Begin april maakte het ministerie van VWS maatregelen bekend om houders van een persoonsgebonden budget (pgb) en hun zorgverleners zo goed mogelijk door de coronacrisis te helpen. VWS heeft de maatregelen voor pgb-houders met een maand verlengd.
Het expertiseteam geeft met zijn rapport 'De kracht van wijd reiken' een helder antwoord op de vraag of de jeugdhulpplicht verder moet worden afgebakend.Tegelijkertijd is een urgente vraag van gemeenten naar concrete mogelijkheden om grip te krijgen op de jeugdhulp, zowel inhoudelijk als financieel.
In opdracht van het ministerie VWS onderzoekt expertbureau jb Lorenz de trends en achtergronden van de daling van het aantal pgb's in de Jeugdwet. In de huidige fase vragen de onderzoekers gemeenten om de trends die zij lokaal zien te verrijken met hun informatie, ervaring en beleid.
Vanwege de coronacrisis en herijking van het gemeentefonds wordt de invoering van het nieuwe woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet uitgesteld naar 1 januari 2022.
Voor pgb-houders die extra kosten maken door de coronacrisisis is er een mogelijkheid om versneld extra budget aan te vragen bij de gemeente, onder de noemer Extra Kosten Corona (EKC). We informeerden u hier al over in ons bericht van 1 mei over de registratieformulieren niet-geleverde pgb-zorg.
Het ministerie van VWS maakte 3 april maatregelen bekend om pgb-houders en zorgverleners zo goed mogelijk door de coronacrisis te helpen. Zo kunnen pgb-houders declaraties van niet-geleverde zorg indienen als reguliere declaraties zodat ze hun zorgverlener door kunnen blijven betalen.
Op woensdag 29 april debatteert de Tweede Kamer met ministers Van Engelshoven en Slob over onderwijs en corona. Voor het debat geeft de VNG 3 zaken mee die voor ons van belang zijn voor de toekomst.
Het ministerie van VWS en de VNG hebben de afspraken van 25 maart over de continuïteit van de financiering van het sociaal domein (de Wmo en de Jeugdwet) verder uitgewerkt.
Zorgaanbieders en gemeenten zoeken naar alternatieven om zorg en ondersteuning voor Wmo-cliënten en jeugdigen te continueren. Dit leidt tot verscheidenheid in het gebruik van het berichtenverkeer, met als gevolg extra administratieve lasten voor zorgaanbieders en risico’s voor gemeenten.
Na het sluiten van de scholen en kinderopvanglocaties, heeft de VNG met het ministerie van OCW de afspraak gemaakt dat gemeenten aan kwetsbare kinderen opvang, onderwijs en didactische begeleiding kunnen bieden als dat nodig is.