Deze wegwijzer hoort bij actie 3 uit lijst met minimale acties. Bij de inwerkingtreding van de wet is het bevoegd gezag (en/of de uitvoeringsorganisatie) voorbereid op de gewijzigde vergunningsprocedure volgens de eisen van de Omgevingswet. Hieronder valt het kunnen verwerken van een meervoudige aanvraag.

(Deze eis maakt als nummer 5.2 deel uit van de interbestuurlijke minimumlijst).   

De Omgevingswet stelt nieuwe eisen aan het proces van vergunningverlening. Belangrijke veranderingen zijn:

 • Een verkorting van de beslistermijn voor aanvragen voor buitenplanse omgevingsplanactiviteiten en milieubelastende activiteiten naar 8 weken; 
 • Een integraal besluit voor meer onderwerpen dan nu.

Urgentie 

 • Het inrichten van de VTH-keten is essentieel voor het goed functioneren van het vergunningenproces. Als een gemeente dit niet doet dan kan de wettelijke taak niet worden uitgevoerd.  
 • Er zijn belangrijke veranderingen in de inhoud; een zorgvuldige afweging in combinatie met het verkorten van de besluitvormingstermijn maakt het nodig een strak behandelproces in te regelen.

Aandachtspunten   

Inhoud 

 • Deze minimum actie houdt verband met andere minimum acties: 
  • Eis 6 gaat over het instellen van de adviescommissie. Deze commissie heeft in het proces in ieder geval tot taak te adviseren over de aanvragen van een omgevingsvergunning voor een Rijksmonument.
  • Eis 8 gaat over inrichten van het proces “verkennen initiatief”.
  • Eis 9 gaat over het inrichten van de noodzakelijke processen voor participatie. Deze processen hebben een directe relatie met het proces behandelen vergunningaanvragen en meldingen.     
 • Pas standaardbrieven aan. Er zijn meer wetten die straks onder de Omgevingswet vallen, waardoor de grondslagen vervallen en er meer lokaal geregeld moet/kan worden.
 • De bekendmaking van de verleende vergunning vindt ook na inwerkingtredingsdatum nog plaats via DROP.
 • In de Omgevingswet:
  • wordt het begrip ‘inrichting’ vervangen door het begrip ‘activiteit’. Het gevolg is dat u moet zorgen dat de samenhang tussen vergunningen, meldingen en informatie voor gerelateerde activiteiten behouden blijft;
  • wordt het begrip ‘onlosmakelijkheid’ losgelaten. Daardoor is het mogelijk dat er meerdere vergunningen op verschillende momenten worden aangevraagd voor activiteiten die samenhangen. Het is aan u om te organiseren dat dit verband zichtbaar wordt en blijft bij de behandeling;
  • komt het begrip ‘Lex silencio positivo’ te vervallen. Dat betekent dat aangevraagde vergunning niet meer stilzwijgend worden verleend wanneer u als gemeente niet binnen de vereiste termijn heeft gereageerd of beslist;
  • zullen meer aanvragen onder de reguliere procedure vallen;
  • is de reguliere procedure het uitgangspunt en de bijzondere procedure de uitzondering;
  • is voor bepaalde activiteiten alleen advies nodig en voor andere activiteiten is advies met instemming nodig.

Acties

 • U moet de bestaande processen aanpassen zodat er conform de wet gewerkt kan wordenen uw medewerkers opleiden.  
 • Kijk goed wie bevoegd gezag is bij een aanvraag voor verschillende soorten activiteiten. In bepaalde gevallen verandert het bevoegd gezag en/of de formele/informele adviesrol van andere bestuurslagen en ketenpartners. Bij enkelvoudige aanvragen is het over het algemeen wel duidelijk wie bevoegd gezag is. Bij meervoudige aanvragen regelt het Omgevingsbesluit wie bevoegd gezag is, maar dient het bevoegd gezag advies te halen bij andere bevoegd gezagen.  
 • Er kunnen parallelle processen lopen onder de Wabo. Het is van belang dat u onderzoekt over welke aanvragen het gaat. Om die aanvragen af te handelen moet het OLO-proces nog in stand worden gehouden. 
 • Stem de werkprocessen af met andere bevoegd gezagen en ketenpartners. U maakt bijvoorbeeld afspraken met ketenpartners over het vergunningsproces. Regel daarbij het proces met de adviseurs goed. 
 • Maak samenwerkingsafspraken om binnen de gestelde termijnen een besluit te nemen. Hierbij horen ook de afspraken over het gebruik van de samenwerkingsfunctionaliteit. 
 • Maak afspraken over wie wat archiveert in de keten. Het behandelproces vraagt aanpassingen in de inrichting van de informatievoorziening. Aandachtpunten daarbij zijn:  
  • Verwerving nieuwe software of aanpassing software;   
  • De inrichting van de software (t.w. afzonderlijke vakapplicaties en het zaaksysteem); 
  • De koppeling tussen de betreffende systemen onderling en met het klantcontactsysteem; 
  • Interactie van deze systemen met de samenwerkingsfunctionaliteit; 
  • De wijze waarop aanvragen, meldingen en andere zaken kunnen worden gevonden in het klantcontactsysteem (zoekingangen). 
 • U moet - als dit aan de orde is - de besluiten van de gemeenteraad inzake 'advies met instemming voor de raad' en 'verplichting tot participatie' in het proces verwerken. In beide gevallen gaat het om initiatieven die de raad vooraf heeft gedefinieerd als buitenplanse omgevingsplanactiviteiten waar een vergunningplicht voor geldt.

Handige producten en diensten   

Werkende processen  

Vindt u niet wat u zoekt? Kijk voor meer producten en diensten in de Catalogus Omgevingswet voor gemeenten.   

Contact