Handreiking
Mbo-studenten zijn onmisbaar voor de toekomst van Nederland. Soms hebben ze echter extra ondersteuning nodig om zich goed te ontwikkelen. Deze publicatie is bedoeld om mbo-instellingen, gemeenten en hun partners inspiratie en richting te geven om nog beter met elkaar samen te werken. Download de publicatie 'Mbo-student centraal'
Handreiking
In deze handreiking staan de belangrijkste ontwerpen en succesfactoren voor Samen naar School, inclusief onderwijs. De handreiking is geschreven voor professionals in het onderwijs, binnen scholen, schoolbesturen en samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Maar ook voor (ambtenaren van) gemeenten, vertegenwoordigers van inkoopregio’s en de zorgkantoren en zorgaanbieders. Het is van groot belang...
Handreiking
In december 2020 is de nieuwe modelverordening bekostiging leerlingenvervoer gepubliceerd. In deze modelverordening zijn aanpassingen gedaan specifiek gericht op het sociaal domein en passend onderwijs. Om deze goed in praktijk te kunnen uitvoeren is de handreiking 'Verassend passend leerlingenvervoer' opgesteld waarin zes uitgewerkte praktijkvoorbeelden zijn uitgewerkt: Gemeenten en Samenwerkingsverband trekken...
11 november 2020
Brief aan parlement
Op verzoek van uw commissie leveren wij hierbij graag een inbreng voor het Algemeen Overleg over de evaluatie passend onderwijs. Gemeenten staan voor inclusief onderwijs als motor voor en spiegel van de inclusieve samenleving. Wij staan met al onze verantwoordelijkheden zoals sport, cultuur, welzijn, jeugdhulp en het brede sociaal domein...
6 oktober 2020
Brief aan parlement
In week 42 (13-15 oktober 2020) behandelt u de begroting OCW (35570 VIII). De VNG vraagt uw aandacht voor de volgende onderwerpen: Laaggeletterdheid: gemeenten moeten structureel loon- en prijsindexatie krijgen voor de bestrijding van laaggeletterdheid. Monitoring van educatie-activiteiten door gemeenten mogen niet leiden tot bureaucratie en onevenredige administratieve belasting. Passend...
OOGO De Jeugdwet en de wet op het passend onderwijs stellen het OOGO (op overeenstemming gericht overleg) verplicht als overleg tussen de samenwerkingsverbanden passend onderwijs en gemeentebestuurders binnen een regio. Het OOGO stemt onder andere de samenwerking van onderwijs en door gemeenten gefinancierde hulp af. Denk aan afspraken tussen de...