Nieuws
Gemeenten hebben de randvoorwaarden voor de uitvoering van hun taken uit het Klimaatakkoord bijgesteld. Dit was nodig omdat de ambities zijn aangescherpt door het rijk en Europa, veel afspraken uit het Klimaatakkoord verder zijn uitgewerkt en nieuwe maatschappelijke en beleidskwesties om een antwoord vragen.
Gemeenten dragen bij aan het oplossen van de grote problemen in onze samenleving. Daar hebben zij wel een goede uitgangspositie voor nodig, financieel én in de interbestuurlijke verhoudingen. Onze oproep aan de formerende partijen: ‘Gebruik de kracht van lokaal bestuur’.
Het VNG-bestuur heeft vandaag de leden via de algemene ledenvergadering (ALV) het Jaarplan en de begroting voor 2024 ter kennisname aangeboden. De ALV van 14 juni had al ingestemd met de Kadernota die hieraan ten grondslag ligt.
Tijdens de vorige ALV (14 juni) stemden gemeenten in met de nieuwe verenigingsstrategie. Hiermee stellen ze de ambitie vast om samen met de VNG een ‘stap naar voren’ te zetten bij de aanpak van grote maatschappelijke vraagstukken. Inmiddels zijn de eerste stappen gezet.
De VNG biedt het rijk namens alle gemeenten een concreet en ambitieus aanbod voor een bestuursakkoord. Een woontop met Aedes en een bestaanszekerheidtop waaruit concrete tekstvoorstellen komen. Maar in ruil hiervoor moeten gemeenten volgens VNG-voorzitter Sharon Dijksma een betere financiële positie krijgen.
Prikkelen en uitdagen tot een kritische blik op de praktijk van risicomanagement en control in gemeenten. Dat was de bedoeling van het RPO Congres Grenzen aan Uitvoerbaarheid op 9 november in Apeldoorn.
Sinds kort loopt een campagne die erop wijst dat alleen CO-vrij gecertificeerde bedrijven werkzaamheden mogen uitvoeren aan gasverbrandingsinstallaties, zoals cv-ketels en gaskachels. Zelf klussen of een bedrijf inhuren zonder certificaat mag niet meer. Gemeenten kunnen hierover klachten of signalen krijgen.
In het Hoofdlijnenakkoord GGZ 2019-2022 is opgenomen dat er behoefte is aan bekostiging van de consultatiefunctie. De consultatiefunctie voorziet erin dat professionals in het sociaal domein professionals in de geneeskundige geestelijke gezondheidszorg (ggz) kunnen consulteren (bevragen).