Overig
Voor de goede uitvoering van alle jeugdhulptaken is het nodig dat gemeenten bovenlokaal samenwerken. De gemeenten hebben 42 samenwerkingsverbanden voor de jeugdhulp ingericht. Er is niet één schaal van samenwerking voor alle gedecentraliseerde jeugdzorgtaken. Men kiest vanuit de inhoud van de taak, voor een efficiënte aanpak: lokaal, regionaal of bovenregionaal...
9 juni 2021
Ledenbrief
Lbr. 21/049
Zoals u wellicht weet wordt per 1 januari 2022 de Wet wijziging woonplaatsbeginsel Jeugdwet van kracht. Het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet regelt welke gemeente (financieel) verantwoordelijk wordt. Het huidige woonplaatsbeginsel is gebaseerd op de woonplaats van de gezagsdrager van een jeugdige. Het nieuwe woonplaatsbeginsel gaat uit van de woonplaats waar...
8 juni 2021
Ledenbrief
Lbr. 21/048
Op 2 juni jl. hebben de VNG en het rijk in een bestuurlijk overleg gesproken over de uitspraak van de Commissie van Wijzen inzake het jeugddossier. Op basis van de afspraken in dit overleg stelt het rijk voor 2022 € 1,314 miljard extra ter beschikking aan gemeenten ter compensatie voor...
Overig
De academische werkplaatsen transformatie jeugd (2015-2020) hebben waardevolle resultaten, producten en lessen opgeleverd die de jeugdsector ondersteunen bij het veranderen en verbeteren. Deze producten en methodieken zijn onder 6 thema's gebundeld in een digitaal magazine. Samen bouwen aan betere jeugdhulp (digitaal magazine ZonMw)
23 april 2021
Ledenbrief
Lbr. 21/027
De VNG heeft in de afgelopen 2 weken intensief overleg gevoerd met het rijk over de financiële tekorten op jeugd en de noodzaak van compensatie. In deze ledenbrief doen we verslag van dit overleg. Dit heeft geresulteerd in een extra incidentele bijdrage van het rijk van € 613 miljoen voor...
Overig
Dit informatieprotocol is opgesteld om er voor te zorgen dat de gegevens op de juiste wijze worden aangeleverd, zowel qua inhoud als qua proces. Het informatieprotocol beschrijft zo gedetailleerd mogelijk welke definities de jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen dienen te hanteren en hoe zij deze gegevens aanleveren bij het CBS.