Nieuws
Op dinsdag 14 mei is er een commissiedebat met minister Schouten over de Participatiewet. We geven aan de minister mee dat we blij zijn met de eerste stappen die zijn gezet naar een set wetswijzigingen. Maar dit heeft alleen succes als we ook werk maken van een fundamentele herziening van de Participatiewet.
Het voorstel om in de Wet inburgering 2021 het begrip 'gehuisvest' uit te breiden met 'of dient te worden' heeft impact op gemeenten. Door deze aanpassing start de verantwoordelijkheid op het moment dat het COA de statushouder koppelt aan een gemeente in plaats van op het moment van huisvesten.
Het VNG-bestuur heeft haar standpunt over het toekomstig cohesiebeleid vastgesteld. Er worden namelijk op dit moment alweer gesprekken gevoerd in Den Haag en Brussel over de volgende periode na 2027. Van de huidige EU-begroting gaat 40% naar het cohesiebeleid.
Gemeenteraden, provinciale staten, eilandsraden en algemene besturen van waterschappen krijgen met de Wet Digitaal vergaderen de mogelijkheid om in bijzondere omstandigheden digitaal te vergaderen. De ministerraad stemde er onlangs mee in het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer te sturen.
Als de situatie zo onveilig is dat slachtoffers van huiselijk geweld niet in de eigen gemeente/regio kunnen verblijven, dan hebben zij recht op hulp en opvang in een andere regio. Over deze 'bovenregionale plaatsingen' in de vrouwenopvang zijn nieuwe afspraken gemaakt.
In navolging van het rijk hebben we de Model Leidraad invordering gemeentelijke belastingen aangepast. Bij de vaststelling van de betalingscapaciteit bij kwijtschelding en uitstel van betaling wordt de verhoging van de huurtoeslag buiten beschouwing gelaten.
Door het nieuwe woonplaatsbeginsel krijgen gemeenten mogelijk te maken met niet-beoogde bekostiging van jeugdhulp met verblijf. De specifieke uitkering niet-beoogde jeugdzorgkosten heeft als doel gemeenten te compenseren voor deze kosten. Vraag de uitkering aan tussen 1 mei 09.00 uur en 31 juli 12.00 uur.
Met de selectielijst archiefbescheiden kunnen gemeentelijke organisaties informatie waarderen en bewaartermijnen vaststellen. Uit een uitvoerige evaluatie blijkt dat gemeenten, ondanks een aantal knelpunten, tevreden zijn over dit hulpmiddel. De volgende stap is het opstellen van een nieuwe selectielijst.
Wilt u werken aan een gezondere leefomgeving voor een betere gezondheid van uw inwoners? Dat kan met de ‘Impuls gezonde leefomgeving’: subsidie voor gemeenten en GGD’en om samen aan de slag te gaan met beschikbare voorbeelden en ervaringen.