De gemeente Den Helder ontlast haar toezichthouders en handhavers met één centrale plek waar zorg en veiligheid samenkomen: het Ketenhuis. Het neemt toezichthouders werk uit handen doordat ze schrijnende gevallen die zij achter de voordeur aantreffen direct kunnen doorgeven aan de collega’s van het Ketenhuis. Die schakelen vervolgens de juiste zorgpartijen in.

Portret van Anita Roosendaal en Martha Heuvelink

Het Ketenhuis in het kort

Het Ketenhuis is onderdeel van het team Openbare Orde en Veiligheid (OOV) van de gemeente Den Helder. Het is in 2015 opgericht met het doel om complexe casuïstiek op het snijvlak van zorg en veiligheid effectief, efficiënt en integraal te behandelen.

Gemeentelijke afdelingen en ketenpartners, zoals politie, Woningstichting Den Helder, Halt, reclassering, Jeugdzorg en OM, werken nauw samen in het Ketenhuis. De samenwerking vindt plaats op basis van convenanten met afspraken over zorgvuldige gegevensdeling. Op deze manier is het Ketenhuis een belangrijke spin in het web en versterkt de verbinding tussen zorg en veiligheid.

‘Het Ketenhuis brengt kennis, kunde, ervaringen en goodwill bij elkaar’, vertelt Anita Roosendaal, beleidsadviseur bij de gemeente Den Helder. ‘Mensen weten elkaar te vinden en zijn bereid elkaar te helpen’, vervolgt ze. Iedereen kan er aankloppen. ‘Er worden onder andere gesprekken gevoerd met jongeren en ouders. Ook bespreken we er zeer complexe jeugdcasuïstiek.’

Eerder problemen opsporen

Op dit moment werkt de gemeente Den Helder aan de doorontwikkeling van het Ketenhuis om te zorgen dat het niet pas wordt ingezet als het eigenlijk al te laat is. ‘We willen veel meer aan de voorkant komen’,  zegt Roosendaal, die nauw betrokken is bij de nieuwe ontwikkeling. 'Daarom hebben we het Ketenhuis recent uitgebreid met een consulent sociale veiligheid, waar alle meldingen binnenkomen. Hiermee hopen we serieuze problematiek eerder op te sporen.’

Als je fraude opspoort zit daar vaak een zorgvraag achter.

Collega’s die op huisbezoek gaan in Den Helder kunnen eventuele problemen zo makkelijker doorgeven. ‘Toezichthouders en handhavers zijn de oren en ogen van de gemeente,’ benadrukt Martha Heuvelink, die als coördinator woon- en adresfraude betrokken is bij het Ketenhuis. ‘Als je fraude opspoort zit daar vaak een zorgvraag achter.’

Toezicht en handhaving Wmo, Jeugdwet, Participatiewet, Bouw- en woningtoezicht, Brandpreventie, Boa’s en juridische handhaving zijn allemaal belegd binnen het team OOV. Binnen dit team worden toezicht en handhaving integraal uitgevoerd via de aanpak woon- en adresfraude. Vaak hebben meldingen van bijvoorbeeld fraude op het gebied van uitkeringen en toeslagen, maar ook van schulden- en zorgmijders, te maken met een verkeerde inschrijving in de BRP. De procesregisseurs die binnen het Ketenhuis werken, nemen deel aan het woon- en adresfraudeteam. Een procesregisseur geeft advies over meervoudige problematiek, overlast, criminaliteit en coördineert het geheel.

Fraude als signaal

Wat het oplevert is dat er breder wordt gekeken naar een bepaalde casus. Heuvelink: ‘Iemand pleegt fraude, maar wat is nu eigenlijk het probleem dat daarachter ligt? Kijken we op die manier, dan kunnen we in veel gevallen voorkomen dat het escaleert. We geven die signalen nu aan het Ketenhuis en weten dat onze collega’s daar het oppakken. Ook is het fijn dat we een terugkoppeling krijgen.’

Anders wordt het een negatieve spiraal.

Zo kunnen de collega’s van toezicht en handhaving vanuit het Ketenhuis bijvoorbeeld het advies krijgen om even niet aan te bellen omdat er net een traject gaande is. 'Doordat we niet meer zeggen: ‘U hebt een uitkering of toeslag onterecht ontvangen, betaal maar terug of we zetten u op straat', zien we echt dat het effect heeft en dat mensen niet afglijden’, vertelt Heuvelink. ‘Wij vinden het belangrijk om dat te voorkomen. Anders wordt het een negatieve spiraal. En het doel is nu juist om mensen uit de problemen te halen.’

Meer informatie

Neem voor meer informatie over de aanpak integraal toezicht en handhaving contact op met Martha Heuvelink via m.heuvelink@denhelder.nl. Voor meer informatie over de werkwijze/doorontwikkeling van het Ketenhuis kunt u terecht bij Anita Roosendaal via a.roosendaal@denhelder.nl.