Nieuws
Gemeenten richten bij extreme weersomstandigheden een aparte opvang voor dak- en thuislozen in. Belangrijkste verschil met de ‘normale’ maatschappelijke opvang is dat deze vorm van winteropvang voor iedereen open staat. Doel is immers gevaarlijke situaties te voorkomen voor mensen die op straat verblijven.
Gemeenten zijn voor de uitvoering van de dienstverlening afhankelijk van ICT voorzieningen, overwegend aanbesteed in de markt. Daartoe gebruiken veel gemeenten de GIBIT inkoopvoorwaarden. De VNG is deze voorwaarden aan het evalueren gecombineerd met een productonderzoek naar de GIBIT Toolbox.
Vanaf 1 juni stelt VNG een bèta-versie van een API voor Waarstaatjegemeente.nl aan maximaal twintig gemeenten ter beschikking. Via deze API kunnen zij cijfers over alle gemeenten op alle belangrijke beleidsterreinen automatisch verversen, op hun eigen manier gebruiken, in hun eigen tools, en zelf apps maken.
Er is nog veel werk aan de winkel om de Global Goals (of Sustainable Development Goals, SDG’s) te halen in 2030. Dat blijkt uit de zevende Nationale SDG Rapportage. De VNG schreef samen met de provincies en waterschappen mee aan de rapportage.
Gemeenten en provincies werken hard aan betere verkeersveiligheid. Om de stijging van het aantal dodelijke slachtoffers te keren, moeten álle SPV-partners verkeersveiligheid met prioriteit behandelen. Ook zijn structurele financiering, voldoende capaciteit, meer coördinatie en centrale datavoorziening nodig.
De VNG ontvangt signalen dat de wettekst Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) kan leiden tot problemen in de uitvoering. De VNG en het ministerie van BZK voeren gesprekken over mogelijke oplossingsrichtingen.
Het Interbestuurlijk Programma versterking van het VTH-stelsel geeft uitvoering aan de aanbevelingen van de commissie-Van Aartsen voor een sterker en onafhankelijker VTH-stelsel. Met deze ledenbrief informeren we u over de voorgenomen besluitvorming.
Door de aanpassing van de cao voor gemeenteambtenaren mogen gemeenten hogere plankosten in rekening brengen bij de afgifte van een omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten. In onderstaand Excel-rekenmodel zijn de nieuwe tarieven verwerkt van de cao gemeenten die loopt van 1 januari 2023 tot 1 januari 2024.
Het rijk, gemeenten, zorgverzekeraars en zorgaanbieders willen de onverwacht hoge instroom van cliënten met Ggz-problematiek in de Wet langdurige zorg (Wlz) terugdringen. Hierover zijn nu bestuurlijke afspraken gemaakt. Over wat dit voor gemeenten betekent, houdt de VNG op 7 juni een webinar.