Op deze pagina vindt u onderzoeken, factsheets en rapporten met cijfers, trends en ontwikkelingen over de Participatiewet. Deze pagina wordt regelmatig geactualiseerd.

Factsheet Participatiewet 2023 

Deze factsheet geef een cijfermatig beeld van de uitvoering van de Participatiewet in 2022 en beschrijft de ontwikkelingen in deze periode. 

Onderzoek SCP: een brede blik op bijstand

Nieuw onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) onderstreept de noodzaak om de Participatiewet fundamenteel te herzien. De wet moet volgens het SCP zich dan ook niet alleen richten op werk en inkomen, maar beter aansluiten op het leven van mensen met een bijstandsuitkering en hun problematiek. 

Onderzoek burgerperspectief handhaving

In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is onderzoek gedaan naar het burgerperspectief op de herijking van het handhavingsbeleid in de sociale zekerheid.

Sancties voor burgers, een bruikbaar instrument voor gedragsverandering?

Wat moet een overheidsinstantie doen als een burger een regel of wet overtreedt? Is het verstandig een straf op te leggen? Of is het effectiever om – zeker bij een eerste overtreding – een waarschuwing te geven? In dit rapport zijn 51.848 WW-ontvangers gevolgd die niet hadden voldaan aan hun verplichtingen jegens UWV. 

Factsheet Participatiewet

Deze factsheet geef een cijfermatig beeld van de uitvoering van de Participatiewet in 2021 en beschrijf ontwikkelingen in de periode 2019-2021.

Verkenning Cryptocurrency en de Participatiewet | Handreiking

Het bezitten van, handelen in en betalen met cryptocurrency is relevant met het oog op de Participatiewet. In deze verkenning leest u hoe u kunt vaststellen of een cliënt cryptocurrency in bezit heeft en hoe u dat kunt beoordelen in het kader van de Participatiewet.

Onderzoek Kennis der verplichtingen en gepercipieerde detectiekans | SZW

In dit onderzoek – uitgevoerd door I&O Research, in opdracht ministerie van SZW - is het kennisniveau van uitkeringsgerechtigden, over de verplichtingen die horen bij hun uitkering, onderzocht. Ook is in kaart gebracht hoe uitkeringsgerechtigden de kans op detectie en sanctionering inschatten bij het niet nakomen van hun verplichtingen. 

Weten wat werkt: samen werken aan een betere bijstand | Onderzoek
De regels in de bijstand zijn ingewikkeld en kennen veel plichten. De gemeente Utrecht wilde weten of dit de beste manier is om inwoners met een bijstandsuitkering te helpen.

Verschillen in bijstand. Maatwerk of ongelijkheid? | Onderzoek

Doordat er geen overzicht is over verschillen tussen gemeenten als het over de bijstand gaat, is het dus ook niet bekend wat het beste beleid is om mensen een gevoel van respect te geven of om ze aan een baan te helpen. Dat is een belangrijke conclusie van een onderzoek van de Universiteit van Humanistiek naar verschillen in bijstandbeleid onder Nederlandse gemeenten.

Meedoen in de bijstand | Dossier Sociale vraagstukken

Een platform voor wetenschappers & professionals over maatschappelijke kwesties. Inzichten in het dossier Meedoen in de bijstand.