Om elk kind een passende onderwijsplek te bieden, werken scholen in het primair en voortgezet onderwijs samen in samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Hierin maken zij samen afspraken over begeleiding. De regionale samenwerkingsverbanden stemmen het ondersteuningsplan voor hun scholen af met betrokken gemeenten. De gemeente is daarnaast verantwoordelijk voor het afstemmen van het jeugdplan met het samenwerkingsverband. Dit gebeurt in het verplichte ‘op overeenstemming gericht overleg’ (OOGO).

Verbeteren aansluiting onderwijs-zorg-jeugd

Alle kinderen verdienen optimale ontwikkelkansen, ongeacht zorgbehoeften, gedrag of beperkingen. Het moet gaan om de vraag: 'Wat heeft dit kind nodig om zich te kunnen ontwikkelen?' Een unieke coalitie van landelijke partijen startte daarom het programma Met Andere Ogen.

Lees meer over het programma

Rol van gemeenten

Gemeenten hebben zowel op bestuurlijk als op uitvoerend niveau een rol. Samen met scholen stemmen gemeente het onderwijs-zorg aanbod af.

Lees meer over de rol van gemeenten

Wetgeving passend onderwijs

Het doel van de Wet passend onderwijs is dat voor alle leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte zo passend mogelijk onderwijs wordt gerealiseerd. De wet gaat over het stelsel van voorzieningen voor leerlingen, die extra ondersteuning nodig hebben in het funderend onderwijs en in het middelbaar beroepsonderwijs.

Lees meer over de wetgeving passend onderwijs

Lijst met afkortingen

Binnen de wet passend onderwijs worden veel afkortingen gebruikt. We hebben een lijst gemaakt met veelvoorkomende afkortingen en hun betekenis.

Bekijk de lijst met afkortingen

Publicaties & Brieven