Nieuws
(Mogelijk) gedupeerde ouders en kinderen die vallen onder de kindregeling, ontvangen van de gemeente – als ze dat willen - brede ondersteuning op de vijf leefgebieden financiën, wonen, zorg, gezin en werk.
Het Integraal Financieel Beeld (IFB) Omgevingswet 2021 is geactualiseerd (status concept). Dit kwam door het uitstel van inwerkingtreding, voortschrijdend inzicht van de effecten en om effecten bij verbonden partijen zoals de Omgevingsdiensten te kunnen meenemen. De VNG consulteert in juni gemeenten hierover.
VNG Realisatie biedt meerdere vormen van collectieve inkoop aan omdat dit gemeenten tijd en geld kan besparen. Op 15 juli 2024 loopt er een aantal contracten af. Daarom onderzoekt VNG Realisatie de behoefte onder onze leden om (opnieuw) deel te nemen aan een collectieve inkoop.
Alzheimer Nederland maakt met een online landkaart inzichtelijk in hoeverre thema's die belangrijk zijn voor mensen met dementie en mantelzorgers terugkomen in de plannen van hun gemeente of regio. Er is gekeken naar de thema’s dementie in het algemeen, mantelzorg, dagactiviteiten en wonen.
Het communicatieprogramma Zorg van Nu van het ministerie van VWS lanceerde onlangs een gratis nieuwe e-learning over zorginnovaties. Doelgroep zijn Wmo-consulenten, cliëntondersteuners en andere professionals werkzaam in het sociaal domein en welzijnswerk.
Regio’s kunnen vanaf 1 juli financiële ondersteuning aanvragen om regionale samenwerking bij de uitvoering van de warmtetransitie te organiseren. Als het aanvraagformulier beschikbaar is, informeren we u hierover via het VNG-forum Klimaat.
Het Programma Haal Centraal heeft ervoor gezorgd dat basisgegevens, via landelijke registraties, eenvoudig door gemeenten kunnen worden gebruikt. Doordat er is ingezet op gestandaardiseerde API’s (Application Programming Interfaces) kan dit zonder ingewikkelde bewerkingen door gemeentelijke afnemers.
292 van de 345 gemeentebesturen hebben zich over 2022 verantwoord in het ENSIA Rapport over hun informatieveiligheidsbeleid. Met behulp van het rapport leggen zij verantwoording af aan de gemeenteraad. Deze rapporten zijn gepubliceerd op Waarstaatjegemeente.nl.
Als de Omgevingswet op 1 januari 2024 in werking treedt, dan treedt gelijktijdig een inhoudelijke verandering in publicatieverplichting op. De VNG heeft een advies uitgewerkt over hoe u de verschillende typen bijlagen en andere stukken publiceert.
De gemeente Doetinchem en een aantal ondersteunende gemeenten hebben Mark Boumans, burgemeester van Doetinchem, kandidaat gesteld voor het vicevoorzitterschap. Eerder maakten we bekend dat de voordrachtscommissie Koen Schuiling, burgemeester van Groningen, heeft voorgedragen voor het vicevoorzitterschap.