Geachte dames en heren,

In week 48 (29 november – 1 december) behandelt u de begroting SZW (36200-XV) De VNG vraagt uw aandacht voor de volgende onderwerpen:

 1. Iedereen is nodig
  • Omscholing naar transitie sectoren.
  • Extra reïntegratiemiddelen voor doelgroep met grote afstand tot de arbeidsmarkt.
  • Investeer in vakmanschap.
 2. Lange termijn visie op het gebied van bestaanszekerheid en arbeidsmarkt:
  • Zorg voor een lange termijn visie naast het aanpakken van de verschillende crises.
 3. Uitvoering gemeenten staat onder druk
  • De druk op gemeenten is dusdanig hoog dat de grens van uitvoerbaarheid is bereikt.
  • Verantwoordelijkheid voor de aanpak van (landelijke crisis) moet in eerste instantie bij het Rijk en landelijke uitvoeringsorganisaties liggen.
 4. Energietoeslag
  • De huidige financiële middelen die toebedeeld zijn aan gemeente voor de uitvoering van de energietoeslag zijn niet toereikend.
  • Er dient een oplossing te komen voor studenten die met hoge energielasten kampen.
 5. Verhoging wettelijk minimum loon (WML)
  • De VNG maakt zich zorgen over de effecten van het stijgende WML op de betaalbaarheid van sociale werkvoorziening, beschut werk en loonkostensubsidie.
 6. Aanpassing toeslagenstelsel
  • Met de voorgestelde wijziging van de huurtoeslag zal een grote groep huurders er financieel op achteruit gaan.
  • Met de voorgestelde aanpassing van de kinderopvangtoeslag dreigt opvang onbetaalbaar te worden voor inwoners met een minimum inkomen.
 7. Sociale werkbedrijven
  • VNG, Cedris, FNV en CNV dringen aan op ruimer budget voor de uitvoering van de Cao’s SW en Aan de Slag en willen daarover zo spoedig mogelijk met minister Schouten in overleg.
 8. Asbest
  • Werk interbestuurlijk samen aan de maatschappelijke opgaven.
  • Voer de motie-Smals c.s. zo snel mogelijk uit en gebruik de aanbevelingen van het rapport van het NSOB uit 2020 en rapporteer aan de Kamer.