Nieuws
De vaste Kamercommissie Binnenlandse Zaken debatteert op 8 juni over bouwregelgeving. Daarvoor hebben we namens gemeenten 4 punten meegegeven aan de woordvoerders bouwen en wonen. We dringen er onder meer op aan om de mogelijkheid van lokaal maatwerk in het omgevingsplan te behouden.
De VNG Adviestabel ouderbijdrage peuteropvang voor 2024 is beschikbaar. U kunt deze tabel gebruiken om voor de gesubsidieerde peuteropvang een inkomensafhankelijke tariefstelling vast te stellen.
Vrijwel alle gemeenten zijn vertegenwoordigd op het VNG Jaarcongres en aansluitend op de Algemene Ledenvergadering (ALV) in Groningen. U ontving van ons ter voorbereiding al de agenda en stukken. Via nieuwe ledenbrieven informeren we u over moties, preadviezen en resoluties.
Het College voor Arbeidszaken (CvA) vergaderde op woensdag 31 mei 2023. Op de agenda stond: de voortgang van de invoering van het Pensioenakkoord, de Personeelsmonitor 2022, de contouren voor de inzet voor de Cao gemeenten en Cao SGO en de financiering van de Cao SW en Cao Aan de Slag.
Waar staan gemeenten met de verduurzaming van hun vastgoed sinds 2020? En wat hebben ze de komende jaren nodig om te versnellen? De VNG hoort graag van u in onze enquête. Met de uitkomsten gaan wij aan de slag om gemeenten hierin te ondersteunen.
Op donderdag 1 juni organiseerde de VNG in samenwerking met de Raad voor het Openbaar Bestuur de Atriumlezing ‘De Betrouwbare Overheid’. Filosoof Ad Verbrugge, burgemeester Huri Sahin, VNG-voorzitter Jan van Zanen en algemeen directeur Leonard Geluk deelden hun visie en gingen in debat met het publiek.
De Tweede Kamer debatteert donderdag 8 juni over de Voorjaarsnota, deze toont de conclusies van het kabinet voor de financiële positie van gemeenten en provincies. Vanaf 2026 is er structureel € 3,4 miljard minder beschikbaar voor gemeenten en provincies. Dat leidt tot een disbalans tussen taken en middelen.
De Global Goals gemeenteverkiezing 2023 is gewonnen door de gemeente Hengelo. De winnaar werd tijdens de Global Goals Meet-up op 1 juni feestelijk bekendgemaakt. De winnende inzending laat zien dat de doelen een kompas kunnen zijn voor duurzame en innovatieve projecten met breed draagvlak onder inwoners.
Dit jaar krijgen 9 projecten van aanbestedende diensten en ondernemersorganisaties subsidie om de aanbestedingspraktijk in hun regio of branche te verbeteren. Daaronder zijn 4 gemeenten. De resultaten van alle projecten worden gedeeld, waardoor ook andere gemeenten hiervan profijt kunnen hebben.