De gemeente heeft een commissie ingesteld die in ieder geval tot taak heeft te adviseren over de aanvragen van een omgevingsvergunning voor een Rijksmonument (gemeentelijke adviescommissie).

Onder de Omgevingswet is een adviescommissie (huidige commissie welstand en monumenten of ruimtelijke kwaliteit) alleen verplicht voor het toetsen van de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een Rijksmonument. Maar er kunnen ook andere adviesrollen bij de commissie belegd worden of er kunnen adviseurs worden aangewezen. Gemeenten moeten voor de inwerkingtreding van de wet de inrichting van de verplichte adviescommissie hebben geregeld.

Urgentie

  • Op het moment dat een omgevingsvergunning voor een Rijksmonument wordt aangevraagd, kunt u niet aan de vereisten van de Omgevingswet voldoen.
  • De grondslag van de welstandscommissie op grond van de Woningwet, zoals bijna elke gemeente die nu heeft, komt te vervallen voor nieuwe aanvragen. Daarmee vervalt de bevoegdheid van de commissie, als u geen commissie ruimtelijke kwaliteit instelt op grond van de Omgevingswet.

Aandachtspunten  

  • De verplichte gemeentelijke adviescommissie kan een bredere adviesrol toegewezen krijgen door de gemeenteraad. In het geval van de gemeenteraad, moet deze rol worden omschreven in het omgevingsplan. Ook het college kan de nieuwe gemeentelijke adviescommissie om advies vragen.
  • De huidige opdracht en invulling van de welstands- en monumentencommissie voldoet niet aan de vereisten van de Omgevingswet, bijvoorbeeld als het gaat om verwijzingen naar wetgeving, regels of beleid, en zal daarom moeten worden aangepast. De grondslag voor het welstandstoezicht, zoals nu opgenomen in de Woningwet komt te vervallen met inwerkingtreding van de Woningwet.
  • Bij een complexere wijziging van het rijksmonument heeft de minister van OC&W (uitgevoerd door de RCE) het recht van advies of instemming. Het instemmingsrecht geldt voor archeologische monumenten (zie artikel 4.32 Omgevingsbesluit). Voor het ingrijpend wijzigen of slopen van een rijksmonument geldt een adviesrecht van de Minister van OC&W. Indien er sprake is van instemmingsrecht wordt de reguliere termijn verlengd van acht naar twaalf weken (zie artikel 16.64, eerste lid Ow).
  • Op grond van het overgangsrecht blijft de Welstandsnota gelden als een beleidsregel op grond van het omgevingsplan, voor de ruimtelijke bouwactiviteit. Zie artikel 4.114 Invoeringswet Omgevingswet.
  • In september 2020 heeft de VNG met de FRK en de RCE een concept modelverordening gemeentelijke adviesstelsel uitgebracht, met daarbij een ledenbrief met aandachtspunten voor de implementatie. De modelverordening is het tweede deel met voorbeeldregels, behorend bij de Handreiking adviesstelsel omgevingskwaliteit.

Handige producten en diensten  

Vindt u niet wat u zoekt? Kijk voor meer producten en diensten in de Catalogus Omgevingswet voor gemeenten.

Contact