De Wet sociale werkvoorziening (WSW) is bedoeld voor mensen die door een lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap niet onder normale omstandigheden kunnen werken. Sinds 1 januari 2015 kunnen er geen nieuwe mensen meer instromen in de WSW. Alleen mensen die voor die datum al een WSW-indicatie hadden én in WSW-verband aan de slag waren, komen in aanmerking voor verlenging van die indicatie. Gemeenten begeleiden mensen met een arbeidsbeperking na 1 januari 2015 op grond van de Participatiewet zoveel mogelijk naar regulier werk.

Cao SW 2021 – 2025

Voor iedereen die met een indicatie bij een SW-bedrijf (sociale werkplaats) werkt, is de Cao Sociale Werkvoorziening van toepassing. De VNG sloot deze namens de gemeentelijke werkgevers met Abvakabo FNV en CNV Publieke Zaak aan werknemerszijde. 

Naar de Cao SW 2021 – 2025

Ons standpunt

Gemeenten zijn bij de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening afhankelijk van rijkssubsidies. Deze subsidies zijn echter niet toereikend. In 2022 gaven we met betrokken partijen een noodsignaal af aan de minister. Het voortbestaan van deze sociale infrastructuur is in gevaar, net als de financiële positie van deze zeer kwetsbare werknemers. Gemeenten maken zich grote zorgen hierover. De VNG werkt, vooral achter de schermen, om de (financiële) positie van veel werknemers verbeteren. 

Kamer Inclusieve Arbeid (KIA)

De Kamer Inclusieve Arbeid (KIA) van het College voor Arbeidszaken (CvA) is het werkgeversverband van alle gemeenten voor de sociale werkvoorziening en mensen in dienst van gemeenten die onder de Cao Aan de slag vallen.

Publicaties & Brieven