Wegwijzers bij minimale acties Omgevingswet

Deze wegwijzer hoort bij actie 7 uit lijst met minimale acties. Bij de inwerkingtreding van de wet moeten gemeente de vergunningverlenings- en meldingsprocessen tijdens de bouwactiviteiten hebben aangepast aan de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Het gaat hierbij om de inrichting van processen, de legesverordening, de informatievoorziening, de afspraken met uitvoeringsdiensten en private partijen en de juridische/inhoudelijke aspecten voor een goede uitvoerbaar- en handhaafbaarheid van de wet. 

Het proces voor vergunningverlening voor bouwwerken wordt in tweeën opgeknipt:   

  • Ruimtelijk component: de gemeente toetst aan omgevingsplan en veiligheid   

  • Bouwtechnische component: via een melding onder de Wkb   

De papieren bouwtechnische toets op het bouwplan vooraf wordt voor de gevolgklasse 1 bouwwerken vervangen door toetsing in de praktijk op het bouwwerk zoals dit gebouwd wordt. De initiatiefnemer wordt verplicht een onafhankelijke kwaliteitsborger in te schakelen. De kwaliteitsborger toetst op verschillende momenten in het proces van een project op bouwtechnische voorschriften uit het Besluit bouwwerken leefomgeving (BBL) toetst en verklaart of de getoetste onderdelen aan de voorschriften voldoen. De kwaliteitsborging wordt bij private partijen belegd, maar ook gemeenten hebben een rol in dit nieuwe stelsel met betrekking tot risicobeoordeling en dossier bevoegd gezag. Dit vraagt een behoorlijk aantal wijzigingen in processen, de legesverordening, competenties en informatievoorziening voordat de wet in werking treedt.

Urgentie 

  • Bij onvolledige implementatie verricht u als gemeente taken die je eigenlijk niet hoeft te doen of in strijd zijn met de wet; onnodige inzet van ambtenaren en capaciteit, onduidelijke rolverdeling, dubbele loketten, extra vertraging.

  • Bij onvolledige implementatie verricht u als gemeente taken die nadelige consequenties hebben. De bouwkwaliteit wordt mogelijk niet getoetst door een wettelijk erkende kwaliteitsborger. Dit kan uitmonden in conflicten, rechtszaken en/of boetes.

  • De Wkb treedt eerst in werking voor gevolgklasse 1, en pas op langere termijn voor gevolgklassen 2 en 3 en monumenten. Het niet of onvolledig aanpassen van de processen voor gevolgklasse 1 heeft ook gevolgen voor de voorbereiding van de organisatie tot het moment waarop ook de bouwplannen in de hogere gevolgklassen onder het stelsel komen te vallen.

  • Het is de wettelijke taak van uw gemeente om ervoor te zorgen dat de verschillende diensten en producten worden geleverd. Hiervoor is implementatie voor een stelselwijziging nodig met veel meer werkprocessen en actoren dan alleen VTH.

  • Onder het nieuwe stelsel zijn er terugkerende maar ook andersoortige signalen zoals onder andere het borgen van geluidsoverlast als Bijzondere Lokale Omstandigheid of het toetsen op de Bibob of de APV Drankwet. Signalen die mogelijk ook al eerder in het proces van vergunningen en meldingen nodig zijn, waarop kan worden geacteerd door handhaving.