Nieuws
23 februari 2024
Brief aan parlement
Geachte woordvoerders Zorg, Op donderdag 29 februari vindt het plenaire debat over het Gezond en Actief Leven Akkoord plaats. Gemeenten hebben dit akkoord medeondertekend en zich daarbij gecommitteerd aan de opdracht om de beweging naar een gezondere samenleving vorm te geven en te versnellen. De VNG vraagt graag uw aandacht...
Mevrouw aan het fietsen over een dijk
9 februari 2024
Brief aan parlement
In deze brief van de wethouders van de G4 steden en de VNG roepen wij de Kamer op om voor het amendement van de leden Bikker en Klaver te stemmen dat middelen beschikbaar stelt voor het verlagen van de hoogte van de bestuursrechtelijke premie voor wanbetalers uit de Zorgverzekeringswet. Onderzoek...
Schulden
9 februari 2024
Brief aan parlement
Geachte woordvoerders van de vaste Kamercommissie voor Financiën, Op 15 februari vindt het commissiedebat Belastingdienst plaats. U spreekt onder meer over de Stand van zakenbrief Belastingdienst (Kamerstukken II 2023/24, 31066, nr. 1338) die de staatssecretaris voor Fiscaliteit en Belastingdienst u op 7 februari heeft gestuurd. In de bijlage ‘Actuele onderwerpen...
vrouw achter bureau met rekeningen en rekenapparaat
6 februari 2024
Brief aan parlement
Geachte woordvoerders wonen van de vaste Kamercommissie BZK, Vandaag is het Wetsvoorstel betaalbare huur naar uw Kamer gestuurd. U heeft donderdag 8 februari uw procedurevergadering om te beslissen of en hoe de wet wordt behandel d .
Appartementengebouw
6 februari 2024
Ledenbrief
Lbr. 24/004
Geachte leden van college en gemeenteraad, Met deze ledenbrief informeren wij u over een aantal wijzigingen in de Model Verordening rechtspositie raads- en commissieleden en de Model Regeling rechtspositie burgemeester en wethouder. Wij adviseren u deze wijzigingen in uw eigen verordening en regeling over te nemen. Correctie 22 februari 2024...
Vergadering raadsleden
5 februari 2024
Brief aan kabinet
Geachte heer De Jonge, Al langere tijd krijgen de VNG en het IPO signalen dat de stijging van het aantal specifieke uitkeringen zorgt voor gigantische administratieve- en verantwoordingslasten bij gemeenten en provincies, maar ook voor de controlerend accountants. In 2018 waren er nog 16 gemeentelijke specifieke uitkeringen en in 2021...
schulden
3 februari 2024
Brief aan parlement
Geachte woordvoerders energie en klimaat van de vaste Kamercommissie Economische zaken en Klimaat, U heeft op 8 februari uw commissiedebat Nationaal Plan Energiesysteem (NPE). De VNG geeft u namens gemeenten graag enkele aandachtspunten mee.
Warmteleidingen
2 februari 2024
Brief aan parlement
Geachte woordvoerders economie van de vaste Kamercommissie Economische Zaken en Klimaat, U heeft 7 feb 2024 het commissiedebat Mkb: ondernemen en bedrijfsfinanciering. De VNG geeft u namens gemeenten graag onze inbreng mee op agendapunt 18: Kabinetsreactie op de eindrapportage ''Aanjager schulden'' De VNG verzoekt u bij dit agendapunt de minister...
werken met computer
1 februari 2024
Brief aan parlement
Geachte woordvoerders Justitie en Veiligheid, Volgende week op 7 en 8 februari debatteert u over de begroting van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Gemeenten vragen bij dit debat aandacht voor: • Duidelijkheid over rollen en een goede informatiepositie bij maatschappelijke onrust • Een stevige positie in het handhaven van...
Drie handhavers lopen over straat
30 januari 2024
Overige brief
Geachte heer Plasterk, Gemeenten, provincies en waterschappen willen met het nieuwe kabinet een agenda opstellen die gericht is op de aanpak van de grote maatschappelijke vraagstukken van onze tijd. Hierbij bieden wij u een aanzet voor een agenda voor Nederland aan. Wij doen dat in het besef dat de grote...
Naar een agenda voor Nederland, de inzet van de decentrale overheden, met logo's van de VNG, IPO en UvW