OOGO De Jeugdwet en de wet op het passend onderwijs stellen het OOGO (op overeenstemming gericht overleg) verplicht als overleg tussen de samenwerkingsverbanden passend onderwijs en gemeentebestuurders binnen een regio. Het OOGO stemt onder andere de samenwerking van onderwijs en door gemeenten gefinancierde hulp af. Denk aan afspraken tussen de...
Overig
Kwartiermaker René Peeters schreef een advies voor versnelling en bestendiging van de samenwerking onderwijs-zorg-jeugd.
Overig
Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) informeert in deze brief van 5 februari 2018 de Tweede Kamer over de stand van zaken inzake de moties en toezeggingen primair en voortgezet onderwijs. De VNG werkt samen met landelijke partijen (inclusief de ministeries van VWS en OCW) aan het bieden...
Position paper
Dit 'Manifest Samen, slim en slagvaardig kansen creëren voor minder zelfredzame jongeren' is op 27 november 2017 ondertekend op de Jongvolwassenentop in Utrecht. Gemeenten, Rijk en maatschappelijke partijen in zorg, onderwijs en bedrijfsleven spreken gezamenlijk af deze jongeren beter te ondersteunen. Zie ook het VNG nieuwsbericht
Factsheet
De PO-Raad, de VO-raad, de VNG, het NJi en de ministeries van OCW en VWS werken samen om een goede verbinding tot stand te brengen tussen het (Passend) onderwijs en de jeugdhulp. Om deze samenwerking vorm te geven hebben zij de ‘Werkagenda monitoring, signalering en ondersteuning Passend onderwijs en Jeugd’...
Handreiking
Het terugdringen van thuiszitten, ieder kind een passende schoolloopbaan, de juiste hulp op het juiste moment: dit is een belangrijk doel van passend onderwijs. De afgelopen jaren verschenen veel brochures, handreikingen, modellen en websites. We hebben al deze documenten verzameld in een handige toolbox. Ondanks alle inspanningen van de afgelopen...