Ledenbrief nummer

Lbr. 24/019

Geachte leden van college en gemeenteraad,

Hierbij ontvangt u de agenda en stukken voor onze Algemene Ledenvergadering (ALV) van woensdag 26 juni 2024, 11.30-13.00 uur. Deze ALV maakt deel uit van het tweedaagse VNG Jaarcongres op 25 en 26 juni 2024. 

Meer informatie over het VNG Congres vindt u hier: https://www.vngjaarcongres.nl

U bent van harte welkom bij deze ALV bij Hoogeveen Plants in Hazerswoude Dorp.

In deze ledenbrief geven we u een toelichting op:

  • Agenda en stukken voor deze ALV (zie de vergaderset voor de agenda en alle bijlagen) 
  • De besluitvormingsprocedure: indienen van amendementen en moties, de stemprocedure en de mogelijkheid tot inspreken

U kunt statutair tot uiterlijk donderdag 13 juni a.s., 12.00 uur amendementen op voorstellen indienen. Wij vragen u nadrukkelijk om ook eventuele moties uiterlijk op deze datum in te dienen, zodat het VNG-bestuur tijdig preadviezen kan vaststellen en de leden hun standpuntbepaling kunnen voorbereiden. Wij zijn u daarvoor bij voorbaat dankbaar en u kunt voor vragen hierover altijd contact opnemen met de VNG-medewerkers.

Indienen amendementen en moties 

  • Wij vragen u amendementen en moties uiterlijk 13 juni a.s., 12.00 uur, in te dienen via e-mail: motiealv@vng.nl
  • Informatie over de procedure rond indiening en ondertekening vindt u hier.
  • Moties en amendementen worden behandeld bij het betreffende agendapunt of de rondvraag.