Paar

Instrumentengidsen Dennis en Eva

Project

VNG ontwikkelt samen met gemeenten drie gidsen die de dienstverlening aan werkzoekenden en werkgevers eenvoudig en eenduidig inzichtelijk maken. Dennis is een instrumentengids voor arbeidsmarktregio’s, Eva is een ondersteuningstool met instrumenten om mensen te begeleiden naar werk. Eva.RMT is speciaal ontwikkeld voor regionale mobiliteitsteams. De ontwikkeling van Dennis en Eva richt zich op professionals. De landelijke tools kunnen organisaties lokaal vullen met eigen instrumenten, en ondersteunen beide kanten van een matchingsproces.

Doel van dit project

Door meer transparantie en eenheid van taal, ontstaat de mogelijkheid voor gemeenten en arbeidsmarktregio’s om met en van elkaar te leren. Samenwerken zorgt voor kwalitatief betere en efficiëntere dienstverlening. Dit leidt tot een betere begeleiding van werkzoekenden en werkgevers, waarmee betere matches tussen werkzoekenden en werkgevers tot stand kunnen komen.

Samenwerkingspartners

Opdrachtgever:

  • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Project- of uitvoeringspartners:

  • gemeenten,
  • arbeidsmarktregio’s,
  • regionale mobiliteitsteams (RMT’s),
  • UWV,
  • TNO,
  • SAM (beroepsvereniging uitvoerders in het publieke sociaal domein),
  • Divosa (vereniging gemeentelijk directeuren en leidinggevenden in het sociaal domein). 

Dennis, instrumentengids voor werkgevers 

Arbeidsmarktregio’s krijgen door de nieuwe Wet SUWI de opdracht om instrumenten en processen transparant te maken voor werkgevers en waar mogelijk te harmoniseren. Om arbeidsmarktregio’s hierin te ondersteunen, ontwikkelt VNG een digitale instrumentengids. Dennis is een website met doorklikmogelijkheden naar de arbeidsmarktregio's. Door middel van filters kunnen professionals in één oogopslag zien welke lokale, regionale en landelijke instrumenten op het gebied van werkgeversdienstverlening van toepassing zijn voor een specifieke werkzoekende. Doordat de instrumenten openbaar zijn, kunnen arbeidsmarktregio's elkaars aanbod inzien en elkaar inspireren. De ambitie is Dennis op termijn ook beschikbaar te stellen aan werkgevers.

De kaart Regio’s werken met Dennis laat zien welke arbeidsmarktregio’s werken met Dennis.

Eva, instrumentengids voor werkzoekenden 

Om werkzoekenden optimaal te laten ontwikkelen is individueel maatwerk nodig. De haalbare eerstvolgende stap is voor ieder individu anders en vraagt daarmee een andere aanpak. Daarom hebben gemeenten een rijk aanbod aan instrumentarium om in te zetten, passend bij de verschillende doelgroepen in het werkzoekendenbestand. Maar hoe houd je overzicht, hoe weet je wat je in kunt zetten en onder welke voorwaarden? Welke instrumenten zijn effectief? Om gemeenten en samenwerkingsverbanden hierin te ondersteunen, faciliteert VNG gemeenten met een digitale instrumentengids. Eva is een digitale ondersteuningstool, die gemeentelijke organisaties zelf kunnen vullen met lokale instrumenten die bijdragen aan maximaal meedoen en/of de begeleiding naar werk. Door middel van filters en zoekfuncties, kunnen professionals in één oogopslag zien welke instrumenten beschikbaar zijn voor een specifieke werkzoekende. Naast maatwerk, faciliteert Eva ook beleidsmatige verbeteringen door het aanbod inzichtelijk en transparant te maken. Er wordt zichtbaar of het instrumentenaanbod optimaal is hoe deze instrumenten worden beoordeeld door de professionals. De ambitie is Eva op termijn ook beschikbaar te stellen aan werkzoekenden.

De kaart Gemeenten werken met Eva laat zien hoeveel gemeenten werken met Eva.

