Wegwijzers bij minimale acties Omgevingswet

Deze wegwijzer hoort bij actie 13 uit lijst met minimale acties. Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet moet de gemeente de toezichts- en handhavingsprocessen bij bouwactiviteiten hebben aangepast aan de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Dit omvat de inrichting van processen, de informatievoorziening, de afspraken met uitvoeringsdiensten en private partijen en de juridische en inhoudelijke aspecten.   

De Wkb betekent een groot aantal veranderingen in het toezicht en de handhaving bij bouwactiviteiten. De gemeente blijft verantwoordelijk voor het toezicht op de bestaande bouw en omgevingsveiligheid en blijft het bevoegd gezag. Bouwtoezicht voor gevolgklasse 1 bouwwerken wordt echter primair belegd bij private kwaliteitsborgers. De toets op het bouwplan vooraf wordt vervangen door toetsing op het bouwwerk zoals het gebouwd wordt.   

De gemeente toetst niet meer inhoudelijk aan bouwtechnische voorschriften, maar controleert of de opdrachtgever werkt met een toegelaten, geschikt instrument en een onafhankelijke kwaliteitsborger. Ook toets de gemeente of alle risico’s voor dat specifieke bouwwerk goed worden geborgd en vastgelegd in het borgingsplan met risicobeoordeling. Eventueel kan de gemeente locatie specifieke omstandigheden aangeven. Als de Wkb in werking treedt, worden ook verschillende aanpassingen in het Burgerlijk Wetboek doorgevoerd om de positie van de opdrachtgever te versterken. Dit alles vraagt een aanzienlijk aantal wijzigingen in processen, competenties en informatievoorziening die de gemeente in 2020 en 2021 moet implementeren.  

Urgentie 

  • U moet handhavingsbeleid hebben opgesteld voor de nieuwe situatie van de Wkb en moet volgens dit beleid handelen. Keuzes in het omgevingsplan en het handhavingsbeleid geven richting aan hoe om te gaan met meldingen bij de start van een bouwwerk en tijdens de bouw. 

  • Bij onvolledige implementatie verricht je als gemeente taken die nadelige consequenties kunnen hebben. De bouwkwaliteit wordt mogelijk niet meer getoetst door een wettelijk erkende kwaliteitsborger. Dit kan uitmonden in conflicten, rechtszaken en/of boetes. Zie hiervoor ook de samenhang met wegwijzer en minimale actie 7. 

  • De wet treedt eerst in werking voor gevolgklasse 1, en pas op langere termijn voor gevolgklassen 2 en 3. Het niet of onvolledig aanpassen van het toezicht en de handhaving voor gevolgklasse 1, heeft ook gevolgen voor de voorbereiding van de organisatie tot het moment waarop ook de bouwplannen in de hogere gevolgklassen onder het stelsel komen te vallen.