Wegwijzers bij minimale acties Omgevingswet

Deze wegwijzer hoort bij actie 14 uit lijst met minimale acties. Gemeenten beschikken op de inwerkingtredingsdatum over een tijdelijk omgevingsplan van rechtswege. Als een gemeente het omgevingsplan wil wijzigen, dan stelt de gemeente deze wijziging vanaf de inwerkingtredingsdatum vast volgens de eisen van de Omgevingswet. 

Het gewijzigde deel van het plan moet ook voldoen aan de instructieregels uit hoofdstuk 5 van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) en de provinciale omgevingsverordening. De wijziging wordt met behulp van de geldende standaard ontsloten via het DSO-LV. Het wijzigen van het tijdelijke omgevingsplan moet volgens de regels van de Omgevingswet gebeuren.   

Voor minimale actie 15 (kunnen werken met tijdelijk omgevingsplan) is ook een wegwijzer opgesteld. Daarin vindt u meer informatie over het tijdelijk deel van het omgevingsplan. Deze wegwijzer focust zich op het mogelijk maken van initiatieven en het toewerken naar het definitieve omgevingsplan door het nemen van wijzigingsbesluiten (op het omgevingsplan).    

Urgentie   

  • Als een gemeente het omgevingsplan niet kan wijzigen, kunnen beleidswensen vanuit het college en initiatieven van derden waarbij aanpassing van het omgevingsplan nodig is, niet afgehandeld worden.    

  • Een gemeente kan slechts in beperkte mate nieuwe gebiedsontwikkeling mogelijk maken, want het is lastig om te voldoen aan instructieregels van andere bevoegde gezagen (bijvoorbeeld van de provincie op het gebied van energie). Het niet kunnen wijzigen van een omgevingsplan brengt de samenhangende benadering, die centraal staat in de Omgevingswet, in het geding.   

  • De aanname dat alles via het verlenen van een vergunning voor een buitenplanse omgevingsactiviteit (BOPA) te regelen valt is niet juist. Het vergunnen van buitenplanse omgevingsactiviteiten heeft beperkingen in de toepasbaarheid. Bovendien moet alles wat via buitenplanse activiteit geregeld is uiteindelijk opgenomen worden in het omgevingsplan (zie artikel 22.5, tweede lid, Ow).   

  • Het advies is om zo veel mogelijk voor de inwerkingtredingsdatum te oefenen hoe het omgevingsplan te wijzigen. Als dit niet op tijd gebeurt, kunnen er grote problemen ontstaan met betrekking tot de inpassing van initiatieven in het omgevingsplan en het beleid.