Als toezichthouder Participatiewet kunt u binnen uw bevoegdheden bankafschriften van cliënten opvragen bij financiële instellingen en derden. U dient hiervoor wel een zorgvuldige belangenafweging en motivatie te maken. Bij een formele vordering is de instantie gehouden om medewerking te verlenen of een sanctie te riskeren.

Stappenplan

  1. Toets uw te starten onderzoek op de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit
  2. Beoordeel of er een minder ingrijpend middel beschikbaar is om de bankgegevens op te vragen zoals bij de cliënt zelf
  3. Indien dit niet mogelijk is dan motiveert u zorgvuldig de reden dat u de gegevens rechtstreeks vordert bij de instantie
  4. Check of uw formele vordering voldoet aan de eisen die de Algemene wet bestuursrecht daaraan stelt
  5. Gebruik de voorbeeldtekst van de vorderingsbrief
  6. Rond uw onderzoek af met de opgevraagde gegevens
  7. Informeer de cliënt over uw bevindingen en conclusie

Informatie & instrumenten