8 december 2022
Brief aan parlement
Geachte dames en heren, Op 14 december debatteert u met minister Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen over de Participatiewet. De bestuurlijke adviescommissie Participatie, Schuldhulpverlening en Integratie van de VNG heeft op donderdag 8 december vergaderd en wil u een aantal opmerkingen meegeven over de brief van de minister van...
8 december 2022
Brief aan parlement
Geachte woordvoerders digitale zaken, Op donderdag 15 december debatteert u over de Nederlandse Cybersecuritystrategie (NLCS). Een belangrijk product van het kabinet waarmee voor de komende jaren wordt geschetst hoe om te gaan met de enorme impact van digitale (on)veiligheid op onze samenleving.
8 december 2022
Ledenbrief
Lbr. 22/064
Geachte heer, mevrouw, Bijgaand treft u de publicatie 'STIP op de horizon voor gemeentelijke cao’s'aan. Deze publicatie is tot stand gekomen als één van de prioriteiten uit het CvA meerjarenbeleidsplan 'Trots” 2019-2022'. Het geeft richtinggevende uitgangspunten voor een lange termijn arbeidsvoorwaardelijke koers voor de Cao Gemeenten en de Cao SGO.
8 december 2022
Brief aan parlement
Geachte woordvoerders spoor van de vaste Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat, Op 15 december vergadert uw commissie met de staatssecretaris van IenW over het spoor. Voor het debat over het spoor dat op 9 juni plaats vond, schreven het IPO en de VNG een gezamenlijk position paper over de zorgen met...
7 december 2022
Ledenbrief
Lbr. 22/065
Geachte leden van college en gemeenteraad, De ruimte in Nederland staat onder druk vanwege de optelsom van vele ontwikkelingen, zoals bevolkingsgroei, klimaatverandering, de energietransitie en economische ontwikkeling. Dat terwijl de draagkracht van de natuur en het water- en bodemsysteem haar grenzen bereikt. Meerdere departementen van het rijk acteren nu door...
1 december 2022
Brief aan parlement
Geachte woordvoerders energie en wonen, Op 8 december gaat u stemmen over de begrotingen en bijbehorende amendementen. Bij de begrotingsbehandeling EZK is amendement 36200-XIII-14 ingediend. Wij willen u vragen met het amendement in te stemmen omdat het een impuls geeft aan de isolatieaanpak van gemeenten voor kwetsbare huishoudens. Het amendement...
1 december 2022
Brief aan parlement
Geachte dames en heren, Woensdag 7 december debatteert u met staatssecretaris Van Ooijen over maatschappelijke opvang en beschermd wonen. Wij brengen de volgende punten bij u onder de aandacht: Plan van Aanpak dakloosheid De VNG steunt het plan. Er zijn echter factoren die het doel van het Plan tot 2030...
28 november 2022
Ledenbrief
Lbr. 22/063
Geachte leden van college en gemeenteraad, Hierbij ontvangt u de tweede nazending voor onze Najaars ALV van 2 december 2022. Eerder ontving u met de ledenbrief van 4 november de agenda met bijlagen en met de ledenbrief van 24 november vier moties en preadviezen. In deze tweede nazending ontvangt u...
25 november 2022
Brief aan parlement
Geachte woordvoerders mobiliteit, Op maandag 28 november spreekt u over het MIRT. Gemeenten zijn nauw betrokken bij het MIRT en de uitgaven ervan hebben een weerslag op de lokale mobiliteitstransitie. We geven u daarom graag 3 korte aandachtspunten mee voor dit debat.