30 maart 2021
Brief aan parlement
Geachte woordvoerders van de vaste Kamercommissie Binnenlandse Zaken, U heeft tot 14 april om te reageren op de voorhangprocedure van de ‘wijziging van het Besluit omgevingsrecht (33118- 184) in verband met de verruiming van de mogelijkheden van de omgevingsvergunning voor de bewoning van recreatiewoningen’.
26 maart 2021
Ledenbrief
Lbr. 21/020
In juni 2020 hebben gemeenten ingestemd (99%) met het voorstel van het VNG-bestuur om een cao af te spreken voor mensen met een arbeidsbeperking. Op 10 februari 2021 zijn de VNG en Cedris een onderhandelaarsakkoord overeengekomen met FNV en CNV over een nieuwe cao voor deze doelgroep, zie bijlage 1...
25 maart 2021
Ledenbrief
Lbr. 21/022
De gemeenten verdienen een groot compliment voor de wijze waarop de Tweede Kamerverkiezing op 15, 16 en 17 maart jl. is verlopen. Wij zijn alle stembureauleden, tellers en vrijwilligers die dit mogelijk hebben gemaakt zeer dankbaar. De goede voorbereiding in deze bijzondere coronaperiode heeft zich uitbetaald en de uitdagingen van...
25 maart 2021
Ledenbrief
Lbr. 21/021
Geachte leden van college en gemeenteraad, Hierbij ontvangt u de actualisering van de VNG Model Afvalstoffenverordening.
24 maart 2021
Brief aan kabinet
Minister Koolmees heeft de VNG gevraagd om een reactie op het conceptwetsvoorstel Verzamelwet SZW 2022 en de MvT. Aan dit verzoek voldoen wij graag. De VNG reageert op de aanpassing van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs). De VNG is akkoord met de overige wijzigingsvoorstellen van de verzamelwet SZW 2022.
23 maart 2021
Brief aan kabinet
Geachte mevrouw Ollongren, Bedankt dat u ons in de gelegenheid stelt om te reageren op het voornemen om de risicoanalyse integriteit voorafgaand aan de benoeming van kandidaat-wethouders verplicht te stellen. Dat geldt ook voor het voornemen van de verplichting om nevenfuncties terstond en tevens op elektronische wijze na benoeming tot...
12 maart 2021
Ledenbrief
Lbr. 21/019
Op 11 maart 2021 had de VNG een bestuurlijk overleg met een brede delegatie van het kabinet over de tekorten op de jeugdhulp. Tijdens dit overleg zou het kabinet een aanbod doen om de huidige financiële nood te ledigen en perspectief bieden voor de structurele oplossing op de lange termijn...
11 maart 2021
Ledenbrief
Lbr. 21/018
Hierbij ontvangt u opnieuw een overzicht van de actuele ontwikkelingen rond corona. Wij gaan in op de samenloop van de avondklok en de Tweede Kamerverkiezing, de heropening van het Voortgezet Onderwijs, de beschikbaarstelling van vaccinatieruimtes voor huisartsen, het VNG Dashboard Sociale Impact Corona, de escalatieladder meerkosten en compensatie sociaal domein...
8 maart 2021
Ledenbrief
Lbr nr. 21/017 LOGA 21/001
In het Akkoord Reparatie FLO-overgangsrecht uit 2017 (hierna: Akkoord) zijn per 1 januari 2018 afspraken gemaakt over de toekenning van een bruto compensatie voor de verhoging van de AOW-leeftijd. Onlangs zijn nadere afspraken gemaakt over deze compensatie. De compensatie is gewijzigd van een bruto compensatie naar een netto compensatie.Ter voorkoming...
5 maart 2021
Ledenbrief
Lbr. 21/014
De VNG zoekt kandidaten voor in totaal 13 vacatures in het VNG-bestuur en in verschillende VNG-commissies (inclusief colleges). Wij nodigen u van harte uit om zich kandidaat te stellen voor een of meer vacatures. Aanmelding kandidaten: U kunt zich kandidaat stellen tot uiterlijk vrijdag 26 maart a.s. vóór 12.00 uur...