Gemeenten zetten zich in voor een inclusieve samenleving en daarmee het tegengaan van de maatschappelijke tweedeling. Gemeenten staan onder andere voor de maatschappelijke opgave om de participatie van inwoners te bevorderen, bij voorkeur door werk, maar ook door een andere zinvolle vorm van dagbesteding of activering. Bestaanszekerheid is hierbij een belangrijke voorwaarde.

Gerelateerde onderwerpen

Ons standpunt

We zetten in op het zoveel mogelijk realiseren van één regeling voor de gemeentelijke doelgroep binnen de Participatiewet. We willen geen schotten tussen de verschillende doelgroepen van de Participatiewet. Gedecentraliseerd beleid en ruimte voor individueel maatwerk vormen hierbij het uitgangspunt. Met een ruimer Participatiebudget kunnen gemeenten de ambities voor álle doelgroepen van de Participatiewet waarmaken, en daarmee uitstroom naar werk én activering van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt realiseren.

Ondersteuning van kwetsbare jongeren 16-27 jaar

Hier vindt u als gemeente kennis, regelgeving en goede voorbeelden bij de ondersteuning aan kwetsbare jongeren tussen de 16 en 27 jaar. Deze informatie wordt verzameld door het NJi, VNG, verschillende gemeenten, Movisie en Divosa. Het gaat hierbij om een integrale aanpak op alle domeinen waar jongeren mee te maken krijgen, de zogenaamde ‘Big 5’: support, wonen, school & werk, inkomen & schulden, en welzijn & gezondheid.

Waarstaatjegemeente.nl

Bekijk de lokale cijfers van uw gemeente in een overzichtelijk dashboard op waarstaatjegemeente.nl.

Wat doet de commissie Participatie, Schuldhulpverlening en Integratie?

De commissie PSI houdt zich onder andere bezig met: brede schuldenaanpak, werk en arbeidsmarkt.

Hoe kunnen we bijdragen aan de Global Goals?

Gemeenten zetten zich in voor goede scholing en toegang tot de arbeidsmarkt voor iedereen. Zo dragen zij bij aan een aantal Global Goals.