Het VNG Jaarcongres is op 25 en 26 juni 2024. U bent van harte welkom bij deze ALV bij Hoogeveen Plants in Hazerswoude-Dorp.

Naast de agenda en stukken leest u op deze pagina meer info over de stemprocedure en mogelijkheid tot inspreken en over het indienen van moties:

Indienen amendementen en moties

Agenda

 1. Opening
   
 2. Benoeming van de notulencommissie ALV 26 juni 2024
   
 3. Vaststelling notulen Najaars ALV 1 december 2023 (PDF, 415kB)
   
 4. Mededelingen
   
 5. Stand van zaken kabinetsformatie met aandacht voor:
        a. VNG strategie richting nieuwe kabinet en uitwerking Hoofdlijnenakkoord
        b. Resolutie samenhangend beleid in de asielketen dat uitvoerbaar is voor gemeenten (PDF, 164kB)
        c. Presentatie publiciteitscampagne 
   
 6. Stand van zaken bestuurlijke afspraken klimaat en energie (PDF, 257kB)
   
 7. Verenigingsstrategie 2030 (korte film), Pamflet ‘Goed lokaal bestuur, Terug naar de kern’ (PDF, 148kB)
   
 8. Jaarverslag 2023, Aanbiedingsbrief (PDF, 222kB), Financieel Jaarverslag (PDF, 3,3MB) en verantwoording over het Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU), 
   
 9. Voorstellen inzet en financiën VNG 2025
  a. Contributievoorstel VNG (PDF, 125kB)

  Toelichting op de stukken b, c en d (PDF, 233kB)

  b. Kadernota 2025 met ambities voor beleidsinzet en inzet op gebied GGU (PDF, 1,6MB) 

  c. De totale GGU-begroting 2025 en financiële bijdrage Fonds GGU (inclusief proposities):
  Bijlage 1: Propositie Platform Sociaal Domein (PDF, 134kB)
  Bijlage 2: Propositie Lokale agenda bestaanszekerheid (PDF, 129kB)
  Bijlage 3: Propositie Asiel en migratie (PDF, 160kB)
  Bijlage 4: Propositie Versterking gezamenlijke wetgevingsfunctie gemeenten (PDF, 204kB)

  d. Propositie Common Ground:
  Bijlage 1: Samenvatting Transitieprogramma Common Ground (PDF, 382kB)
  Bijlage 2: Uitgebreide toelichting Propositie Transitieprogramma Common Ground (PDF, 3,5MB)
   
 10. Initiatief VNG Risicobeheerfonds (PDF, 169kB)
   
 11. Verantwoording uitvoering moties, versie 6 juni 2024 (PDF, 326kB)
   
 12. Invulling vacatures in VNG-bestuur en -commissies (PDF, 196kB), Geen andere kandidaten voor vacatures VNG-bestuur en commissies (139kB)
   
 13. Rondvraag/WVTTK
   
 14. Sluiting en aankondiging locatie VNG Congres 2025 

Ingediende moties/amendementen en preadviezen VNG-Bestuur

Overzicht moties en preadviezen per agendapunt 

Agendapunt 5b. Uitvoerbaarheid voorstellen asiel en migratie in Hoofdlijnenakkoord 

Hier behandelen wij:

De motie Kampen “Toeleiding asielzoekers naar werk”. Bijlage bij motie. Preadvies

Agendapunt 5c. Presentatie publiciteitscampagne

Hier behandelen wij:

De motie Wijk bij Duurstede "Moeilijke keuzes maken we samen". Preadvies

Agendapunt 6. Stand van zaken bestuurlijke afspraken klimaat en energie 

Hier behandelen wij:

Agendapunt 11. Verantwoording bestuur over uitvoering moties.

Hier behandelen we alle overige moties, te weten: