25 september 2020
Ledenbrief
Lbr. 20/069
Via deze ledenbrief vragen wij uw aandacht voor het gebruik van berichtenservices en de archivering van tekstberichten. Veel bestuurders en ambtenaren maken gebruik van berichtenservices als sms en Whatsapp. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in 2019 de uitspraak gedaan dat de Wet openbaarheid van bestuur (Wob)...
24 september 2020
Ledenbrief
Lbr. 20/070
Met deze ledenbrief geven we u een korte samenvatting van de voor gemeenten belangrijke kabinetsvoornemens in de Rijksbegroting 2021 en de betekenis daarvan voor u als gemeente. Deze Rijksbegroting staat sterk in het teken van de coronacrisis die grote sociale en economische gevolgen heeft. Voor 2020 wordt een economische krimp...
23 september 2020
Ledenbrief
Lbr. 20/067
Met deze ledenbrief bieden we u de nieuwe VNG Model Verordening op de gemeentelijke adviescommissie aan. De taken en bevoegdheden van de huidige monumenten- en welstandscommissies vervallen van rechtswege bij inwerkingtreding van de Omgevingswet (hierna: wet). Ter continuering van de advisering moet de gemeente een nieuwe gemeentelijke adviescommissie (hierna: commissie)...
23 september 2020
Ledenbrief
Lbr. 20/068
In deze ledenbrief informeren wij u over het tweede pakket en het totaaloverzicht van moties voor de ALV van 25 september met de bijbehorende preadviezen van het VNG-bestuur. Dit in aanvulling op de ledenbrief van 18 september waarin wij u geïnformeerd hebben over het eerste pakket definitief ingediende moties met...
18 september 2020
Ledenbrief
Lbr. 20/065
In deze ledenbrief informeren wij u over moties voor de ALV van 25 september 2020. Deze brief bevat een link naar het eerste pakket met de tot nu toe (stand van zaken 18 september) definitief ingediende moties met de preadviezen van het VNG-bestuur. Let op De bijlagen uit de ledenbrief...
18 september 2020
Brief aan parlement
Geachte leden van de vaste commissie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Tot 1 oktober heeft u de gelegenheid uw schriftelijke inbreng te leveren op het wetsvoorstel bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur (35 546). De VNG, de Nederlandse Vereniging van Raadsleden (NVR), het Nederlands Genootschap Burgemeesters (NGB), de Wethoudersvereniging en de...
17 september 2020
Brief aan parlement
NOVI goede aanzet tot meer samenhangende afwegingen over de fysieke leefomgeving De NOVI biedt ruimte voor decentrale keuzes en voor het samen aanpakken van de maatschappelijke opgaven.
14 september 2020
Ledenbrief
Lbr. 20/064
Dit is een ledenraadpleging over de conceptarbeidsvoorwaardennota voor de komende cao-onderhandelingen. De Cao Gemeenten en de Cao SGO lopen af op 1 januari 2021. De onderhandelingen over een nieuwe cao beginnen na 1 november 2020. In de arbeidsvoorwaardennota staan de uitgangspunten voor de VNG en de WSGO voor de onderhandelingen...
11 september 2020
Brief aan parlement
Geachte woordvoerders dierenwelzijn, U heeft op 29 september uw AO dierenwelzijn buiten de veehouderij. Graag sturen wij u onze brief toe die we 8 september hebben gestuurd naar minister Schouten.
7 september 2020
Brief aan parlement
Het ontwerpwetsvoorstel Mobiliteitsfonds is een goede aanzet voor gemeenten om meer gebiedsgericht en integraal te werken. Wel zien gemeenten enkele aandachtspunten. Dat schrijft de VNG aan de Tweede Kamer in de aanloop naar het wetgevingsoverleg op 10 september.