14 februari 2020
Ledenbrief
Lbr 20/003/ LOGA 20/02
Eind 2017 bent u geïnformeerd over de (eerste) uitwerking van het Akkoord Reparatie FLO-overgangsrecht (hierna: Akkoord). Met de brief van 22 november 2018 (kenmerk: TAZ/U201801056) bent u nader geïnformeerd over de uitwerking van de afspraken ten aanzien van de levensloopregeling waarbij specifiek ingegaan wordt op de opbouw en inzet van...
14 februari 2020
Brief aan parlement
Gemeenten investeren steeds meer in de bestrijding van zorgfraude. Dat schrijft de VNG in een brief aan de Tweede Kamer, ter voorbereiding op het debat op 19 februari met de VWS-ministers De Jonge en Bruins. Andere onderwerpen in de brief zijn zorgcowboys, pgb en preventie.
14 februari 2020
Brief aan kabinet
Jan van Zanen (voorzitter van de VNG) en Hans de Boer (voorzitter van VNO-NCW) roepen minister-president Mark Rutte vandaag in een gezamenlijke brief op om te komen tot een Nationaal Stikstofakkoord. Een dergelijk akkoord moet kunnen rekenen op een breed maatschappelijk en politiek draagvlak. ’Hiermee willen we uit de huidige...
13 februari 2020
Ledenbrief
Lbr. 20/002 LOGA 20/01
Met deze LOGA-brief wordt – in het verlengde van eerdere LOGA-circulaire – de afspraak omtrent inkomensaanvulling in een niet-repressieve functie uitgewerkt. Deze afspraak is opgenomen in het Akkoord Reparatie FLO-overgangsrecht uit 2017. Over de uitwerking van deze afspraken is juridisch advies ingewonnen. Op basis van dit advies zijn partijen overeengekomen...
12 februari 2020
Brief aan parlement
Maak van de Participatiewet een échte participatiewet. Gemeenten willen graag dat iedereen mee kan doen en dat er geen mensen met een uitkering langs de kant staan. De structuur en invulling van de wet sluit op dit moment echter niet aan op de aannames en doelstellingen van de Participatiewet. Niet...
11 februari 2020
Brief aan kabinet
Geachte heer Knops, Met uw brief d.d. 27 november 2019, kenmerk 2019-0000609558 vroeg u ons om een reactie op het conceptwetsvoorstel tot wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet, de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de Kieswet in verband met het bevorderen van de integriteit in het...
11 februari 2020
Brief aan kabinet
De VNG volgt vanzelfsprekend uw optreden richting gemeente Katwijk rond de woningbouw op het voormalige vliegveld Valkenburg. We vragen u - zonder in de relatie tussen u en de gemeente Katwijk te willen treden - uw optreden te heroverwegen en lichten ons standpunt hieronder nader toe. Wij baseren ons daarbij...
6 februari 2020
Brief aan parlement
Geachte woordvoerders mobiliteit, Op 11 februari spreekt u met minister Van Nieuwenhuizen over de voortgang van de totstandkoming van het Mobiliteitsfonds. In de geagendeerde brief van 2 december 2019 schetst de minister het proces en de contouren van het Mobiliteitsfonds.
31 januari 2020
Brief aan parlement
Geachte woordvoerders verkeersveiligheid, U heeft 5 februari het AO verkeersveiligheid. Ten behoeve van het debat willen wij graag het gemeentelijk standpunt meegeven op de financiering van het nemen van maatregelen op lokaal niveau en de handhaving op lichte verkeersovertredingen.
29 januari 2020
Brief aan kabinet
U biedt via www.internetconsultatie.nl de mogelijkheid te reageren op het conceptwetsvoorstel tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het veranderen van de voorwaarden voor wijziging van de vermelding van het geslacht in de akte van geboorte. Met deze brief geven wij onze reactie op het...