Geachte dames en heren,

Gemeenten hebben met waardering kennis genomen van de Contouren van een werkagenda inclusief onderwijs 2035 zoals die naar u is gestuurd. De werkagenda heeft de ambitie om de stap te zetten van de individuele, passend onderwijs benadering naar een meer groepsgerichte, inclusieve onderwijsbenadering. Die ambitie delen we. Met onze partners in de kinderopvang, het onderwijs, de samenwerkingsverbanden en de jeugdzorg werken we keihard aan het versterken van de pedagogische basis en het professionele en sociale netwerk rondom kinderen en jongeren. Wat volgens ons de pedagogische basis inhoudt wordt verderop in deze brief toegelicht.