Nieuws
18 juli 2023
Ledenbrief
Lbr. 23/031
Geachte leden van college en gemeenteraad, Aanleiding: een betrouwbare overheid begint bij de juiste randvoorwaarden De samenleving vraagt om een betrouwbare uitvoering, die beloftes kan waarmaken en kan doen wat er nodig is in het leven van mensen. Het vertrouwen in de overheid staat echter onder druk, onder andere door...
Gemeentebalie met medewerkers en bezoekers
17 juli 2023
Brief aan kabinet
Geachte mevrouw Bruins Slot, U hebt de VNG uitgenodigd te reageren op uw conceptbesluit tot wijziging van het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (BADO) en het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) i.v.m. de invoering van (1) de rechtmatigheidsverantwoording en (2) de wijziging van de goedkeuringstolerantie. Daarnaast wordt naar...
Close-up van rekenmachine met pen ernaast
14 juli 2023
Ledenbrief
Lbr. 23/030
Geachte leden van college en gemeenteraad, Op de Algemene Ledenvergadering van de VNG van 14 juni jl. is de resolutie ‘Naar een rechtvaardig, duurzaam en solide meerjarig financieel perspectief’ met grote meerderheid aangenomen. In deze resolutie is aangekondigd dat de VNG een begrotingsadvies uitwerkt voor het opstellen van uw programmabegroting...
Begroting
14 juli 2023
Brief aan kabinet
Geachte mevrouw Schouten, Via deze weg reageren VNG en Divosa op de internetconsultatie maatregelen Participatiewet in Balans. Ook willen wij u attenderen dat wij los van onze reactie u voorzien van een uitvoeringstoets, waarin onafhankelijk onderzoek is gedaan door VNG Realisatie of de nieuwe taken voor gemeenten haalbaar en uitvoerbaar...
Man aan het werk in een plantsoen
13 juli 2023
Brief aan parlement
Geachte leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, Met het Integraal Zorgakkoord (IZA) hebben we een historisch akkoord gesloten. Voor het eerst in de geschiedenis is een plan gemaakt over alle domeinen van de zorg heen. En dat is nodig. Samen staan we voor de urgente uitdaging om de zorg...
Man laat zijn bloeddruk meten
13 juli 2023
Overige brief
Geachte heer Van der Burg, De VNG heeft de lagere regelgeving Spreidingswet ontvangen met uw verzoek om hierop een reactie te geven. De uitvoeringstoets waarin wordt ingegaan op de uitvoerbaarheid van de lagere regelgeving door gemeenten is als separate bijlage toegevoegd.
Bewoners asielzoekerscentrum met fietsen
10 juli 2023
Ledenbrief
Lbr. 23/029
Geachte leden van college en gemeenteraad, Vanwege de val van het kabinet Rutte IV op 7 juli is het VNG-bestuur bijeengeweest om een brief aan de Eerste en Tweede Kamer op te stellen. Deze is zondag 9 juli verzonden en breed door de media opgepakt. In de brief roepen we...
Twee vrouwen en een meeuw zitten aan de hofvijver tegenover Binnenhof
9 juli 2023
Brief aan parlement
Aan de leden van de Eerste en Tweede Kamer, Elke dag geven wij als 342 gemeenten, 21 waterschappen en 12 provincies uitvoering aan beleid en ondersteunen wij onze inwoners. Daarnaast werken wij samen met de rijksoverheid aan de grote uitdagingen van deze tijd. De lijst met grote maatschappelijke opgaven die...
Twee vrouwen en een meeuw zitten aan de hofvijver tegenover Binnenhof
6 juli 2023
Ledenbrief
Lbr. 23/028
Geachte leden van college en gemeenteraad, Op 21 maart 2023 is de Wet digitale overheid (Wdo) aangenomen. In deze ledenbrief informeren wij u over het doel van deze wet, onze aandachtspunten in de belangenbehartiging richting het rijk en de maatregelen die u dient te treffen in het kader van de...