18 januari 2023
Ledenbrief
Lbr. 23/002
Geachte leden van college en gemeenteraad, Aanleiding De VNG heeft overeenstemming bereikt met het rijk over een onderzoek naar de houdbaarheid van de Wmo en de groeiraming jeugdzorguitgaven. Met dit onderzoek willen we inzicht krijgen in hoe het beroep op de Wmo 2015 en de Jeugdwet zich op een middellange...
16 januari 2023
Brief aan kabinet
Geachte heer Van Ooijen, Op 22 december 2022 hebben we een bestuurlijk overleg met u en met de minister van BZK gevoerd. Uiteindelijk zijn we tot een procesafspraak gekomen om het maken van financiële afspraken passend bij een uitvoerbare hervormingsagenda nog één kans te geven. Op 6 januari jl. hebt...
Overig
Download de Kamerbrief en de bijlagen Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de plannen in deze kabinetsperiode voor het beleid op het gebied van het persoonsgebonden budget (pgb). In haar brief besteedt de minister ook aandacht aan de ontwikkelingen rondom het systeem...
17 november 2022
Brief aan parlement
Geachte dames en heren, Donderdag 24 november debatteert u met minister Weerwind over Jeugdbescherming. Op 3 november was de VNG bij u te gast in het rondetafelgesprek. Het position paper dat wij toen hebben ingezonden, is voor de volledigheid bijgevoegd.
21 oktober 2022
Brief aan parlement
Hoofdlijnen Kinderen met een jeugdbeschermingsmaatregel en hun ouders krijgen op dit moment helaas niet altijd de passende hulp en steun die zij nodig hebben. Sowieso is de huidige jeugdbescherming vooral gericht op het kind in plaats van op het gehele gezin. En dat terwijl we weten dat veel kindproblematiek eigenlijk...