30 juni 2020
Brief aan parlement
Morgen, woensdag 1 juli, voert u een plenair debat over institutioneel racisme in Nederland. Gemeenten zijn op basis van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen (Wga) verplicht om een Antidiscriminatievoorziening (ADV) in te richten voor het verlenen van bijstand en het registeren van klachten. Vandaag hebben de ADV’s, samen met Discriminatie.nl, de...
29 juni 2020
Ledenbrief
Lbr. 20/045
Tot vrijdag 26 juni jl. konden de leden hun gewogen stemmen uitbrengen op de zes voorstellen in de ledenraadpleging in verband met uitstel van de ALV tot september. In totaal hebben 243 van de 355 gemeenten hun stemmen uitgebracht. Hierbij maken wij bekend dat de leden met alle zes de...
26 juni 2020
Brief aan parlement
Geachte dames en heren, Op woensdag 1 juli debatteert u met staatssecretaris Knops over digitalisering. Vanuit de VNG vragen wij u aandacht voor twee onderwerpen: Ontwerpbesluit Digitale Overheid: uitvoeringstoetsen op alle AMvB’s zijn noodzakelijk. Programma Machtigen: gemeenten zijn teleurgesteld over de opgelopen vertraging.
26 juni 2020
Ledenbrief
Lbr. 20/044
Hierbij ontvangt u de VNG-ledennieuwsbrief coronacrisis nummer 14 met onder andere aandacht voor het Tweede Kamerdebat over financiële verhoudingen op 2 juli, onderzoek AEF naar financiële gevolgen corona voor gemeenten, de ledenraadpleging in verband met de uitgestelde ALV, onderzoek inspectie naar kwaliteit teststraten en bron- en contactonderzoek GGD’en en het...
25 juni 2020
Ledenbrief
Lbr. 20/041
Door middel van deze brief informeert de VNG u over de vaststelling van de Sectorale Routekaart Gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed. Deze Sectorale Routekaart vloeit rechtstreeks voort uit het Klimaatakkoord, waarin is afgesproken dat 12 sectoren een sectorale routekaart opstellen om het streefdoel van een CO₂-reductie van 49% in 2030 en 95%...
25 juni 2020
Ledenbrief
Lbr 20/038 LOGA 20/03
Met deze brief wordt u geïnformeerd over de vaststelling van het doeltegoed, het bedrag dat versneld moet worden gespaard en de wijze waarop de versnelde spaarbedragen in 2020 en 2021 worden verstrekt.
25 juni 2020
Brief aan parlement
Geachte woordvoerders energie en klimaat, Afgelopen week heeft Kamerlid Koerhuis (VVD) bij het wetgevingsoverleg Jaarverslagen en Slotwetten motie 35470-VII-9 ingediend die oproept om tijdelijk te stoppen met de proeftuinen aardgasvrijen wijken.
24 juni 2020
Brief aan parlement
Geachte dames en heren, In aanloop naar het algemeen overleg Financiële Verhoudingen van 2 juli aanstaande heeft uw commissie de VNG gevraagd een position paper aan te leveren. Wij voldoen graag aan uw verzoek. In dit position paper gaan we dieper in op de financiële problemen van gemeenten. We tonen...
23 juni 2020
Ledenbrief
Lbr. 20/037
Onlangs is er door de VNG overeenstemming bereikt over de financiële en inhoudelijke kaders van de nieuwe wet inburgering. Inmiddels is de wet naar de kamer gestuurd en deze zal naar verwachting spoedig behandeld worden. De lagere regelgeving komt pas later beschikbaar. Om gemeenten en ketenpartners het komende jaar te...
23 juni 2020
Ledenbrief
Lbr. 20/043
Op 2 juni jl. heeft de minister van BZK aan de Tweede Kamer de tussenrapporten over de herijking van het gemeentefonds aangeboden. In deze ledenbrief schetsen we kort de stand van zaken rond het aanvullend onderzoek, wat de komende maanden verwacht kan worden.