Eurocommissaris Frans Timmermans kijkt nadrukkelijk naar het lokale bestuur om te helpen bij de Europese Green Deal. Jantine Kriens, algemeen directeur VNG, Albert Vermuë, directeur Fysieke Leefomgeving, en Ahmed Aboutaleb, burgemeester van Rotterdam, spraken daarover deze week met hem.
Op 21 januari heeft de staatssecretaris van VWS in de Tweede Kamer een motie overgenomen inzake de doordecentralisatie van beschermd wonen (BW). VNG en VWS informeren partijen over de gevolgen van de motie.
Veel communicatieadviseurs krijgen in hun werk te maken met de Omgevingswet. Zowel richting de interne organisatie als naar burgers en initiatiefnemers. VNG faciliteert daarom een werklab voor communicatieadviseurs die zich binnen hun gemeente bezighouden met de Omgevingswet.
KPMG heeft een diepteanalyse gedaan bij negen gemeenten en dertien aanbieders over de uitgaven jeugdhulp. In de negen gemeenten is tussen 2016 en 2018 ongeveer 21% meer uitgegeven aan jeugdhulp.
Wijken van het aardgas halen is een zeer intensief proces met bewoners en gebouweigenaren, waarvoor veel capaciteit en tijd nodig is. Dit is een van de inzichten uit de eerste jaarlijkse Voortgangsrapportage Programma Aardgasvrije Wijken.
De Omgevingswet wordt digitaal ondersteund door het Digitaal Stelsel Omgevingswet Landelijke Voorziening (DSO-LV). Hierop moeten overheden aansluiten, zodat zij op 1 januari 2021 onder andere vergunningaanvragen en meldingen kunnen ontvangen. Hier leest u hoe u deze aansluiting kunt realiseren.
De commissie BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) heeft de modelmededeling van de rechtmatigheidsverantwoording plus toelichting op haar site gepubliceerd. BZK verwacht het wetsvoorstel waarin ook de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording is opgenomen, binnenkort aan de VNG aan te bieden voor...
Eind februari komen de beheerders van het gemeentefonds, de minister van BZK en de staatssecretaris van Financiën, met hun voorstellen voor de nieuwe verdeling van het gemeentefonds per 2021. Bent u benieuwd naar de uitkomsten van deze voorstellen? Kom dan naar een regiobijeenkomst herijking gemeentefonds!
Morgen (21 januari) ontvangen alle gemeenten van I&O Research een uitnodiging om deel te nemen aan een online enquête over de inkoop van Wmo-maatwerkvoorzieningen. Dit is de laatste enquête voor het meerjarige evaluatieonderzoek naar de gemeentelijke toepassing van de AMvB Reële prijs Wmo 2015.
Nederland is op dit moment niet in staat om de groeiende groep ouderen voldoende te faciliteren in hun (toekomstige) woon- en zorgbehoeften. Tussen zelfstandig wonen en het verpleeghuis gaapt een groot gat.