Nieuws
5 juli 2023
Brief aan kabinet
Geachte mevrouw Jansen, Hierbij ontvangt u de VNG reactie op het ontwerp van de Regeling van de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening houdende wijziging van de Omgevingsregeling in verband met diverse technische wijzigingen (Hierna: Verzamelregeling 2023). De Omgevingsregeling bouwt voort op de wet en de vier Algemene Maatregelen van...
omgevingswet
5 juli 2023
Brief aan parlement
In deze brief informeert minister Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport, de kamer over de resultaten die sinds de laatste brief van december jl. geboekt zijn in het pgb-beleid en over de voortgang en ontwikkelingen rondom PGB2.0. Belangrijkste punten zijn onder meer de opdracht voor het maken van een...
Jeugdzorg
3 juli 2023
Brief aan parlement
Geachte dames en heren, Op 5 juli debatteert u met minister Schouten over het Armoede- en Schuldenbeleid. Op 7 juni heeft de VNG bij gelegenheid van het Notaoverleg over de D66-initiatiefnota Sneller uit de schulden op een aantal punten zijn visie gegeven. Nu vragen VNG en Divosa uw aandacht voor...
vrouw achter bureau met rekeningen en rekenapparaat
30 juni 2023
Brief aan parlement
Geachte woordvoerders bouwen en wonen van de vaste Kamercommissie Binnenlandse Zaken, U heeft 5 juli uw debat woningbouwopgave en koopsector. Graag geeft de VNG namens gemeenten de volgende punten aan u mee. Alle woningen moeten duurzamer en kwalitatief hoogwaardiger Gemeenten zien de noodzaak voor het versnellen van de woningbouwopgave. Bij...
3 metselaars met stenen en specie-emmer op een steiger
29 juni 2023
Ledenbrief
Lbr. 23/026
Geachte leden van college en gemeenteraad, Dit is een ledenraadpleging over de conceptarbeidsvoorwaardennota — de inzet van de gemeentelijke werkgevers — voor de komende onderhandelingen over de Cao Gemeenten en de Cao SGO. De arbeidsvoorwaardennota gaat over de Cao Gemeenten en de Cao SGO. Deze cao’s hebben dezelfde arbeidsvoorwaarden. Deze...
cao gemeenten website
29 juni 2023
Brief aan parlement
Geachte dames en heren, Maandag 3 juli vindt het wetgevingsoverleg over de Wet tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen en de zorgplicht voor gemeenten (36373) plaats. Gemeenten en onderwijs kunnen de vraag naar nieuwkomersonderwijs niet meer aan. Op dit moment zitten ongeveer 4.000 kinderen thuis door gebrek aan personeel, gebrek aan onderwijshuisvesting en door...
asielzoekerskind aan een tafel met de juf
28 juni 2023
Ledenbrief
Lbr. 23/027
Geachte leden van college en gemeenteraad, Of het nu gaat om woningbouw, arbeidsmarkt, klimaat, stikstof, migratie of sociale zekerheid: vele grote vragen hebben nu allemaal onze aandacht nodig. Nederland snakt naar een nieuw verhaal waarmee we deze grote vragen in samenhang kunnen beantwoorden. Het gebrek aan een gezamenlijk toekomstbeeld is...
26 juni 2023
Brief aan parlement
Geachte dames en heren, Op donderdag 29 juni debatteert u met staatssecretaris Uslu over de Uitgangspuntenbrief culturele basisinfrastructuur 2025-2028 (BIS). De VNG vraagt uw aandacht voor het volgende: Uitgangspuntenbrief: eens met uitgangspunten maar kanttekening bij Fair Practice Code. Vereenvoudigd proces gunstig voor de sector VNG is bereid tot vervolg van...
23 juni 2023
Brief aan parlement
Geachte woordvoerders wonen van de vaste Kamercommissie Binnenlandse Zaken, U stemt dinsdag over de wijziging van de Huisvestingswet. De VNG heeft met interesse het debat gevolgd. In het debat bleek dat een groot deel van uw Kamer zich grote zorgen maakt op wat vóór 2014 de normaalste zaak van de...
Rijtjeshuizen aan het water en een brug