De Wet sociale werkvoorziening (WSW) is bedoeld voor mensen die door een lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap niet onder normale omstandigheden kunnen werken. Sinds 1 januari 2015 kunnen er geen nieuwe mensen meer instromen in de WSW. Alleen mensen die voor die datum al een WSW-indicatie hadden én in WSW-verband aan de slag waren, komen in aanmerking voor verlenging van die indicatie. Gemeenten begeleiden mensen met een arbeidsbeperking na 1 januari 2015 op grond van de Participatiewet zoveel mogelijk naar regulier werk.

Cao SW 2021 – 2025

Voor iedereen die met een indicatie bij een SW-bedrijf (sociale werkplaats) werkt, is de Cao Sociale Werkvoorziening van toepassing. De VNG sloot deze namens de gemeentelijke werkgevers met Abvakabo FNV en CNV Publieke Zaak aan werknemerszijde. 

Ons standpunt

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en ontvangen hiervoor een Rijksbijdrage. Gemeenten voeren de Wsw uit in medebewind. Artikel 108 Gemeentewet schrijft voor dat de kosten die gemeenten bij de uitvoering van die taak maken, vergoed worden door het Rijk. De VNG blijft de tekorten die zich vanaf 2018 en verder voordoen op de Wsw daarom agenderen bij het Rijk. Het belangrijkste pijnpunt is daarbij de prijs per plek, die structureel te laag is. Het volumeprobleem is een tijdelijk probleem. Naar verwachting is 2020 het laatste jaar dat het feitelijke aantal Wsw-medewerkers in de sector hoger is dan de Rijksprognoses.

Vraag en antwoord

Publicaties & Brieven