Nieuws
Het Steunpunt Passend Onderwijs (SPO) organiseert in het schooljaar 2023- 2024 iedere maand een inspirerend werkbezoek aan een school of samenwerkingsverband waar steeds inclusiever gewerkt wordt. U kunt hier inspiratie opdoen om zelf ook te werken aan inclusief onderwijs.
Om van de ambities in de werkagenda inclusief onderwijs 2035 werkelijkheid te maken, is een gezamenlijke inzet van rijk, gemeenten en partners nodig. In plaats van incidentele oplossingen en pilots zonder opvolging, moet er structureel beleid komen. Dit geven we mee voor het debat passend onderwijs op 5 april
Steeds meer gemeenten en onderwijsorganisaties werken actief aan inclusie. De handreiking Samen werken voor inclusiever onderwijs bevat praktijkvoorbeelden en praktische tips waarmee scholen, samenwerkingsverbanden en gemeenten goede randvoorwaarden kunnen creëren bij het realiseren van inclusiever onderwijs.
Mbo-studenten zijn onmisbaar voor de toekomst van Nederland. Soms hebben ze echter extra ondersteuning nodig om zich goed te ontwikkelen. De publicatie 'Mbo-student centraal' is bedoeld om mbo-instellingen, gemeenten en hun partners inspiratie en richting te geven om nog beter met elkaar samen te werken.
In de handreiking 'Samen naar School' vindt u de belangrijkste ontwerpen en succesfactoren voor Samen naar School, inclusief onderwijs. De handreiking is bedoeld voor iedereen die meer inclusief onderwijs wil realiseren voor kinderen die nu nog buiten het regulier onderwijs vallen.
Tijdens een webinar over leerlingenvervoer hebben gemeenten suggesties gegeven om de kwaliteit van het leerlingenvervoer te verbeteren. Bijvoorbeeld door vervoerders meer financiële ruimte te geven, ouders goed voor te lichten en samen te werken met ouders en scholen.
Met de Rijke Schooldag worden leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs in Nederland gestimuleerd om zich verder te ontwikkelen door, naast het reguliere curriculum, extra activiteiten aan te bieden. Het ministerie van OCW heeft hiervoor onlangs het Voorloperstraject aangekondigd.