Op bestuurlijk niveau legt het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband daarvoor de basis. Daar worden de afspraken gemaakt over wat het onderwijs aan onderwijszorg levert en wat de gemeente, in het kader van het preventieve jeugdbeleid (en in de toekomst het gehele jeugdbeleid), levert. Op uitvoerend niveau moet een onderwijs-zorg aanbod voor een zorgleerling samen met gemeentelijke (en jeugdzorgaanbieders) afgestemd worden. Dit geldt vanzelfsprekend alleen als de problematiek de onderwijszorg te boven gaat. Idealiter betekent dit dat onderwijs en gemeenten samen en in samenhang passend onderwijs en passende opvoed- en opgroeiondersteuning bieden voor het kind, het gezin en de docenten in de klas. In de eerste plaats ter versterking van de directe omgeving van een kind (het gezin, de klas) om te voorkomen dat kinderen extra zorg nodig hebben. Maar ook om, bij situaties van zwaardere problematiek, samen op te trekken bij de ondersteuning van het kind en zijn omgeving.

Zorgplan
De manier waarop scholen, samenwerkingsverbanden en gemeenten over hun samenwerking afspraken maken is vrij. De samenwerkingsverbanden moeten eens per vier jaar het ondersteuningsplan opnieuw vaststellen. De gemeente kan het zorgplan van de samenwerkingsverbanden bekijken in het licht van de plannen in het bredere (jeugd)zorg domein.