Voor de uitvoering van de Participatiewet heeft u veel persoonsgegevens nodig. De uitkering moet immers worden afgestemd op de persoonlijke situatie van de aanvrager. U brengt de persoonlijke situatie van de aanvrager in kaart brengen, vaak ook het gezin. Maar ook bij heronderzoeken, controles en bij fraudeonderzoeken maakt u gebruik, deelt u of verwerkt u persoonsgegevens.

U bent hierbij gebonden aan de Participatiewet en andere wet- en regelgeving zoals de AVG.  U mag niet meer gegevens opvragen dan noodzakelijk, u mag de gegevens niet voor een ander doel gebruiken en u moet de gegevens goed beveiligen.

Stappenplan

  1. Leg per werkproces vast waar u persoonsgegevens opvraagt, vastlegt en verwerkt en wie binnen de organisatie deze bevoegdheden heeft
  2. Maak voor het verwerken van de gegevens in het kader van toezicht en handhaving een DPIA  (Data Protection Impact Assessment) 
  3. Werk hierbij samen met de privacy officer, functionaris gegevensbescherming, proceseigenaar, juridische kwaliteitsmedewerker, beleidsmedewerker, consulent en toezichthouder
  4. Motiveer bij elk onderzoek en in te zetten handhavingsinstrument met welk specifiek doel u de gegevens opvraagt, vastlegt en verwerkt

Informatie & instrumenten