Het klinkt logisch. Wie monitort, moet weten welke gegevens hij waarom voor wie bijhoudt. Toch is dat in de praktijk niet eenvoudig. Diverse gemeenten investeren daarom in een gezamenlijk proces tussen onderzoek, beleid, wethouders en gemeenteraad. Met vallen en opstaan. En met succes.
De afgelopen weken zijn in veel gemeenten vanuit de Raden vragen aan de colleges van B&W gesteld over de invloed van het Europese handelsakkoord met Canada (CETA) op het lokale bestuur, in het bijzonder wat betreft de woningmarkt en de gemeentelijke aansprakelijkheid.
Op 7 november is het algemeen overleg Ontwerp-NOVI. Namens waterschappen en gemeenten geven we het Rijk meerdere aandachtspunten mee.
Werkgevers hebben tussen 1 januari 2013 en 1 juli 2019 in totaal 55.903 banen gerealiseerd voor mensen die in de doelgroep banenafspraak vallen: 45.185 banen via een regulier dienstverband en 10.718 extra banen via een uitzendcontract of detachering.
Het is bekend dat diverse gemeenten te maken hebben met wachtlijsten voor beschermd wonen. Maar er is weinig inzicht in de wachtlijsten (landelijk en per regio), de oorzaken en het voorkomen van wachtlijsten. Rijk en gemeenten hebben afgesproken hier gezamenlijk onderzoek naar te laten doen.
Movisie en de VNG nodigen u graag uit om mee te denken over de toekomst van cliënten- en inwonerparticipatie. We komen één of enkele keren bij elkaar met onder andere de Landelijke Cliëntenraad, Stimulansz, Zorgbelang en de Koepel Adviesraden Sociaal Domein.
Minister Ollongren van BZK is niet van plan de vermogensnorm voor de kwijtschelding te verhogen. Dat schrijft zij in antwoord op Kamervragen van de leden Van Raak en Jasper van Dijk en in haar reactie op de motie van de Kamerleden Van der Molen en Van der Graaf.
De intentieverklaring van het Actieprogramma Weer Thuis! is onlangs ondertekend door gemeenten Tilburg en Gilze-Rijen, namens de regio Hart van Brabant. Doel: kwetsbare inwoners zoveel als mogelijk ‘gewoon in de wijk’ laten wonen.
Wat wordt het pre-advies over het Klimaatakkoord? Is een raamovereenkomst verpakkingen gesloten? Het VNG-bestuur besprak dit in de vergadering van 31 oktober.
De VNG houdt op vrijdag 29 november een Buitengewone Algemene Ledenvergadering (BALV) in NBC Congrescentrum in Nieuwegein. De agendastukken zijn vanaf vandaag beschikbaar.