16 januari 2020
Ledenbrief
Lbr. 20/001
Rookruimten in horeca-inrichtingen zijn, na een arrest van de Hoge Raad op 27 september 2019, met onmiddellijke ingang verboden. Dit kan overlast in de openbare ruimte veroorzaken. De VNG heeft een checklist opgesteld waarmee u de gevolgen van het verbod voor uw gemeente goed in beeld kunt brengen. Als rokers...
14 januari 2020
Brief aan parlement
Geachte dames en heren, In vervolg op mijn vorige mail waarin ik met het oog op het debat morgen aandacht vroeg voor de gevolgen van de vergrijzing, wil ik u hierbij nadere informatie bezorgen over een door EenVandaag gehouden enquête onder gemeenten én onder gebruikers over het Abonnementstarief in de...
14 januari 2020
Brief aan parlement
Geachte dames en heren, Morgen, woensdag 15 januari debatteert u met minister De Jonge over de toenemende wachtlijsten voor verpleeghuizen. Tevens heeft uw Commissie ingestemd met het verzoek van het lid Laan-Geselschap (VVD) het rapport van de 'Commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen' voor vandaag 12.00 uur te mogen ontvangen.
7 januari 2020
Brief aan parlement
Geachte woordvoerders wonen, U heeft tot 16 januari om inbreng te leveren op de Wijziging van de Huisvestingswet 2014 in verband met de aanpak van ongewenste neveneffecten van toeristische verhuur van woonruimte (Wet toeristische verhuur van woonruimte wetsvoorstel toeristische verhuur van woonruimte (35 353). Graag geven wij u het VNG...
20 december 2019
Ledenbrief
Lbr. 19/110
Op 1 januari a.s. treedt de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) in werking, voor iedereen voor wie verplichte zorg in verband met een psychische stoornis onvermijdelijk is. De wet vervangt de Wet BOPZ. Tegelijk treedt de Wet zorg en dwang (Wzd) in werking voor onvrijwillige zorg voor personen met een...
19 december 2019
Brief aan kabinet
Geachte heer Knops, In de meicirculaire 2019 is aangegeven dat er ten behoeve van de herijking van de verdeling van het gemeentefonds over negen punten een beleidsmatige keuze gemaakt dient te worden. Op het bestuurlijk overleg van 5 september 2019 hebben Rijk en gemeenten afspraken gemaakt over vijf van deze...
19 december 2019
Ledenbrief
Lbr. 19/109 CVA/LOGA 19/12
Met deze brief informeren wij u over de uitwerking van de cao Gemeenten 2019-2020 voor de groep medewerkers die onder het FLO-Overgangsrecht 2018 vallen. In de uitwerkingsbrief Uitwerkingen akkoord 2019-2020 Cao Gemeenten 2019-2020 (1) CAR-UWO 2019 en 2020 met kenmerk TAZ/U201900565, Lbr. 19/069 is een onjuiste uitleg gegeven dat de...
19 december 2019
Brief aan kabinet
Geachte mevrouw Van Ark, Op 26 november jl. stuurden wij u met onze Schouders-Eronder-partners: Divosa, NVVK, LCR en SWNL onze reactie op de internetconsultatie Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening. Zoals wij daarin aangaven, zijn wij voorstander van de stappen die door het kabinet en uw ministerie worden gezet om tot een adequate...
18 december 2019
Ledenbrief
Lbr. 19/108
De voor de eerste 2 weken van januari geplande aanlevering van alle gegevens aan het CAK door gemeenten voor de invoering van het abonnementstarief wordt uitgesteld. Het besluit is nu genomen om de aanlevering en invoering meer geleidelijk te laten plaatsvinden. De reden is dat de ICT systemen bij het...
17 december 2019
Brief aan parlement
Geachte woordvoerders verkeersveiligheid, U heeft morgen het AO verkeersveiligheid. Gisteren heeft u daar een uitgebreide verzamelbrief over ontvangen van I&W. Daarin staat in bijlage 3 ook het resultaat van het onderzoek naar de BDU bestedingen van provincies ten behoeve van gemeentelijke infrastructuurprojecten. Omdat wij het niet eens zijn met de...