Wilt u een lijst met veelgebruikte afkortingen die er spelen binnen de wet passend onderwijs? Kijk dan hieronder.

AB Ambulante begeleiding
ACTB Advies Commissie Toelating en Begeleiding
ADD Attention Deficit Disorder
ADHD Attention Deficit Hyperactivity Disorder
AED Ambulant Educatieve Dienst
AMK Advies- en Meldpunt Kindermishandeling
ASS Autisme spectrum stoornis; een aan autisme verwante stoornis
AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
B(A)O Basisonderwijs
BAC Bezwaar Advies Commissie
BJZ Bureau Jeugdzorg
CCE Centrum voor Consultatie en Expertise
CGB Commissie Gelijke Behandeling
CG-Raad Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland
CIZ Centrum Indicatiestelling Zorg
Cluster 1 Cluster binnen het speciaal onderwijs voor kinderen met een visuele beperking. De leerlingen die een cluster 1-indicatie krijgen, hebben de mogelijkheid onderwijs te ontvangen op een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs of krijgen ambulante onderwijskundige begeleiding op een reguliere school.
Cluster 2 Cluster binnen het speciaal onderwijs voor kinderen met een auditieve en/of communicatieve beperking. De leerlingen die een cluster 2-indicatie krijgen, hebben de mogelijkheid onderwijs te ontvangen op een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs of krijgen ambulante onderwijskundige begeleiding op een reguliere school.
Cluster 3 Cluster  binnen het speciaal onderwijs voor kinderen met verstandelijke (ZML) en/of lichamelijke beperkingen, leerlingen die langdurig ziek zijn en leerlingen met epilepsie. De leerlingen die een cluster 3-indicatie krijgen, hebben de mogelijkheid onderwijs te ontvangen op een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs of krijgen ambulante onderwijskundige begeleiding op een reguliere school.
Cluster 4 Cluster binnen het speciaal onderwijs voor kinderen die vanwege hun gedragshandicap of psychiatrische problemen een structurele beperking in hun onderwijsparticipatie ondervinden. De leerlingen die een cluster 4-indicatie krijgen, hebben de mogelijkheid onderwijs te ontvangen op een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs of krijgen ambulante onderwijskundige begeleiding op een reguliere school.
CODG Centrum voor Onderwijs Dagbegeleiding en Gezinsondersteuning
CvB Commissie van Begeleiding
CvI Commissie voor de Indicatiestelling
GGZ Geestelijke Gezondheidszorg
KDC Kinderdagcentrum
KJP Kinder- en Jeugdpsychiatrie
LGF (Regeling) Leerlinggebonden financiering
LWOO Leerwegondersteunend onderwijs
MEE Voormalige SPD (Sociaal-Pedagogische Dienst)
OBD Onderwijs Begeleidings Dienst
OC(+) Onderwijsconsulent(en)(+)
OCW (Minister(ie) van) Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
OPDC Orthopedagogisch Didactisch Centrum
PCL Permanente Commissie Leerlingenzorg
PGB Persoonsgebonden budget
PI(school) Pedologisch Instituut(school)
PO Primair onderwijs
PRO Praktijkonderwijs
PTA Programma van Toetsing en Afsluiting
REC Regionaal Expertise Centrum
RIAGG Regionale Instelling voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg
ROC Regionaal Opleidings Centrum
RVC Regionale Verwijzingscommissie
RVC-VO Regionale Verwijzingscommissie Voortgezet Onderwijs
SB(A)O Speciaal basisonderwijs
SO Speciaal onderwijs
SWV Samenwerkingsverband
VMBO Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs
VO Voortgezet onderwijs
VSO Voortgezet speciaal onderwijs
VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs
WEC Wet op de Expertise Centra (gaat over speciaal onderwijs)
WPO Wet Primair Onderwijs (gaat over regulier onderwijs en speciaal basisonderwijs
WSNS Weer Samen Naar School
WVO Wet Voortgezet Onderwijs
ZAT Zorgadviesteam
ZML(K) Zeer moeilijk lerend(e kinderen)
ZMOK Zeer moeilijk opvoedbare kinderen