Het eindrapport 'Evaluatie passend onderwijs' laat zien laat zien dat de organisatie van de extra ondersteuning is verbeterd. Voor leraren en ouders heeft de stelselwijziging echter minder opgeleverd dan gedacht. En het effect op leerlingen en studenten is niet goed vast te stellen.
De vernieuwde Monitor biedt gecombineerde cijfers over onderwijs en jeugdhulp en geeft samenwerkingsverbanden en gemeenten meer inzicht in de opbrengsten van de regionale samenwerking. De cijfers helpen bij het uitvoeren van preventief jeugdbeleid bij de aansluiting van onderwijs en jeugdhulp in de praktijk.
Om thuiszitten te voorkomen en zoveel mogelijk jongeren weer naar school te begeleiden is extra inzet nodig. Vooral regionale afspraken over regie en doorzettingsmacht zijn van belang. Dit schrijven de ondertekenaars van het Thuiszitterspact, waaronder de VNG.
Dat is het advies van Kwartiermaker René Peeters. Jeugdhulpverleners en leerkrachten moeten nauwer samenwerken aan de ontwikkeling van kinderen. Gemeenten worden verantwoordelijk voor het bij elkaar brengen van onderwijs, zorg en jeugdhulp en het maken van niet-vrijblijvende lokale afspraken.
Om de vernieuwing van het jeugdhulpstelsel een extra impuls te geven, hebben de VNG en het Rijk een Transformatiefonds opgericht. Aanvragen hiervoor moet u uiterlijk 1 oktober indienen. Dertien suggesties voor Transformatievoorstellen helpen gemeenten en aanbieders bij de aanvraag.
Om de vernieuwing van het jeugdhulpstelsel een extra impuls te geven, hebben VNG en Rijk een Transformatiefonds opgericht. Er is van 2018 tot en met 2020 jaarlijks € 36 miljoen aan transformatiebudget beschikbaar. De VNG heeft hierover 13 juni een ledenbrief gestuurd.
De VNG, Ingrado, Steunpunt Passend Onderwijs, NJI en Gedragswerk hebben een digitaal boeketje bloemen naar de wethouders gestuurd, om hen te feliciteren met hun benoeming en aandacht te vragen voor thuiszitters. Dit zijn kinderen die thuis zitten zonder passende zorg en/ of onderwijs.
In de gemeente Utrecht werken scholen soepel samen met leerplicht, de jeugdgezondheidszorg en het schoolmaatschappelijk werk. Elke school (PO en VO) heeft een vast kernteam dat de school ondersteunt bij het bieden van passend onderwijs, zorg voor leerlingen en het terugdringen van thuiszitters.
Een belangrijk doel van passend onderwijs is om het thuiszitten van leerlingen verder terug te dringen, zodat ieder opgroeiend kind een passende schoolloopbaan krijgt. Initiatieven om thuiszitten terug te dringen staan centraal tijdens de Landelijke Actieweek Thuiszitters.
De samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp kan beter. Hoe geef je die verbinding vorm in de praktijk? Kom zelf kijken hoe andere gemeenten en jeugdhulpinstellingen dat samen al succesvol doen. Schrijf u in voor een van de praktijkbezoeken op 23 maart.