Om van de ambities in de werkagenda inclusief onderwijs 2035 werkelijkheid te maken, is een gezamenlijke inzet van rijk, gemeenten en partners nodig. In plaats van incidentele oplossingen en pilots zonder opvolging, moet er structureel beleid komen. Dit geven we mee voor het debat passend onderwijs op 5 april

Afstand tussen ambitie en werkelijkheid

De werkagenda inclusief onderwijs 2035 heeft de ambitie om de stap te zetten van de individuele, passend onderwijs benadering naar een meer groepsgerichte, inclusieve onderwijsbenadering. Die ambitie delen we. Tegelijkertijd zien we een afstand tussen de ambitie en de werkelijkheid waarin een deel van de kinderen en jongeren opgroeit. Die rauwe werkelijkheid vraagt om een ambitieus en samenhangend antwoord. Wij vragen de ministeries van OCW, SZW en VWS hier werk van te maken en over de schaduw van de eigen departementale kokers heen te stappen. 

Gezamenlijke inzet van rijk, gemeenten en partners

Concreet komt ons pleidooi op het volgende neer:

  1. Werk een gezamenlijke inzet van rijk, gemeenten en partners uit voor versterking van de pedagogische basis langs 3 lijnen:
    • Opleiden – roep het kabinet op gemeenten, onderwijs, jeugdhulp en beroepsopleidingen (onderwijs en jeugdhulp) een gezamenlijke opdracht te geven en te faciliteren om lokaal/regionaal plannen te ontwikkelen, gericht op vernieuwend opleiden en de vorming van kennisnetwerken;
    • Organiseren – roep het kabinet op voldoende middelen te investeren in schoolgebouwen die inclusief onderwijs en de inzet van hulp daar mogelijk maken en bovendien vragen we om het gesprek met ons aan te gaan over hoe het pedagogisch klimaat op scholen te versterken;
    • Ontschotten – roep het kabinet op gemeenten en onderwijs gezamenlijk de opdracht te geven dit lokaal structureel te organiseren. En deze samenwerkingsopdracht ook te faciliteren. Dit betekent onder andere dat het rijk een stabiele langjarige financiering organiseert, oog heeft voor de tijd die de opbouw van echte samenwerking nodig heeft en de monitoring en verantwoordingslast beperkt .
  2. Geef opdracht aan het kabinet om te komen tot een sterkere verbinding op landelijk niveau van de Hervormingsagenda Jeugd, de verbeteragenda passend onderwijs, de route naar inclusief onderwijs, en de stelselherziening kinderopvang.
  3. Kom tot een duurzame aanpak van personeelstekorten, voorbij de grenzen van de afzonderlijke sectoren. In de samenwerking tussen kinderopvang, jeugdhulp, jeugdgezondheidszorg, sport, cultuur en onderwijs valt hier veel winst te behalen.
  4. Financiën: integraal werken betekent ontschotten van budgetten tussen de ministeries van OCW, SZW en VWS. Het betekent ook het verminderen van de verantwoordingslast die gepaard gaat met de gelabelde en incidentele programma’s, pilots, specifieke uitkeringen en subsidies. Stel gemeenten, onderwijs en maatschappelijke partners in staat structureel en langjarig te werken aan een verbeterde maatschappelijke positie voor alle kinderen en jongeren.

Meer informatie

Gemeentelijke inbreng debat Passend Onderwijs 5 april 2023 (132 kB)