Gesprek

Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein

Gerelateerde thema's

Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor zorg en ondersteuning, op basis van de Participatiewet, de Jeugdwet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Het gaat daarbij onder meer om bijstandsuitkeringen, jeugdzorg en hulp bij het huishouden. De Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD) geeft een beeld van de situatie van het sociaal domein in elke gemeente.

Samenwerkingspartners

Opdrachtgever(s): VNG, ministerie van VWS 
Project- of uitvoeringspartner(s): VNG Realisatie en Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 

Beschrijving

In 2015 zijn belangrijke taken op het sociaal domein gedecentraliseerd van het Rijk naar de gemeenten. Om gemeenten inzicht te geven in hoe zij – en andere gemeenten – presteren op dit gebied, geeft de monitor inzicht in indicatoren als het gebruik van individuele voorzieningen en het Cliëntervaringsonderzoek Wmo. De monitor is in opdracht van de VNG en het ministerie van VWS ontwikkeld door VNG Realisatie. De gegevens zijn niet te herleiden tot een individu: de monitor toont gegevens op geaggregeerd niveau. 

Met de monitor kunnen gemeenten: 

  • signaleren, sturen en beleid herformuleren;
  • de gemeenteraad en de burger voorzien van (verantwoordings)informatie;
  • hun inzicht vergroten door gemeentelijke prestaties te beoordelen en onderling te vergelijken. 

Gemeenten gebruiken de GMSD op verschillende manieren en naar eigen inzicht. Het is belangrijk dat gebruikers zich realiseren dat de cijfers niet op zichzelf staan, maar altijd vragen om uitleg en duiding. Een goed begrip van de context en de keuzes is noodzakelijk om de resultaten uit de GMSD goed te kunnen interpreteren en te gebruiken. 

Voor de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein leveren gemeenten zelf de gegevens over de Wmo-maatwerkarrangementen aan bij het CBS. Het CBS verrijkt de gemeentelijke gegevens met onder meer inkomensgegevens, demografische gegevens en landelijke cijfers vanuit de beleidsinformatie jeugd en de Participatiewet. Voor elke Nederlandse gemeente is een rapport beschikbaar van de GMSD. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het aanleveren en controleren van de Wmo-cijfers. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan de GMSD. Inmiddels publiceert 95% van alle gemeenten halfjaarlijks hun gegevens over de Wmo op Waarstaatjegemeente.nl.

Praktijkvoorbeelden

In deze serie leest u hoe een aantal grotere en kleinere gemeenten de monitoring in het Sociaal Domein aanpakken, wat er nodig is en hoe hiervan valt te leren.

Aanleverprotocol

Om gemeenten te ondersteunen bij de aanlevering, wordt er halfjaarlijks een aanleverprotocol gepubliceerd, met daarin informatie over het aanleverproces, de aanleverrichtlijnen en eventuele bijzonderheden. De meest recente versie voor de aanleverronde van september 2024 kunt u hier vinden.

Meer weten?

Heeft u vragen over de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein? Neem contact op met 070 373 8191 of stuur een e-mail naar waarstaatjegemeente@vng.nl