Nieuws
13 mei 2024
Brief aan parlement
Geachte leden van de Vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Op 16 mei komt uw commissie bijeen voor een debat over arbeidsmigratie. Wij geven u graag wat informatie en onze aandachtspunten mee.
werkende man
10 mei 2024
Brief aan parlement
Geachte woordvoerders Binnenlandse Zaken, Op donderdag 16 mei debatteert u met minister De Jonge over regio’s en grensoverschrijdende samenwerking. Wij vragen uw aandacht voor het Rapport Elke regio telt! In onze ogen is het noodzakelijk te komen tot een radicaal andere manier van werken tussen overheden: niet meer van bovenaf...
Luchtfoto van een woonwijk
10 mei 2024
Brief aan parlement
Geachte woordvoerders Justitie en Veiligheid, Op donderdag 16 mei debatteert u over Criminaliteitsbestrijding, ondermijning en georganiseerde criminaliteit. Zoals wij voorafgaand aan het begrotingsdebat J&V al aangaven: lokaal veiligheidsbeleid werkt niet vanzelf. De strijd tegen georganiseerde criminaliteit en ondermijning blijft onverminderd veel aandacht en inzet vragen. Daarom roept de VNG op...
pistool in de handen van een jongen
9 mei 2024
Brief aan parlement
Geachte dames en heren, Op dinsdag 14 mei debatteert u over het voorstel van wet van de leden Bikker, Westerveld, Krul, Diederik van Dijk, Dobbe, Kostic, Van der Plas en Joseph tot wijziging van de Wet publieke gezondheid ter bevordering en verankering van integrale suïcidepreventie (Wet integrale suïcidepreventie). Allereerst spreken...
VNG Logo
7 mei 2024
Ledenbrief
Lbr. 24/015
Geachte leden van college en gemeenteraad, Hierbij bied ik u de modelverordening leerlingenvervoer van de VNG aan. Aanleiding In deze ledenbrief informeren wij u over de vervanging van de VNG Modelverordening bekostiging leerlingenvervoer van december 2020 door de VNG Modelverordening leerlingenvervoer. Deze vervanging heeft (beperkt) gevolgen voor beleid en uitvoering...
Man en meisje stappen in bus leerlingenvervoer
2 mei 2024
Brief aan parlement
Geachte dames en heren, Op dinsdag 14 mei debatteert u met demissionair minister Schouten over de Participatiewet. De wet zal de komende jaren worden herzien, waarbij drie sporen worden bewandeld om de gestelde doelen te halen. We zijn blij met de eerste stappen in Spoor 1, een set wetswijzigingen om...
Medewerker met arbeidsbeperking aan het werk
30 april 2024
Ledenbrief
Lbr. 24/014
Geachte leden van college en gemeenteraad, In 2019 hebben de VNG en Verpact (de vertegenwoordiger van alle bedrijven die producten met een verpakking op de markt brengen; voorheen Stichting Afvalfonds Verpakkingen) afspraken gemaakt over de invulling van de Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid (UPV), zoals de kostenvergoeding voor gemeenten voor de inzameling...
Ophalen grof vuil
26 april 2024
Ledenbrief
Lbr. 24/013
Geachte leden van college en gemeenteraad, Eerder kondigden wij u de mogelijkheid aan van een Extra ALV op 24 mei a.s. Het bestuur heeft op basis van de actuele ontwikkelingen rond de Voorjaarsnota en de kabinetsformatie besloten om de Extra ALV te organiseren. In de Extra ALV zullen wij u...
Bestuurdersdag en BALV 2019
24 april 2024
Brief aan parlement
Geachte woordvoerders wonen van de vaste Kamercommissie Binnenlandse Zaken, Terwijl u nog in debat bent over de Wet betaalbare huur, die gemeenten van harte steunen, sturen wij u hierbij onze reactie op de Wet versterking regie volkshuisvesting (TK 36512). We hebben onze bijgesloten reactie op de wet vandaag in het...
Appartementengebouw