3 december 2019
Ledenbrief
Lbr. 19/104
Over ruim een jaar treedt de Omgevingswet in werking. De inschatting van de bestuurlijke partners en de minister is, dat het wenselijk en mogelijk is de Omgevingswet per 1 januari 2021 in werking te laten treden. Onlangs heeft de minister hierover de Kamer geïnformeerd. Deze ledenbrief geeft een stand van...
2 december 2019
Brief aan parlement
Geachte dames en heren, Op 5 december 2019 behandelt u de tijdens het Algemeen Overleg Mensenhandel de Voortgangsnota over de aanpak van Mensenhandel. Ook bij de begroting van Justitie en Veiligheid hebben we al aandacht voor de aanpak van mensenhandel gevraagd.
2 december 2019
Ledenbrief
Lbr. 19/103
De Model Archiefverordening 2017 en aanhangende modellen (Model Beheerregeling informatiebeheer en Model Aanwijzings- en benoemingsbesluiten informatiebeheer) van de VNG zijn geactualiseerd in verband met de Aanpassing van wetten in verband met de invoering van de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren, die onder meer een aanpassing in de Archiefwet 1995...
2 december 2019
Brief aan parlement
Naar aanleiding van het verzoek van de commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit om te komen met een kort position paper over twee wetsvoorstellen over de stikstofproblematiek: het initiatiefwetsvoorstel Tijdelijke noodwet stikstof van de leden Kops, Graus en Van Aalst (allen PVV) en het wetsvoorstel Spoedwet aanpak stikstof van de...
29 november 2019
Ledenbrief
Lbr. 19/102
De VNG heeft de publicatie ‘Handhaving door en voor gemeenten”, een juridische handleiding voor de gemeentelijke praktijk herzien. Sinds het verschijnen van deze publicatie in 2013 is er veel feedback ontvangen vanuit de gemeentelijke praktijk. Er is waardering uitgesproken voor de veelheid aan informatie en de verwijzingen naar de handige...
27 november 2019
Brief aan parlement
Op 2 december behandelt u het onderdeel Sport en Bewegen van de VWS-begroting 2020.Wij vragen u aandacht voor het volgende: Verruimde BTW-sportvrijstelling Garantie door het kabinet op volledige rijkscompensatie van gemeenten en aan hen gelieerde sportbedrijven voor 2019 en volgende jaren is noodzakelijk. Routekaart Sport Investeringen in duurzaamheid voor sportvastgoed...
27 november 2019
Brief aan kabinet
Geachte heer Dekker, U heeft gevraagd om een reactie op de voorgenomen wijziging van het Besluit proceskosten bestuursrecht. We gaan eerst in op de mogelijkheid voor de bestuursrechter om de proceskosten voor een bestuursorgaan te vermeerderen bij kennelijk onredelijk handelen. Daarna geven we een reactie op de verhoging in beroep...
27 november 2019
Ledenbrief
Lbr. 19/101
In deze ledenbrief informeren wij u over het totaalpakket aan moties en ingezonden brieven voor de Buitengewone ALV van 29 november a.s. die wij de afgelopen weken hebben ontvangen (stand van zaken 27 november). In onze ledenbrief van 22 november hebben wij u geïnformeerd over acht moties en twee brieven...
26 november 2019
Brief aan kabinet
Reactie van, NVVK, Landelijke Cliëntenraad, Sociaal Werk Nederland, VNG en Divosa op de internetconsultatie over het Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening
21 november 2019
Brief aan parlement
Geachte dames en heren, Op donderdag 28 november is het AO Medisch Zorglandschap, waarbij u ook spreekt over de Juiste Zorg op de Juiste Plek. Over dat laatste wil de VNG uw aandacht vragen voor vier punten.