Mbo-studenten zijn onmisbaar voor de toekomst van Nederland. Soms hebben ze echter extra ondersteuning nodig om zich goed te ontwikkelen. De publicatie 'Mbo-student centraal' is bedoeld om mbo-instellingen, gemeenten en hun partners inspiratie en richting te geven om nog beter met elkaar samen te werken.
In de handreiking 'Samen naar School' vindt u de belangrijkste ontwerpen en succesfactoren voor Samen naar School, inclusief onderwijs. De handreiking is bedoeld voor iedereen die meer inclusief onderwijs wil realiseren voor kinderen die nu nog buiten het regulier onderwijs vallen.
Tijdens een webinar over leerlingenvervoer hebben gemeenten suggesties gegeven om de kwaliteit van het leerlingenvervoer te verbeteren. Bijvoorbeeld door vervoerders meer financiële ruimte te geven, ouders goed voor te lichten en samen te werken met ouders en scholen.
Met de Rijke Schooldag worden leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs in Nederland gestimuleerd om zich verder te ontwikkelen door, naast het reguliere curriculum, extra activiteiten aan te bieden. Het ministerie van OCW heeft hiervoor onlangs het Voorloperstraject aangekondigd.
In de handreiking Verrassend Passend Leerlingenvervoer staan creatieve oplossingen om vernieuwd gemeentelijk beleid voor het leerlingenvervoer te maken. De handreiking volgt op de nieuwe modelverordening bekostiging leerlingenvervoer, die in december 2020 is gepubliceerd.
In een reactie op de internetconsultatie wet invoering leerrecht laat de VNG weten dat gemeenten de richting van deze wet ondersteunen. Het is belangrijk om het recht op ontwikkeling vast te leggen en hier middels een wet vorm aan te geven. Toch ligt er volgens ons nog een grote opgave om tot inclusief...
VNG ondersteunt het Model Privacy Convenant Onderwijs - Gemeenten - Jeugdhulp. Met dit Convenant worden afspraken vastgelegd tussen gemeenten, jeugdhulp en samenwerkingsverbanden over het verwerken van persoonsgegevens van jongeren (en eventueel hun ouders) in de samenwerking tussen deze partijen.
Op 24 november stemde de Tweede Kamer unaniem in met een motie die de regering oproept direct werk te maken van de ondersteuning van Samen naar School klassen. Met voldoende innovatie- en onderwijsgelden kunnen initiatieven verder worden ontwikkeld.
In week 42 debatteert de Tweede Kamer over de begroting van OCW. De VNG stuurde een position paper waarin we aandacht vragen voor laaggeletterdheid, passend onderwijs en onderwijshuisvesting.
Het eindrapport 'Evaluatie passend onderwijs' laat zien laat zien dat de organisatie van de extra ondersteuning is verbeterd. Voor leraren en ouders heeft de stelselwijziging echter minder opgeleverd dan gedacht. En het effect op leerlingen en studenten is niet goed vast te stellen.