Na het verdwijnen van de DBC-systematiek per 2018 kunnen gemeenten kiezen om behandelingen van specialistische j-ggz te betalen op basis van werkelijk bestede tijd. Deze handreiking laat zien hoe partijen tariefafspraken kunnen maken, en de spelregels daarbij. De handreiking helpt gemeenten en aanbieders bij de implementatie van een nieuwe bekostigingswijze...
Overig
De beleidsinformatie jeugd heeft betrekking op het jeugdhulpgebruik en de inzet van jeugdbescherming en jeugdreclassering. Voor de gemeenten is dit waardevolle informatie, omdat zij de beleidsinformatie gebruiken voor de ontwikkeling van jeugdbeleid op gemeentelijk niveau. Om te voorkomen dat iedereen op eigen wijze beleidsinformatie gaat uitvragen zijn er landelijke afspraken...
Overig
Voor de goede uitvoering van alle jeugdhulptaken is het nodig dat gemeenten bovenlokaal samenwerken. De gemeenten hebben 42 samenwerkingsverbanden voor de jeugdhulp ingericht. Er is niet één schaal van samenwerking voor alle gedecentraliseerde jeugdzorgtaken. Men kiest vanuit de inhoud van de taak, voor een efficiënte aanpak: lokaal, regionaal of bovenregionaal...
21 januari 2020
Brief aan parlement
Geachte woordvoerders, Woensdag is de behandeling van de wijziging van het woonplaatsbeginsel. De VNG steunt het wetsvoorstel, heeft mee kunnen denken bij de totstandkoming ervan, en is voor invoering zoals dat nu is voorzien. Wij zijn tegen uitstel. Verdere vertraging, want de wet zou eerst al per 1 januari 2020...
8 november 2019
Brief aan kabinet
Geachte heer Rutte, De brief van de minister van VWS en de minister voor Rechtsbescherming van 7 november jl. trekt een zware wissel op de samenwerking tussen het kabinet en de gemeenten. De in de brief aangekondigde maatregelen brengen de problemen in de specialistische jeugdzorg niet dichter bij een oplossing...
Factsheet
Op 1 januari 2020 treden de Wet verplichte gezondheidszorg (Wvggz) en de Wet zorg en dwang (Wzd) in werking. Deze wetten vervangen de huidige Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (Bopz). Voor gemeenten is een aantal taken en verantwoordelijkheden nieuw. Zo krijgt iedereen de mogelijkheid om bij de gemeente een melding...