet worden opgesteld en gepubliceerd met de technische standaard STOP/TPOD. Als het nodig is, kunnen gemeenten tot 1 januari 2025 gebruikmaken van de oude RO standaarden (IMRO).
Een huishouden met een eigen woning betaalt dit jaar gemiddeld 7,6% meer aan belasting aan de gemeente, provincie en het waterschap dan vorig jaar. Huurders zijn gemiddeld 7% meer kwijt. Dat blijkt uit de Atlas van de Lokale Lasten van COELO.
Deze week debatteert de Kamercommissie IenW met de minister en staatssecretaris over strategische keuzes rondom bereikbaarheid. Voor provincies en gemeenten staat er veel op het spel. In onze inbreng brengen we enkele punten onder de aandacht. We dringen er onder meer op aan om te beginnen met wat nu al kan.
De VNG is voorstander van de Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie. Die omschrijft de voorwaarden voor gemeenten bij het aardgasvrij maken van buurten en dorpen. Daarmee krijgen gebouweigenaren vroegtijdig zekerheid en kunnen gemeenten de haalbaarheid en betaalbaarheid van warmtenetten verbeteren.