In uw beleid voor misbruik en oneigenlijk gebruik (M&O-beleid) binnen de Participatiewet, legt u de kaders vast voor preventie, toezicht en naleving. Het M&O-beleid baseert u op de gemeentelijke visie en de bestuurlijke uitgangspunten voor dienstverlening en misbruik en oneigenlijk gebruik in het sociaal domein. Bij de vormgeving van visie en beleid werkt u als beleidsmaker samen met verschillende organisatieonderdelen.

Stappenplan

1. Voer gesprekken met de wethouder, het college, de raad en relevante afdelingen over de visie op en bestuurlijke uitgangspunten voor misbruik & oneigenlijk gebruik (M&O)
2. Werk de visie en uitgangspunten uit met betrokken collega’s
3. Leg de verbinding met de bredere visie van uw gemeente op preventie en toezicht in het sociaal domein
4. Maak op basis van visie en uitgangspunten uw M&O-beleid voor een termijn van 4 jaar. Formuleer hierbij:

  • uw doelstellingen m.b.t. het voorkomen en bestrijden van misbruik en oneigenlijk gebruik
  • de kaders voor preventie, toezicht en sanctionering
  • de afbakening van rollen en taken (consulenten, toezichthouder, sociaal rechercheur)
  • het kader voor (her)onderzoek (werkwijze, protocollen, instrumenten)

5. Stem het M&O-beleid intern af met uw wethouder en andere (bestuurlijk) betrokkenen en maak afspraken over de verantwoordingscyclus
6. Vertaal uw M&O-beleid naar jaarlijkse uitvoeringsplannen waarin u thema’s prioriteert en aangeeft welke activiteiten en werkzaamheden op de agenda staan
7. Rapporteer periodiek over de uitvoering van uw M&O-beleid en uitvoeringsplan

Informatie & instrumenten

Documentatie

Aan de slag

Verhalen uit de praktijk