Nieuws
24 maart 2023
Brief aan parlement
Geachte dames en heren, Gemeenten hebben met waardering kennis genomen van de Contouren van een werkagenda inclusief onderwijs 2035 zoals die naar u is gestuurd. De werkagenda heeft de ambitie om de stap te zetten van de individuele, passend onderwijs benadering naar een meer groepsgerichte, inclusieve onderwijsbenadering. Die ambitie delen...
Kinderen in speeltuin
Handreiking
De handreiking ‘Samen werken voor inclusiever onderwijs’ omvat een ontwikkelagenda voor de bestuurlijke samenwerking onderwijs-gemeenten bij het werken aan inclusie. Deze is samengesteld op basis van ervaringen in 9 voorloperregio’s en omvat beschrijvingen van praktijkvoorbeelden en praktische tips. Daarmee kunnen scholen, samenwerkingsverbanden en gemeenten goede randvoorwaarden creëren bij het realiseren...
Kinderen rennend
Handreiking
Mbo-studenten zijn onmisbaar voor de toekomst van Nederland. Soms hebben ze echter extra ondersteuning nodig om zich goed te ontwikkelen. Deze publicatie is bedoeld om mbo-instellingen, gemeenten en hun partners inspiratie en richting te geven om nog beter met elkaar samen te werken. Download de publicatie 'Mbo-student centraal'
Scholieren zitten met laptop in klaslokaal
Handreiking
In deze handreiking staan de belangrijkste ontwerpen en succesfactoren voor Samen naar School, inclusief onderwijs. De handreiking is geschreven voor professionals in het onderwijs, binnen scholen, schoolbesturen en samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Maar ook voor (ambtenaren van) gemeenten, vertegenwoordigers van inkoopregio’s en de zorgkantoren en zorgaanbieders. Het is van groot belang...
Meester legt iets aan leerling uit in de klas
Handreiking
In december 2020 is de nieuwe modelverordening bekostiging leerlingenvervoer gepubliceerd. In deze modelverordening zijn aanpassingen gedaan specifiek gericht op het sociaal domein en passend onderwijs. Om deze goed in praktijk te kunnen uitvoeren is de handreiking 'Verassend passend leerlingenvervoer' opgesteld waarin zes uitgewerkte praktijkvoorbeelden zijn uitgewerkt: Gemeenten en Samenwerkingsverband trekken...
Leerlingenvervoer
11 november 2020
Brief aan parlement
Op verzoek van uw commissie leveren wij hierbij graag een inbreng voor het Algemeen Overleg over de evaluatie passend onderwijs. Gemeenten staan voor inclusief onderwijs als motor voor en spiegel van de inclusieve samenleving. Wij staan met al onze verantwoordelijkheden zoals sport, cultuur, welzijn, jeugdhulp en het brede sociaal domein...
Kinderen in klaslokaal