Nieuws
19 juni 2024
Ledenbrief
Lbr. 24/025
Geachte leden van college en gemeenteraad, Eerder zonden wij u met de ledenbrief van vrijdag 14 juni een aantal moties met preadviezen van het bestuur voor de ALV van 26 juni 2024. Hierbij ontvangt u de tweede zending van moties met preadviezen van het bestuur. Voor de motie Zeist “Uitbreiding...
Close-up van een stemkastje
14 juni 2024
Ledenbrief
Lbr. 24/023
Geachte leden van college en gemeenteraad, Eerder hebben wij u met de ledenbrieven van 29 mei en 5 juni 2024 de agenda en een aantal bijlagen toegezonden voor de ALV van 26 juni 2024. In deze nazending ontvangt u een aantal moties en de preadviezen daarop van het bestuur. In...
Stemkast ALV
14 juni 2024
Brief aan parlement
Geachte woordvoerders mobiliteit van de vaste Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat, U heeft tot 20 juni om inbreng te leveren voor het schriftelijk overleg verkeersveiligheid . De VNG wil u graag enkele punten meegeven om het aantal slachtoffers in het verkeer structureel te verlagen. Daar is visie en lef voor nodig...
Twee fietsende meisjes
14 juni 2024
Brief aan kabinet
Geachte mevrouw Van Huffelen, Graag reageren wij op de uitkomsten van de invoeringstoets Wet open overheid (Woo), uitgevoerd door SEO Economisch Onderzoek, zoals deze eind 2023 openbaar werden gemaakt. In onze reactie nemen we eveneens de adviezen van de Regeringscommissaris Informatiehuishouding en het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding mee. Daarbij reageren...
Close-up van 2 handen op het toetsenbord van een laptop
14 juni 2024
Brief aan parlement
De VNG en gemeenten staan voor een betrouwbare overheid die samen met ondernemers en inwoners toewerken naar een haalbare en uitvoerbare invoering van zero-emissiezones vanaf 2025. We doen in deze position paper een aantal aanbevelingen aan de Tweede Kamer die hieraan bijdragen.
Vrachtauto rijdt door smalle straat
12 juni 2024
Ledenbrief
Lbr. 24/022
Geachte leden van college en gemeenteraad, Op 22 mei jl. maakten wij de kandidaten bekend die door de voordrachtscommissie zijn voorgedragen voor in totaal 35 vacatures in het VNG-bestuur en een aantal VNG-commissies. De 15 voorgedragen kandidaten voor vacatures in de commissie Europa & Internationaal zijn op 22 mei door...
11 juni 2024
Ledenbrief
Lbr. 24/021
Geachte leden van college en gemeenteraad, Na het eerste deel van ons begrotingsadvies voor de meerjarenbegroting 2025-2028 van 1 maart 2024, volgt in deze brief het tweede deel. Een advies dat, ondanks de Voorjaarsnota van het rijk en de presentatie van het Hoofdlijnenakkoord, in grote lijnen onveranderd blijft. De forse...
Rekenmachine
6 juni 2024
Brief aan kabinet
Geachte heer van Beuningen, Op grond van de Code Interbestuurlijke Verhoudingen sturen wij u onze reactie op de consultatie van de ‘Conceptregeling tweede tranche van het Nationaal Isolatieprogramma - LAI’. Voor deze reactie hebben wij met 60 verschillende gemeenten vanuit het hele land gesproken over de uitvoerbaarheid van de regeling...
Bouwvakker brengt isolatiemateriaal aan
5 juni 2024
Ledenbrief
Lbr. 24/020
Geachte leden van college en gemeenteraad, In de ledenbrief van 29 mei 2024 ontving u de uitnodiging voor de ALV van 26 juni 2024 die plaatsvindt in Hoogeveen Plants, Hazerswoude-Dorp. Bijgaand ontvangt u de volgende nagekomen bijlagen: Resolutie ‘Samenhangend beleid in de asielketen dat uitvoerbaar is voor gemeenten’ (5b. Stand...
Sharon Dijksma houdt speech tijdens Najaars ALV 2023
5 juni 2024
Overige brief
Het VNG Risicobeheerfonds is een initiatief in het kader van de Verenigingsstrategie 2030. Doel van dit initiatief is dat met onder andere een eigen schadeverzekeraar van gemeenten en de VNG, gemeenten zich kunnen richten op maximale risicobeheersing en verbetering van de veiligheid van hun gemeente, en forse besparingen kunnen realiseren...
Gemeentehuis