Deze wegwijzer hoort bij actie 15 uit lijst met minimale acties. Vanaf de inwerkingtreding van de wet is elke gemeente in staat te werken met het tijdelijke omgevingsplan (van rechtswege). Dat betekent dat elke gemeente: juridische (bruidsschat) regels kan aanpassen, regels kan voorzien van een werkingsgebied en toepasbare regels kan opstellen en die kan koppelen aan de juridische activiteit en een werkingsgebied.  

Voor eis 14 (kunnen wijzigen omgevingsplan) is ook een wegwijzer opgesteld. Daarin vindt u meer informatie over het omgevingsplan. Deze wegwijzer focust zich op het tijdelijk deel van het omgevingsplan.   

Urgentie  

 • Het niet kunnen werken met het tijdelijk omgevingsplan en geen inzicht hebben in het overgangsrecht betekent dat het risico op juridische vormfouten toeneemt. Dit zorgt voor vertraging en kan ertoe leiden dat het bevoegd gezag reputatieschade oploopt. 
 • Een gevolg kan ook zijn dat toestemmingen gegeven moeten worden die een ongewenst precedent kunnen scheppen.

Aandachtspunten 

 • Maak een bewuste keuze hoe lang de overgangsfase naar het definitieve omgevingsplan duurt. Hoe langer het tijdelijke en definitieve omgevingsplan naast elkaar bestaan, hoe langer het duurt voordat de meerwaarde van de Omgevingswet zichtbaar zal zijn.  
 • Het tijdelijk omgevingsplan bevat: ruimtelijke regels, bruidsschatregels, regels uit lokale verordeningen (geur, hemelwater en deels erfgoed). Daarnaast behoren de gemeentelijke bodemkwaliteitskaarten en de ontheffingen zoals bedoeld in artikel 3.5 lid 3 van de Aanvullingswet bodem (zie art. 22.1 Ow onder b) tot het tijdelijk deel van het omgevingsplan. Ruimtelijke regels en de bruidsschatregels worden getoond in de DSO-LV omgeving, de regels uit lokale verordeningen niet.   
 • De bruidsschat is te vinden in het invoeringsbesluit. Wanneer deze beschikbaar is in DSO-LV vindt u hier.  
 • Bij de bruidsschat krijgen gemeenten ook toepasbare regels van het Rijk: voor de formulieren voor alle indieningsvereisten in de bruidsschat en voor een beperkt aantal vergunningchecks en maatregelen op maat. Bekijk deze regels goed en pas ze waar nodig aan aan de eigen situatie. Zie daarvoor wegwijzers 5 en 10. 
 • Uiterlijk op (vooralsnog) 1-1-2029 zijn alle regels van het omgevingsplan opgenomen in het niet-tijdelijke deel van het omgevingsplan. Dit betekent niet dat de regels die dan nog in het tijdelijke deel staan van rechtswege vervallen.  
 • Er zijn lokale verordeningen die volgens de Omgevingswet opgaan in een omgevingsplan, maar die geen onderdeel uitmaken van het tijdelijke omgevingsplan. Zorg dat u goed weet welke verordeningen dit zijn. 
 • Verdiep u voordat de wet in werking treedt in de bruidsschat, het overgangsrecht en de wijze waarop het tijdelijk omgevingsplan geraadpleegd kan worden in het DSO-LV. 
 • Denk na over wat u met de bruidsschatregels wilt doen. Vervangt u deze vanaf de inwerkingtredingsdatum door eigen regels, of gaat u hier later mee aan de slag?   
 • De vindplaats van regels verandert van www.ruimtelijkeplannen.nl naar het nieuwe Omgevingsloket. Zorg ervoor dat u oefent met het nieuwe Omgevingsloket.   
 • Ook het toepassen van regels verandert. Aan de hand van een aanvraag moet u beoordelen of het nieuwe recht of de huidige verordening van toepassing is. Zorg ervoor dat u snapt welke procedures en termijnen wanneer van toepassing zijn.  
 • De bruidsschat moet per (vooralsnog) 1-1-2029 zijn verwerkt in het omgevingsplan. Het versneld verwerken van de bruidsschat in het omgevingsplan is een optie, maar geen noodzaak. De bruidsschat is beleidsarm overgezet vanuit de nu geldende rijksregels. Het overgangsrecht zorgt ervoor dat in het geval van een conflict tussen een geldende lokale verordening(en) en de bruidsschat de lokale verordening voorgaat.
 • Er zijn vier onderwerpen belangrijk bij het opschonen van de planvoorraad (Zie ‘Handreiking data op orde’): 
  • Opschonen planversies na onherroepelijk worden van een plan;  
  • Dossiers op goede manier opschonen;  
  • Zorgen dat planvoorraad overeenkomt met ruimtelijkeplannen.nl  
  • Het intern archiveren van plannen die niet meer vigerend zijn 
 • In sommige gevallen kan het nuttig zijn de bestemmingsplannen te updaten.  Bijvoorbeeld bij bestemmingsplannen waar nog gerechtelijke uitspraken voorliggen of voor plannen met regelgeving waar het college niet meer achter staat. Let hierbij wel op dat de metadatering klopt. 
 • Het DSO-LV kan alle typen bestemmingsplannen tonen. Echter, in geval van ‘oude’ plannen (gemaakt in pdf of html formaat) biedt het DSO-LV wat beperktere mogelijkheden voor het tonen van het plan dan het geval is bij ‘nieuwe’ plannen (die objectgericht zijn opgesteld).
 • U kunt met twee instrumenten, buitenplanse omgevingsplanactiviteit en het opstellen van een nieuw stuk omgevingsplan, nog steeds initiatieven accommoderen die niet binnen de regels van het omgevingsplan passen. De voor- en nadelen hiervan staan in de werkwijzer omgevingsplan.   
 • Ga voor lopende projecten na of het verstandig is om deze de planologische grondslag van de Wro of van de Omgevingswet te geven. Maak hierbij de afweging wat de voordelen zijn van de Omgevingswet in relatie tot de onbekendheid met de wet en de consequenties voor het nieuwe tijdspad. 
 • Maak een ‘start-omgevingsplan” waarin voor een klein gebied geoefend kan worden met het opstellen van juridische regels in een plan, het maken van geo-contouren en het opstellen van toepasbare regels. 

Handige producten en diensten 

Vindt u niet wat u zoekt? Kijk voor meer producten en diensten eens in de Catalogus Omgevingswet voor gemeenten.   

Contact