Om de invoering van het nieuwe woonplaatsbeginsel zo soepel mogelijk te laten verlopen én de administratieve lasten voor gemeenten en zorgaanbieders zo laag mogelijk te houden, is samen met gemeenten en betrokken partijen een convenant opgesteld. Dit convenant ligt nu bij gemeenten ter ondertekening.
Het kabinet volgt uitspraak van de arbitragecommissie met een toezegging van € 1,314 miljard. Het nieuwe kabinet moet een besluit nemen over de structurele financiële bekostiging vanaf 2023. Verder committeren het rijk en de VNG zich aan een Hervormingsagenda. In een ledenbrief lichten we de afspraken toe.
Het kabinet stelt voor 2022 € 1,314 miljard extra beschikbaar aan gemeenten ter compensatie van de tekorten in de jeugdzorg. Dat komt bovenop de eerder toegezegde € 300 miljoen voor dat jaar. Daarnaast voeren gemeenten maatregelen uit waarmee in 2022 € 214 miljoen wordt bespaard op de jeugdzorguitgaven.
De academische werkplaatsen transformatie jeugd (2015-2020) hebben waardevolle resultaten, producten en lessen opgeleverd die de jeugdsector ondersteunen bij het veranderen en verbeteren. Deze producten en methodieken zijn onder 6 thema's gebundeld in een digitaal magazine.
Doordat per 1 januari 2022 het nieuwe woonplaatsbeginsel Jeugdwet ingaat, verandert ook de verdeling van het budget voor jeugdigen met een voogdijmaatregel en jeugdigen van 18 jaar of ouder. Om de overgang goed te laten verlopen hebben VWS en VNG 2 compensatieregelingen opgesteld.
De arbitragecommissie, onder voorzitterschap van Richard van Zwol, heeft een uitspraak gedaan in het geschil tussen de VNG en het rijk over de jeugdzorg. De uitspraak is duidelijk: het rijk dient gemeenten te compenseren voor het feitelijke tekort voor de jeugdzorg.
Het CBS heeft een aantal simulaties uitgevoerd naar de gevolgen van het vernieuwde woonplaatsbeginsel Jeugd op het aantal jongeren per gemeente met jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering in 2020 en op de kosten daarvan voor enkele specifieke groepen jongeren.
Op 30 maart hebben de VNG en de ministeries van VWS en J&V het toekomstscenario kind- en gezinsbescherming gepresenteerd. Om dit scenario om te zetten in concrete plannen is het rijk een consultatie gestart. De VNG bundelt graag alle reacties van gemeenten op het scenario. Stuur voor 4 juni uw reactie in.
In de propositie 'De winst van het sociaal domein' vragen de gemeenten aandacht van het rijk voor 3 opgaven: het herstellen van bestaanszekerheid, het vergroten van kansengelijkheid en het makkelijker maken van gezond leven.
Het rapport 'Eigenwijs Transformeren' en het rapport van de Stuurgroep maatregelen financiële beheersbaarheid Jeugdwet geven waardevolle inzichten om in de komende jaren de hulp aan de jeugdigen en de sturing op het stelsel te verbeteren. De VNG legt uit welke afspraken voor de toekomst noodzakelijk zijn.