Eva.RMT, instrumentengids voor crisisdienstverlening 

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor de arbeidsmarkt. Het kabinet wil werkzoekenden en werkgevers waar dat nodig is extra ondersteunen in het vinden van ander werk of personeel. De inzet is dat zoveel mogelijk mensen direct van de ene baan naar de andere baan gaan, zonder in een uitkering terecht te komen. Het kabinet heeft samen met werkgevers, werknemers, gemeenten en UWV een aanvullende regionale aanpak voor van-werk(loosheid)-naar-werk dienstverlening ontwikkeld. 

Om werkzoekenden optimaal te laten ontwikkelen en meedoen naar vermogen, is individueel maatwerk nodig. Dat geldt ook tijdens de coronacrisis. De haalbare eerstvolgende stap is voor ieder individu anders en vraagt daarmee een andere aanpak. Daarom hebben Regionale mobiliteitsteams een uitgebreid aanbod aan instrumenten om in te zetten, passend bij de verschillende doelgroepen in het werkzoekendenbestand. Maar hoe houd je overzicht, hoe weet je wat je in kunt zetten en onder welke voorwaarden? Welke instrumenten zijn effectief? Om Regionale mobiliteitsteams hierin te ondersteunen, faciliteert VNG met 'Eva.RMT: een digitale instrumentengids'.

De kaart Regionale Mobiliteitsteams werken met Eva.RMT laat zien hoeveel RMT's werken met Eva.RMT

Dennis en Eva gebaseerd op Werklandschap 

Dennis en Eva zijn gebaseerd op het Werklandschap. Het Werklandschap is een manier om op een gestructureerde wijze te laten zien wat gemeenten aan dienstverlening bieden in het werkdomein. Het versterkt het inzicht in de dienstverlening die wordt geboden of nodig is en nodigt uit om van elkaar te leren, te verbeteren en door te ontwikkelen. Het biedt een gezamenlijk denkkader en op het gebied van digitalisering ondersteunt het bij het creëren van eenheid van taal.

Methodisch werken met Eva

Professionals begeleiden mensen met behulp van Eva naar werk of naar participatie in de maatschappij. Dit doen zij het best op een systematische, doorzichtige en doelgerichte manier. Inclusief regelmatige evaluaties om bij te sturen. Dit heet methodisch werken, gebaseerd op de Plan-Do-Check-Act (PDCA)-cyclus. Methodisch werken bestaat uit vier stappen die de professional doorloopt bij de begeleiding van een klant. Eva ondersteunt professionals op een aantal onderdelen bij het methodisch werken, waardoor het vakmanschap stimuleert. In de Handreiking methodisch werken met Eva lees je meer over de inzet van Eva en de wetenschappelijke achtergrond van Eva.

Methodisch werken met Eva

Korte video over Eva, instrumentengids voor werkzoekenden

Meedoen? Neem deel aan onze regiobijeenkomsten

Wilt u met uw organisatie gebruikmaken van een van de instrumentengidsen? Dan kunt u deelnemen aan de volgende sessies:

Kennismaken met Dennis en Eva in regiobijeenkomst

Geef u op voor de regiobijeenkomst Dennis én Eva van VNG in jouw regio. Deze vindt u in de agenda. Hier maakt u kennis met Dennis én Eva. Als u heeft deelgenomen aan een regiobijeenkomst, wordt u automatisch uitgenodigd om zich in te schrijven voor een van de Aansluitsessies.

Aansluiten op Dennis of Eva in aansluitsessie

In de Aansluitsessie gaan we dieper in op de technische en organisatorische aspecten van de instrumentengids. U bereidt zich goed voor op een aansluiting door het kijken van een aantal opgenomen webinars:

Na de Aansluitsessie krijgt u toegang tot een eigen Eva- of Dennis-omgeving voor uw organisatie.

Meer weten?

Vragen over Dennis, Eva of Eva.RMT stelt u in het (be)spreekuur. U hoeft zich niet aan te melden voor het online (be)spreekuur. Het vindt plaats elke eerste dinsdag van de maand van 9.00 - 10.00. Via deze link komt u direct in de Teamsvergadering: deelnemen aan het (be)spreekuur Dennis, Eva, Eva.RMT.

Heeft u tussendoor vragen? Stel deze op ons online (be)spreekuur, of mail naar denniseneva@vng.nl.