Wegwijzers bij minimale acties Omgevingswet

Bij de inwerkingtreding van de wet heeft de gemeente de financiële arrangementen met haar uitvoeringsdiensten herzien.

Het takenpakket van uitvoeringsdiensten verandert in veel gevallen met de inwerkingtreding van de Omgevingswet. De dienstverleningsovereenkomsten, samenwerkingsafspraken en financiële arrangementen met de uitvoeringsdiensten moeten hierop zijn aangepast. Het gaat in ieder geval om de Omgevingsdiensten maar denk ook aan andere diensten zoals ambtelijke werkorganisaties en regionale ICT-organisaties. Verder zijn gewijzigde samenwerkingsafspraken nodig met de regionale brandweer en de GGD (Veiligheidsregio). 

Uitvoeringsdiensten zijn organisaties die in opdracht van gemeenten (en de provincie) uitvoerende taken verrichten, veelal VTH-taken.  

Urgentie

 • Als u de dienstverleningsovereenkomsten, samenwerkingsafspraken en financiële arrangementen niet aanpast, komt het werkelijke takenpakket van de uitvoeringsdienst niet meer overeen met het gecontracteerde takenpakket.  

 • Er ontstaat een risico op onduidelijkheden in de taakuitvoering met consequenties voor de dienstverlening en financiën.   

Aandachtspunten 

Inhoud 

 • Het wettelijke basistakenpakket voor Omgevingsdiensten verandert bij de invoering van de Omgevingswet. Daarbij zijn in ieder geval twee aandachtspunten: 

 • Beleidsneutraal omzetten van het basistakenpakket is het uitgangspunt. In de praktijk is niet uit te sluiten dat de omzetting niet helemaal ‘1-op-1’ plaatsvindt en er toch voor (individuele) wijzigingen in de omvang van het basistakenpakket plaatsvinden. Dit als gevolg van de omslag van inrichting naar milieubelastende activiteit.  

 • De verantwoordelijkheid voor de bodemkwaliteitszorgtaak gaat over van de provincie naar de gemeenten en wordt onderdeel van het basistakenpakket 

 • Het takenpakket van uitvoeringsdiensten kan veranderen door wijzigingen in wet- en regelgeving. De wijzigingen die in elk geval moeten worden bezien zijn:  

 • De herintroductie van de milieuleges (misschien heeft de uitvoeringsdienst hierin een uitvoerende taak namens de gemeente). 

 • De eenmalige omzetting van inrichting naar milieubelastende activiteit (MBA). 

 • De impact van de invoering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb), gelijktijdig met de Omgevingswet. Het gemeentelijk takenpakket wijzigt; meer vergunningsvrij, andere gemeentelijke rol etc. 

 • De vermindering van het aantal gebruiksvergunningen / meldingen / informatieplicht, ook omtrent brandveiligheid.

 • Het takenpakket van uitvoeringsdiensten kan ook veranderen op basis van beleidskeuzes van de gemeente (ambities voor dienstverlening, deregulering, of juist lokaal maatwerk, bijvoorbeeld vanuit de bruidsschat). Dit nieuwe takenpakket moet verwerkt worden in de financiële arrangementen.  

Proces 

 • Bij het herzien van de afspraken, overeenkomsten en financiële arrangementen is het zaak rekening te houden met de planning- en control-cyclus van zowel de gemeente als de uitvoeringsdiensten. In veel gevallen dienen uitvoeringsdiensten voor 1 april de concept begroting aan te bieden voor het komende jaar. 

 • Maak met de uitvoeringsdiensten afspraken over de aanpak en planning die wordt gevolgd. 

Handige producten en diensten 

Vanuit het programma invoering Omgevingswet zijn specifiek voor deze minimumeis geen producten beschikbaar. Voor de onderwerpen die samenhangen met het herzien van de arrangementen (Wkb, Structureel Effecten Model, Leges, Aanvullingsspoor bodem etc) zijn producten en diensten te vinden in de catalogus Omgevingswet voor gemeenten

Contact