Nieuws
Afgelopen vrijdag zijn het 'Besluit gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen' en de 'concept Regeling specifieke uitkeringen Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen' in consultatie gegaan. We kunnen tot 21 juli onze reactie geven. Doet u mee?
Het kabinet investeert vanaf 2026 structureel 16 miljoen euro extra in de lokale omroepen. Staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur) wil de omroepen daarmee nog professioneler maken.
Met het wetsvoorstel onderwijshuisvesting worden gemeenten verplicht een Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor schoolgebouwen te maken. Een van de doelen is het geven van meerjarige zekerheid voor schoolbesturen. Gemeenten kunnen deze zekerheid alleen bieden als het rijk voldoende middelen beschikbaar stelt.
Minister van Financiën Sigrid Kaag werkt aan wetgeving om geldautomaten bereikbaar te houden. In de tussentijd roept ze de banken op de huidige dienstverlening in stand te houden.
Nederland kan niet zonder arbeidsmigranten. Maar wie zijn deze arbeidsmigranten eigenlijk? Waarom kiezen ze voor Nederland als vestigingsland? En wat vinden zij belangrijk? Deze thema’s stonden centraal tijdens het jaarcongres dat 24 mei werd georganiseerd door o.a. het Kenniscentrum Arbeidsmigranten.
Gemeenten hebben de mogelijkheid om jeugdhulp in te kopen buiten de landsgrenzen. In 2017 is hiervoor een afsprakenkader verschenen, hiervan is nu een herziene versie gemaakt. Het afsprakenkader is opgesteld door het Platform Jeugdhulp in het Buitenland, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de VNG.
Met de doordecentralisatie worden alle gemeenten verantwoordelijk voor het bieden va van beschermd wonen (BW) aan hun eigen inwoners. Tegelijkertijd kan niet elke gemeente alle voorzieningen binnen haar grenzen organiseren. Daarvoor is regionale samenwerking onontbeerlijk en ook niet vrijblijvend.
De nieuwe regeling 'Periodieke verstrekking systematische toezichtinformatie vve en lea' verplicht gemeenten om de minister jaarlijks informatie te verstrekken over de uitvoering van een aantal taken op het terrein van de Wet op het primair onderwijs (WPO) en de Wet voorgezet onderwijs 2020 (WVO 2020).
Met de nieuwe handreiking ‘Zó krijg je samen zicht op jongeren’ biedt het CCV praktische hulp om de vroegsignalering van jongeren die in de problemen dreigen te raken goed in te richten en op te pakken. Hiermee heeft u een mooie tool in handen om de signalering in uw gemeente (nog) beter in te richten.
In opdracht van het ministerie van VWS ontwikkelden PROOF Adviseurs en Ecorys een ketenaanpak depressiepreventie bij mantelzorgers. Hiermee wordt samenwerking tussen ketenpartijen geoptimaliseerd om overbelasting en depressieve klachten bij mantelzorgers terug te dringen.