15 januari 2021
Ledenbrief
Lbr. 21/002
Vanwege de coronacrisis is het helaas ook in februari niet mogelijk om fysiek bij elkaar te komen. Het VNG-bestuur kiest er daarom voor om ook de Buitengewone ALV van 12 februari a.s., 10.00-12.15 uur, digitaal te laten plaatsvinden. Ik nodig u namens het bestuur van harte uit voor deze Buitengewone...
13 januari 2021
Brief aan parlement
Op woensdag 20 januari is het Openbaar rondetafelgesprek studiegroepen begrotingsruimte en interbestuurlijke en financieel verhoudingen van de vaste commissie voor Financiën. De VNG wil bij deze gelegenheid twee punten onder uw aandacht brengen: De noodzaak tot een substantiëlere invulling van artikel 2 Financiële Verhoudingswet (Fvw); Normering Gemeentefonds: handhaaf de brede...
12 januari 2021
Brief aan kabinet
Geachte mevrouw Ollongren, U hebt de VNG, NVVB en het NGB gevraagd om een reactie op het ontwerp voor de wijziging van de Tijdelijke regeling verkiezingen covid-19 (hierna: ontwerpregeling). Graag maken wij van de geboden mogelijkheid gebruik om op deze ontwerpregeling te reageren.
12 januari 2021
Brief aan parlement
Geachte mevrouw Tielen, Op 2 februari 2021 spreekt u staatssecretaris Van Huffelen over de initiatiefnota van het lid Van Weyenberg: Naar een stelsel zonder toeslagen. Op maandag 14 december 2020 heeft staatssecretaris Van Huffelen de eindrapportage met Alternatieven voor het Toeslagenstelsel naar de Tweede Kamer verzonden. Met een VNG-delegatie hebben...
8 januari 2021
Geachte dames en heren, Woensdag 20 januari a.s. debatteert u met de ministers De Jonge en van Ark over Governance in de zorgsector, Inspectie IGJ, patiënten en cliëntenrechten en Zorgfraude. Vanuit de VNG willen we u het volgende meegeven over Zorgfraude: De aandacht voor de aanpak van zorgfraude door gemeenten...
8 januari 2021
Brief aan parlement
Geachte dames en heren, Op donderdag 14 januari debatteert u met minister Van Ark over het Medisch zorglandschap, Juiste zorg op de juiste plek, eigen bijdragen in de zorg, ziekenhuisfaillissementen, Ambulancezorg/Acute zorg en Eerstelijnszorg. De VNG is van mening dat veranderingen in het (acute) zorglandschap nodig zijn om in de...
7 januari 2021
Brief aan parlement
Geachte mevrouw Ollongren, Op maandag 14 december 2020 heeft er een Bestuurlijk Overleg Financiële verhoudingen plaatsgevonden. Vanwege de afkondiging van een nieuw pakket aan maatregelen om het COVID-19 virus te bestrijden, heeft dit overleg in het teken van de Corona-crisis en de financiële effecten daarvan op de medeoverheden gestaan. Voor...
6 januari 2021
Ledenbrief
Lbr. 21/001
Op 22 oktober jl. informeerden wij u over de voordracht van de adviescommissie Governance voor de invulling van vacatures in het VNG-bestuur en een aantal VNG-commissies. Op basis van deze voordracht heeft het VNG-bestuur 16 voorgedragen kandidaten op 15 oktober jl. tot waarnemer benoemd. Daarmee konden zij als waarnemer aan...
17 december 2020
Ledenbrief
Lbr. 20/094
Sinds 2019 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering voor het Rijksvaccinatieprogramma voor de jeugd tot 18 jaar. Voor 2021 wordt het pakket uitgebreid met het MenACWY (meningokokken) voor 14-jarigen. In deze ledenbrief informeren wij de gemeenten daarover.
17 december 2020
Ledenbrief
Lbr. 20/095
De VNG-handreiking 'Leegstand te lijf uit 2011' is geheel herzien. De VNG heeft een nieuwe Model Leegstandverordening opgesteld (zie bijlage). De modelverordening is vooral wetgevingstechnisch en tekstueel gewijzigd ten opzichte van het model uit 2011. De huidige modelverordening uit 2011 wordt gearchiveerd.