De VNG wil met het nieuwe kabinet goede afspraken maken voor de gemeenten. Op deze pagina brengen we u op de hoogte van onze inzet voor de kabinetsformatie.

Programma inzet kabinetsformatie

In de eerste plaats willen wij oplossingen en goede afspraken over de financiële en bestuurlijke positie van gemeenten. Als dat is geregeld, kunnen we onze energie steken in het uitvoeren van een aantal dringende opgaven waar wij als gemeenten een belangrijke rol in kunnen spelen. De inzet van de VNG voor de kabinetsformatie verloopt via 4 sporen.

Brief en bezoek aan informateur

Op 8 april verzonden we samen met het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Unie van Waterschappen een brief naar de informateur (zie link hieronder). Ook spreken we met een brede maatschappelijke coalitie om onze boodschap onder de aandacht te brengen bij partners die ook aan tafel komen tijdens de formatie. VNG-voorzitter Jan van Zanen en de burgemeesters Femke Halsema (Amsterdam), Ahmed Aboutaleb (Rotterdam) en Sybrand Buma (Leeuwarden) schoven 21 mei aan bij informateur Mariëtte Hamer.

Op 1 juli 2021 stuurde de demissionaire minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een notitie aan de Tweede Kamer met aanbevelingen voor verbeteringen in bestuur en financiën van de medeoverheden. 

De formatie vordert gestaag, maar ook in de huidige periode tot er daadwerkelijk geformeerd zal worden blijven wij ons inzetten om de boodschap van de gemeenten onder de aandacht te brengen. Wij zetten ons ook in om zo snel mogelijk aan tafel te komen wanneer de gesprekken gevoerd gaan worden.