Nieuws
14 juni 2024
Ledenbrief
Lbr. 24/023
Geachte leden van college en gemeenteraad, Eerder hebben wij u met de ledenbrieven van 29 mei en 5 juni 2024 de agenda en een aantal bijlagen toegezonden voor de ALV van 26 juni 2024. In deze nazending ontvangt u een aantal moties en de preadviezen daarop van het bestuur. In...
Stemkast ALV
14 juni 2024
Brief aan parlement
Geachte woordvoerders mobiliteit van de vaste Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat, U heeft tot 20 juni om inbreng te leveren voor het schriftelijk overleg verkeersveiligheid . De VNG wil u graag enkele punten meegeven om het aantal slachtoffers in het verkeer structureel te verlagen. Daar is visie en lef voor nodig...
Twee fietsende meisjes
12 juni 2024
Ledenbrief
Lbr. 24/022
Geachte leden van college en gemeenteraad, Op 22 mei jl. maakten wij de kandidaten bekend die door de voordrachtscommissie zijn voorgedragen voor in totaal 35 vacatures in het VNG-bestuur en een aantal VNG-commissies. De 15 voorgedragen kandidaten voor vacatures in de commissie Europa & Internationaal zijn op 22 mei door...
11 juni 2024
Ledenbrief
Lbr. 24/021
Geachte leden van college en gemeenteraad, Na het eerste deel van ons begrotingsadvies voor de meerjarenbegroting 2025-2028 van 1 maart 2024, volgt in deze brief het tweede deel. Een advies dat, ondanks de Voorjaarsnota van het rijk en de presentatie van het Hoofdlijnenakkoord, in grote lijnen onveranderd blijft. De forse...
Rekenmachine
5 juni 2024
Overige brief
Het VNG Risicobeheerfonds is een initiatief in het kader van de Verenigingsstrategie 2030. Doel van dit initiatief is dat met onder andere een eigen schadeverzekeraar van gemeenten en de VNG, gemeenten zich kunnen richten op maximale risicobeheersing en verbetering van de veiligheid van hun gemeente, en forse besparingen kunnen realiseren...
Gemeentehuis
5 juni 2024
Ledenbrief
Lbr. 24/020
Geachte leden van college en gemeenteraad, In de ledenbrief van 29 mei 2024 ontving u de uitnodiging voor de ALV van 26 juni 2024 die plaatsvindt in Hoogeveen Plants, Hazerswoude-Dorp. Bijgaand ontvangt u de volgende nagekomen bijlagen: Resolutie ‘Samenhangend beleid in de asielketen dat uitvoerbaar is voor gemeenten’ (5b. Stand...
Sharon Dijksma houdt speech tijdens Najaars ALV 2023
3 juni 2024
Brief aan parlement
Geachte woordvoerders, Woensdag 5 juni a.s. debatteert u over het Nationaal Actieplan Dakloosheid. VNG en gemeenten zijn blij met het debat omdat het belangrijk is dat de aanpak van dakloosheid de aandacht krijgt die het verdient. Dat is dringend nodig want het CBS zag de dakloosheid in 2023 met 15%...
man zit op bankje met naast hem zijn fiets met fietstas
3 juni 2024
Brief aan parlement
Geachte fractievoorzitters en woordvoerders financiën, U bespreekt morgen de Voorjaarsnota en voor dit debat breng ik graag een aantal zaken onder uw aandacht. De VNG heeft tijdens het opstellen van de Voorjaarsnota, namens alle gemeenten, intensieve gesprekken gevoerd met demissionaire kabinet. Dit heeft enkele betekenisvolle stappen als resultaat opgeleverd, zoals...
Sharon Dijksma houdt speech tijdens Najaars ALV 2023
30 mei 2024
Brief aan parlement
Geachte woordvoerders energie en klimaat van de vaste Kamercommissie EZK, Dinsdag 4 juni stemt u over de Energiewet (36378). Deze wet is voor gemeenten van groot belang. Uw Kamer heeft een aantal belangrijke amendementen ingediend bij het wetsvoorstel. Omwille van de uitvoerbaarheid van het energiebeleid, de aanpak van netcongestie en...
Boerderij met hoogspanningskabels op de achtergrond
29 mei 2024
Ledenbrief
Lbr. 24/019
Geachte leden van college en gemeenteraad, Hierbij ontvangt u de agenda en stukken voor onze Algemene Ledenvergadering (ALV) van woensdag 26 juni 2024, 11.30-13.00 uur. Deze ALV maakt deel uit van het tweedaagse VNG Jaarcongres op 25 en 26 juni 2024. Meer informatie over het VNG Congres vindt u hier...
Stemkast ALV