Na het verdwijnen van de DBC-systematiek per 2018 kunnen gemeenten kiezen om behandelingen van specialistische j-ggz te betalen op basis van werkelijk bestede tijd. Deze handreiking laat zien hoe partijen tariefafspraken kunnen maken, en de spelregels daarbij. De handreiking helpt gemeenten en aanbieders bij de implementatie van een nieuwe bekostigingswijze...
Overig
Voor de goede uitvoering van alle jeugdhulptaken is het nodig dat gemeenten bovenlokaal samenwerken. De gemeenten hebben 42 samenwerkingsverbanden voor de jeugdhulp ingericht. Er is niet één schaal van samenwerking voor alle gedecentraliseerde jeugdzorgtaken. Men kiest vanuit de inhoud van de taak, voor een efficiënte aanpak: lokaal, regionaal of bovenregionaal...
Rapport
Het ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd heeft in maart 2020 de jaarrapportage ‘Ambassadeurschap oppakken en leren van complexe casuïstiek’ gepubliceerd. Het rapport biedt een inkijk in de aanpak van complexe casussen waarbij goede hulp niet direct voorhanden is.
Handreiking
De werkgroep Kwaliteit van het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein heeft een Handreiking kwaliteitscriteria jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning voor inkoop opgesteld. Deze bevat een handzaam stappenplan waarmee gemeenten zo eenvoudig mogelijk kwaliteitscriteria voor jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning voor inkoopdocumenten kunnen opstellen. Meer informatie en downloaden printversie (website Inkoop Sociaal...
Rapport
De Midterm 2020 is de voortgangsrapportage van het programma Met Andere Ogen. Hierin bieden vele ogen inzicht in de voortgang van de samenwerking tussen onderwijs, zorg en jeugd. Op lokaal, regionaal en landelijk niveau wordt samengewerkt en oplossingen gezocht om ontwikkelkansen van kinderen te vergroten: een brede en bevlogen beweging...
25 mei 2020
Brief aan parlement
Het expertiseteam geeft met de titel van haar rapport ‘De kracht van wijd reiken’ de kern van het advies weer. Ze vindt dat de Jeugdwet gemeenten voldoende mogelijkheden biedt om de jeugdzorg goed te sturen of inrichten, en is geen voorstander van nieuwe wets- of systeemwijzigingen. Het is dan ook...